Ogłoszenie o przetargach

22.02.2018r. - Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn "Przebudowa drogi gminnej nr 675904P Godziesze Małe - Kakawa Kolonia ".

Godziesze Wielkie, dnia 22 luty 2018 r.

 

Zapytanie ofertowe

 

na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 675904 P Godziesze Małe - Kakawa Kolonia"

 

 

Nr sprawy:  ZP.271.27.2018

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

 

1.       Zamawiający:

Gmina Godziesze Wielkie

ul. 11 Listopada nr 10

62-872 Godziesze Małe

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org

godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

 

2.       Nazwa zadania:

„Przebudowa drogi gminnej nr 675904 P Godziesze Małe - Kakawa Kolonia"

3.       Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje obowiązek sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania  pn.: „Przebudowa drogi gminnej
nr 675904 P Godziesze Małe - Kakawa Kolonia".

 

Zakres rzeczowy pełnienia nadzoru inwestorskiego obejmuje roboty w zakresie przebudowy drogi.

 

Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie:

1)     Reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem budowlanym, SIWZ, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2)     Pełna dyspozycyjność dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia,

3)     Obecność na budowie minimum 2 razy w tygodniu w okresie realizacji robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy,

4)     Systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy,

5)     Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

6)     Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, odbiorach częściowych,

7)     Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych,

8)     żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

9)     Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień, wątpliwości dotyczących projektu
i zawartych w nim rozwiązań,

10) Udzielanie wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji zamówienia,

11) Udział w prowadzeniu ewentualnych negocjacji w konfliktach z władzami samorządowymi i mieszkańcami,

12) Kontrolowanie stosowania przez wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, a także przestrzegania przez wykonawcę zasad BHP,

13) Wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamówieniem
i przepisami BHP,

14) Sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez wykonawcę, a także ustalania rodzaju
i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,

15) Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wykonanych robót, uczestniczenie w odbiorze,

16) Poświadczenie terminu zakończenia robót,

17) Bieżące informowanie zamawiającego o wszystkich problemach związanych
z realizacją inwestycji,

18) Inne zadania wynikające z przepisów prawa.

 

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej nr 675904 P Godziesze Małe - Kakawa Kolonia".

Planowane zadanie przygotowane zostało zgodnie z wytycznymi Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz z warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 124). Przebudowa drogi gminnej nr 675904P zaliczonej do klasy drogi L (lokalnej) wykonana zostanie na całej jej długości, tj. 4,5413 km. Wydzielono trzy odcinki dróg, z których każdy posiada jednorodne parametry funkcjonalne i techniczne oraz ma charakter ciągły. W ramach jednego odcinka szerokość pasa ruchu jest taka sama.                                                                                                                      

Odcinek I od km 0+000 do km 0+800, Szerokość pasa ruchu na całej długości odcinka wynosi 4 m. Zakłada się wykonanie: nowej nawierzchni bitumicznej na całej długości odcinka, poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy górnej po uwałowaniu 7 cm. o szerokości równej 0,75 m po obu stronach drogi na całej długości. Ruch rowerów odbywał się będzie po ogólnodostępnym pasie ruchu. Odwodnienie drogi odbywać się będzie za pomocą udrożnionych rowów odkrytych usytuowanych w pasie drogi na tym odcinku o długości 604 m. Odcinek I swój bieg rozpoczyna od skrzyżowania z drogą powiatową nr 6232P w Godzieszach Małych a kończy się w rejonie skrzyżowania z drogą gminną nr 675905P w kierunku wsi Biała.

Odcinek II od km 0+800 do km 3+516,90. Szerokość pasa ruchu na całej długości odcinka wynosi 3,50 m. Zakłada się wykonanie: nowej nawierzchni bitumicznej na całej długości odcinka, poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy górnej po uwałowaniu 7 cm.  po stronie lewej drogi na długości 2 664 m oraz po stronie prawej na długości 2 649 m o szerokości równej 0,75 m. Ruch rowerów odbywał się będzie po ogólnodostępnym pasie ruchu. Odwodnienie poprzez odtworzenie rowów odkrytych na długości 1 664 m. Na początku wsi Kakawa Kolonia, na końcu odcinka II zlokalizowano 4 przystanki autobusowe wyposażone w perony po stronie prawej i lewej jezdni o całkowitej szerokości 2,21 m, w tym nawierzchnia z kostki brukowej o szerokości 2m. Zadanie obejmuje budowę radaru z tablicą zmiennej treści (aktywną) informującą o prędkości ruchu pojazdów - zlokalizowaną na początku miejscowości Kakawa Kolonia.

Odcinek III drogi gminnej nr 675904P od km 3+516,90 do km 4+541,30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Przebudowa odcinka III obejmuje: 1) wykonanie nowej nawierzchni dla Kategorii Ruchu KR1 o szerokości jezdni w obu kierunkach 3,70 m. 2) ruch pieszych odbywał się będzie chodnikiem usytuowanym przy jezdni o szerokości 2 m na długości 26 m, o szerokości mniejszej niż 2 m usytuowanym przy jezdni o długości 10 m, o szerokości 1,5 m odsuniętym od jezdni o 0,5 m na długości 422 m oraz o szerokości mniejszej niż 1,5 m odsuniętym od jezdni o 0,5 m na długości 511 m. 3) pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy górnej po uwałowaniu 7 cm. wykonane zostaną o szerokości 0,75 m po lewej stronie drogi na odcinku 999 m, 4) ruch rowerów odbywał się będzie po jezdni po ogólnodostępnym pasie ruchu, 5) przystanki komunikacyjne: na odcinku III występują 2 przystanki komunikacyjne, które wyposażone zostaną w perony o szerokości 2,21 m, w tym nawierzchnia z kostki brukowej o szerokości 2,0 m, 6) odwodnienie drogi odbywać się będzie rowami na długości 632 m po lewej stronie drogi, 7) skrzyżowanie z drogą gminną nr 675910P w miejscowości Kakawa Kolonia obejmuje przebudowę skrzyżowania z wysepkami kanalizującymi na wjeździe do miejscowości. Na wysepkach zamontowane zostaną znaki C-9 na pylonach U-5a 8) rozwiązania dodatkowe - zadanie obejmuje budowę 2 przejść dla pieszych wyposażonych w aktywne znaki D-6 umiejscowione na początku i na końcu odcinka III.

 

                Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:

 

 45.11.12.00-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45.23..31.20-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

 

Dokumentacja projektowa dla ww. zadania inwestycyjnego dostępna jest na stronie internetowej: www.godzieszewielkie.pl w zakładce zamówienia publiczne.

Fakturowanie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru będzie proporcjonalnie do wielkości faktury wystawionej przez wykonawcę robót budowlanych.

4.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

5.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6.       Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług.

7.      Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który:

1)     dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do nadzorowania robotami w branży drogowej.

Na potwierdzenie spełnienia warunku należy załączyć do oferty podpisane
oświadczenie wg wzoru Zamawiającego w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. Stosowne kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do nadzorowania robotami
w branży drogowej w zakresie przebudowy dróg tj. decyzja o nadaniu uprawnień wymaganych przepisami prawa budowlanego oraz aktualne zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzające przynależności tej osoby do izby, należy przedstawić przed podpisaniem umowy na realizację usług objętych przedmiotowym zapytaniem.

2)     wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał usługę nadzoru nad co najmniej jedną inwestycją odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto.

 

Na potwierdzenie spełnienia warunku należy załączyć do oferty podpisane
oświadczenie wg wzoru Zamawiającego w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. Stosowne referencje potwierdzające powyższe należy przedstawić przed podpisaniem umowy na realizację usług objętych przedmiotowym zapytaniem.

 

8.      Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz sposobu obliczania ceny.

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium:  cena - waga 100%

 

Sposób oceny ofert:

C (cena oferty)= najniższa cena brutto spośród złożonych ofert: cenę brutto oferty badanej x 100%.

 

Opis sposobu obliczenia ceny:

Wykonawca określi cenę oferty brutto,  która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zaproponowana cena powinna zawierać:

- wartość netto usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

- obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

- wartość brutto usługi ( z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów.

 

9.      Termin i miejsce realizacji zamówienia

•  miejsce realizacji zamówienia:

Miejsce inwestycji: Godziesze Małe - Kakawa Kolonia,

  • termin realizacji zamówienia

    Termin realizacji robót budowlanych objętych nadzorem -   do 31.07.2018 r.

    (chyba że wykonawca robót budowlanych zaproponuje krótszy  
   termin wykonania przedmiotu zamówienia - do terminu wskazanego przez
    Wykonawcę).

10. Termin związania ofertą

Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

11. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oferty należy złożyć (za pośrednictwem poczty/kuriera lub osobiście),  w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność, w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada nr 10, pokój nr 5 (sekretariat) 62-872 Godziesze Małe, z dopiskiem:

Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego -  Przebudowa                     drogi gminnej nr 675904 P Godziesze Małe - Kakawa Kolonia"

w terminie do 1 marca 2018 r. do godziny 09.00.

Oferty, które wpłyną do siedziby Urzędu Gminy Godziesze Wielkie po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

 

Oferta musi być złożona w formie pisemnej i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1)     Ofertę cenową - zał. nr 1

2)     Oświadczenie o spełnianiu warunku dot. doświadczenia - zał. nr 2.

 

12. Osoby upoważnione do kontaktu

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego jest Alicja Jędrasiewicz tel. 62/7611089 w. 31, e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

 

13. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

Załączniki:

1.       Wzór oferty cenowej,

2.       Wzór oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu,

3.       Wzór umowy.

 

 

  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

  Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

  Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

 

 

Lista wiadomości