Ogłoszenie o przetargach

29.05.2017r.- Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie z obowiązkiem złożenia

Ogłoszenie o zamówieniu

  

DOKUMENTY WSPÓLNE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie do treści SIWZ 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 5 do SIWZ 

Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 8 do SIWZ

Wykaz usług - załącznik nr 9 do SIWZ

Wykaz pojazdów - załącznik nr 10 do SIWZ

Oświadczenie o zatrudnieniu - załącznik nr 11 do SIWZ

 

DOKUMENTY DOT. ZŁOŻENIA OFERTY NA
"ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY GODZIESZE WIELKIE"

Druk oferty przetargowej - załącznik nr 3 do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ                  

Sprostowanie do treści załączników nr 1 i 2 do SIWZ

Projekt umowy - załącznik nr 6 do SIWZ

 

DOKUMENTY DOT. ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ NA
"ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY GODZIESZE WIELKIE"

Druk oferty wariantowej - załącznik nr 4 do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ

Sprostowanie do treści załączników nr 1 i 2 do SIWZ 

Projekt umowy - załącznik nr 7 do SIWZ   

Lista wiadomości