Ogłoszenie o przetargach

17.10.2016r. - Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności sanitarnej

Oznaczenie sprawy: ZP.271.155.2016

 

 

 Zaproszenie do składania ofert na

pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na Budowie kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy w Gminie Godziesze Wielkie- zad. Nr 1 – stanowiące część inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów – II etap. ”

 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

1.     Zamawiający: Gmina Godziesze Wielkie

                         ul. 11 Listopada nr 10

                        62-872 Godziesze Małe

                         e-mail  godziesze-wi@zgwrp.org.pl,

   godziny urzędowania: 7:00 ÷ 15:00.

 

2.     Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wytycznymi , Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

3.     Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na

Budowie kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy w Gminie Godziesze Wielkie- zad. Nr 1 – stanowiące część inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów – II etap.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej zamawiającego:www.godzieszewielkie.pl - >BIP> Zakładka „Zamówienia publiczne”> Ogłoszenia o przetargach>”27.09.2016r.- Ogłoszenie o [przetargu nieograniczonym na Budowę kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy w Gminie Godziesze Wielkie- zad.1 – stanowiące część inwestycji pn Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów – II etap.

 

Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

 

4.     Osoby upoważnione do kontaktu:

Przed złożeniem oferty zaleca się osobistą wizytę na budowie w celu zapoznania z zakresem robót

W sprawach formalnych kontakt z inspektorem ds. zamówień publicznych:

P. Dorota Kozica, tel. 62/7611089

 

5.     Termin wykonania zamówienia:

Okres realizacji przedmiotu umowy określa się od daty podpisania umowy do czasu dokonania ostatecznego odbioru robót budowlanych branży sanitarnej . Termin uzależniony jest od postępu robót. Zgodnie ze złożoną ofertą na wykonanie robót budowlanych wykonawcy -planowany termin zakończenia robót  to 30.11.2016r.

 

6.     Termin związania ofertą:

Okres związania ofertą wynosi 20 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

 

7.     Opis sposobu przygotowania oferty:

1)   Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1do niniejszego zaproszenia.

2)   W ofercie należy podać cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia.

3)   Oferta musi być złożona w formie pisemnej i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.

4)   W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba inna niż wynika to z dokumentów rejestrowych do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, zgodne z wymaganiami Kodeksu cywilnego upoważniające do wykonania tej czynności.

5)   Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.

6)   Do oferty należy dołączyć:

a)     kopię dokumentu poświadczającego posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności sanitarnej uprawniających do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz czynności określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane.

b)           potwierdzenie członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa;

c)          wykaz wykonanych usług – załącznik nr 2

7)     Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia: „Oferta w postępowaniu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności sanitarnej (oznaczenie sprawy: ZP.271.155.2016  oraz nazwę i adres lub pieczęć firmową Wykonawcy.

8)   Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

9)   Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

 

8.     Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

1)      W siedzibie Zamawiającego: Gmina Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada nr 10 62-872 Godziesze Małe, w terminie do dnia 24.10.2016r. do godz. 9:00.

2)     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3)     Wykonawca może ,przed upływem terminu na składanie ofert ,zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

9.     Kryteria oceny ofert.

1)      Kryterium wyboru oferty jest cena (cena – 100%).

2)      Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniającą wymagania Zamawiającego.

 

10.  Zawarcie umowy:

1)      Zamawiający zawrze umowę, według wzoru określonego w Załączniku Nr 3, z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

2)    Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przed zawarciem Umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kserokopię dowodu osobistego (dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej).

 

11.  Wynik postępowania:

O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców ,którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz zamieści tą informację  na swojej stronie internetowej.

 

12.  Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 -  Wykaz wykonanych usług

Załącznik Nr 3 – Wzór umowy

Lista wiadomości