Ogłoszenie o przetargach

20.09.2017r. - Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąp

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Wzór umowy  

Lista wiadomości