Ogłoszenie o przetargach

03.07.2009 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 14 000 euro "Budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 5312P w m. Wola Droszewska"

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 14 000 euro na

„Budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 5312P w m. Wola Droszewska"

 

Znak sprawy: ZP 341/14/2009

 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Godziesze Wielkie

ul. 11 listopada nr 10

62-872 Godziesze Małe

Regon: 250855162

NIP: 968 08 72984

Adres internetowy: http://pgodzieszew.wokiss.pl/

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

tel. 062/ 76 11 089, fax: 062/ 76 11 053

2. Osoba uprawniona do kontaktów:

Imię i nazwisko: Alicja Jędrasiewicz

Telefon: 062/ 76 11 089 w. 31, fax: 062/ 76 11 053

Nr lokalu: pokój nr 12

Imię i nazwisko: Dorota Kozica

Telefon: 062/ 76 11 089 w. 24, fax: 062/ 76 11 053

Nr lokalu: pokój nr 6


Godziny w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 8.00 - 15.00

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę chodnika o długości 660 m oraz przebudowę chodnika (placu) przed budynkiem biblioteki.

Zakres robót obejmuje:

  • Chodnik:

     -  szerokość 1,0 m, odsunięty od jezdni o 0,5 m (zielenią) i odgrodzony od niej krawężnikiem 15 x 30 cm,

     -  kostka brukowa betonowa grubości 6 cm szara,

     -  podsypka cementowo-piaskowa grubości 5 cm,

     -  obramowanie obrzeże betonowe 6 x 20 cm na ławie betonowej z betonu B-10

  • Zjazdy do posesji i plac przed biblioteką:

     -  kostka brukowa betonowa grubości 8 cm szara, kolorowa

     -  podsypka cementowo-piaskowa grubości 5 cm,

     -  podbudowa z kruszywa łamanego grubości 10 cm,

     -  obramowanie wjazdów krawężników wtopiony 12 x 25 cm na ławie z betonu B-10.

Wzdłuż całego projektowanego odcinka chodnika zaprojektowano krawężnik 15 x 30 cm na ławie z oporem z betonu B-10, wystający nad

krawędź jezdni 12 cm, na wjazdach obniżony do 4 cm.

4. Miejsce realizacji:

Droga powiatowa nr 5312P w miejscowości Wola Droszewska, plac przed biblioteką w Woli Droszewskiej

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

7. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.

 

8. Termin realizacji zamówienia:

Do dnia 31.10.2009 r. od daty podpisania umowy.

9. Informacje na temat wadium:

Wadium nie jest wymagane.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%

 

11. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

11.1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej http://pgodzieszew.wokiss.pl/

11.2. w siedzibie zamawiającego, pokój nr 12.

12. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pokój nr 5.

Termin składania ofert upływa w dniu 24 lipca 2009 r. o godz. 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 lipca 2009 r. o godz. 9.15.

13. Termin związania ofertą:

30 dni od dnia w którym upływa termin składania ofert

14. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich

uprawnień,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

15. Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty

budowlane wymagań określonych przez zamawiającego.

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega

wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., wykonawca składa następujące

dokumenty:

-  formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1,

-  kosztorys ofertowy - załącznik nr 2,

- formularz oświadczenia - art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3,

- podpisany i zaparafowany projekt umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ,

- wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym

stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie - załącznik nr 5,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy

wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,

- koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności

gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem,

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego

kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 14 ust. 1 pkt. 1-9 ustawy - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem
terminu składania ofert,

- zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że

uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu

podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów

rejestrowych,

- polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności gospodarczej,

- informację banku, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy.

Dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

16. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1

 

17. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.07.2009 r. pod numerem 104663-2009.

 

                                                                         Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                  /-/ Józef Podłużny

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

załączniki do SIWZ

opis techniczny           szczegółowe specyfikacje techniczne

przedmiar robót           kosztorys ofertowy           plan orientacyjny

plan sytuacyjny 1        plan sytuacyjny 2             plan sytuacyjny 3

przekrój chodnika         przekrój wjazdu                wjazd

szczegóły konstrukcyjne    

 

Lista wiadomości