Ogłoszenie o przetargach

25.06.2009 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 14 000 euro na "Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie polegającą na wykonaniu nawierzchni asfaltow

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 14 000 euro na

„Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie polegającą na wykonaniu nawierzchni

asfaltowej na istniejącej podbudowie"

 

Znak sprawy: ZP 341/10/2009


1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Godziesze Wielkie,

 ul. 11 Listopada nr 10,

 62-872 Godziesze Małe

Regon:  250855162

NIP : 968 08 72 984

Adres internetowy: http://pgodzieszew.wokiss.pl

E-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

Tel. 062/76-11-089, fax: 062/76-11-053

 

2. Osoby uprawnione do kontaktów:

Imię i nazwisko: Alicja Jędrasiewicz

Telefon: 062/76-11-089 w. 31, fax: 062/76-11-053

Nr lokalu: pokój nr 12

Imię i nazwisko: Dorota Kozica

Telefon: 062/76-11-089 w. 24, fax: 062/76-11-053

Nr lokalu: pokój nr 6

Godziny w których udziela się informacji dotyczących przetargu : 8.00 - 15.00


 

3.  Przedmiot zamówienia:


3a.  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675949P w miejscowości Godziesze Wielkie

·   opis przedmiotu zamówienia:

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm - 1 096 m2

- wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, grubości po zagęszczeniu 5 cm - 182 m3

- nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm -  4 651 m2

Planowana długość przebudowy: 1 + 110,98 km.

 

      UWAGA!

Odstępuje się od wykonania kosztorysu na część g. ODWODNIENIE (poz. od 13 do 18 kosztorysu) - inwestor wykona we własnym zakresie.

·   miejsce realizacji:


      wieś Godziesze Wielkie, gmina Godziesze Wielkie, droga gminna nr  675949P

·   termin  realizacji zamówienia:


      do dnia 30.09.2009 r. od daty podpisania umowy

3b.  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675907P w miejscowości Saczyn


·   opis przedmiotu zamówienia:

- wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym o grubości 5 cm - 720 m3,

- nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm - 5 257,5 m2

Planowana długość przebudowy: 1 + 253,54 km.

·   miejsce realizacji:

      wieś Saczyn, gmina Godziesze Wielkie, droga gminna nr 675907P

·   termin  realizacji zamówienia: 

    do dnia 30.09.2009 r. od daty podpisania umowy

 

3c.  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675952P w miejscowości Zajączki Bankowe

·   opis przedmiotu zamówienia:

- wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym o grubości 5 cm - 75,5 m3,

- nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm -  1 510,04 m2,

Planowana długość przebudowy: 0+ 431,44 km.

·   miejsce realizacji:


wieś Zajączki Bankowe, gmina Godziesze Wielkie, droga gminna nr 675952P

·   termin  realizacji zamówienia:


      do dnia 15.10.2009 r. od daty podpisania umowy

3d.  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Droszewska

·   opis przedmiotu zamówienia:

- wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym o grubości 5 cm - 163 m3,

- nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm - 3 174,5 m2,

Planowana długość przebudowy: 0 + 763,15 km.

·   miejsce realizacji:


wieś Wola Droszewska, gmina Godziesze Wielkie, droga gminna


·   termin  realizacji zamówienia:

      do dnia 31.10.2009 r. od daty podpisania umowy

4. Każdy oferent może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania

 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


6. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

7. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.

8. Informacje na temat wadium:

     Wadium nie jest wymagane.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: - cena (koszt): 100%

10. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:10.1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  znajduje się na stronie internetowej 

     http://pgodzieszew.wokiss.pl10.2 - w siedzibie zamawiającego, nr pokoju 12


11. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pokój nr 5.

Termin składania ofert upływa w dniu 16 lipca 2009 r. o godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lipca 2009 r.

-  o godz. 9:15 dla drogi w miejscowości Godziesze Wielkie,

- o godz. 9:25 dla drogi w miejscowości Saczyn,

- o godz. 9:35 dla drogi w miejscowości Zajączki Bankowe ,

- o godz. 9:45 dla drogi w miejscowości Wola Droszewska.

12. Termin związania ofertą:

30 dni od dnia w którym upływa termin składania ofert

13. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

1) prowadzą działalność w branży budowlanej,

2) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

3) posiadają uprawnienia oraz wpisy o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa niezbędne do
wykonania prac będących przedmiotem zamówienia,

4) dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,

5) nie podlegają wyłączeniu z postępowania na podstawie art. 17 ustawy Prawo zamówień publicznych.

14 . Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego.

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1

- kosztorys ofertowy - załącznik nr 2

- formularz oświadczenia - art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3

- wykaz maszyn i urządzeń jakimi dysponuje wykonawca niezbędnych do wykonania zamówienia - załącznik nr 4

- podpisany projekt umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ

- wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane  należycie - załącznik nr 6

- oświadczenie dotyczące norm technicznych masy asfaltowej - załącznik nr 7

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- koncesja , zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem,

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 14 ust. 1 pkt. 4-9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- dokumenty stwierdzające, że osoby , które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- informację banku, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wnioskodawcy,

- polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.


15. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45.23.31.23-7


16. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu 25.06.2009 r. pod numerem 99515 -2009

                                                                       Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                  /-/ Józef Podłużny

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675949P w miejscowości Godziesze Wielkie

     załączniki do SIWZ

    opis techniczny          szczegółowe specyfikacje techniczne         

    przedmiar robót            kosztorys ofertowy      plan orientacyjny         

    plan sytuacyjny 1         plan sytuacyjny 2        plan sytuacyjny 3  

    przekrój normalny 1       przekrój normalny 2      przekrój normalny 3

    organizacja ruchu 1       organizacja ruchu 2   
     
 

2) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675907P w miejscowości Saczyn

     załączniki do SIWZ

    opis techniczny          szczegółowe specyfikacje techniczne         

    przedmiar robót            kosztorys ofertowy      plan orientacyjny         

    plan sytuacyjny 1         plan sytuacyjny 2        plan sytuacyjny 3  

    plan sytuacyjny 4         przekrój normalny 1       przekrój normalny 2      

    organizacja ruchu       

3) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675952P w miejscowości Zajączki Bankowe

     załączniki do SIWZ

    opis techniczny           szczegółowe specyfikacje techniczne         

    przedmiar robót           kosztorys ofertowy      plan orientacyjny         

    plan sytuacyjny 1        plan sytuacyjny 2        przekrój normalny 1      

    przekrój normalny 2      organizacja ruchu          

4) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Droszewska

     załączniki do SIWZ

    opis techniczny           szczegółowe specyfikacje techniczne         

    przedmiar robót           kosztorys ofertowy      plan orientacyjny         

    plan sytuacyjny 1        plan sytuacyjny 2        przekrój normalny      

    organizacja ruchu 1     organizacja ruchu 2
    

     

    

Lista wiadomości