Ogłoszenie o przetargach

07.03.2018r.-Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowę i rozbudowę budynku gospodarczego związanego ze zmianą sposobu użytkowania na Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie z inf

Ogłoszenie nr 527868-N-2018 z dnia 2018-03-07 r. 

Gmina Godziesze Wielkie: Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego związanego ze zmianą sposobu użytkowania na "Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie" z infrastrukturą towarzyszącą i budową parkingu samochodowego dla 20 miejsc postojowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak


Nazwa projektu lub programu 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie, krajowy numer identyfikacyjny 25085516200000, ul. ul. 11 Listopada  10 , 62872   Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 611 089, e-mail godziesze-wi@zgwrp.org.pl, faks 627 611 053. 
Adres strony internetowej (URL): www.godzieszewielkie.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
www.godzieszewielkie.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
www.godzieszewielkie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
osobiście lub za pośrednictwem posłańca 
Adres: 
Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich; Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe, pokój nr 5
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego związanego ze zmianą sposobu użytkowania na "Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie" z infrastrukturą towarzyszącą i budową parkingu samochodowego dla 20 miejsc postojowych 
Numer referencyjny: ZP-U.271.02.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
nie 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres przedmiotu zamówienia dla przebudowy i rozbudowy budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na "Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie" z infrastrukturą towarzyszącą obejmuje wykonanie następujących prac: - przygotowanie terenu pod budowę, - rozbiórki i wyburzenia, - fundamenty z izolacjami, - ściany konstrukcyjne, - ściany działowe, - konstrukcje żelbetowe- belki, słupy, podciągi, wieńce, - dach- konstrukcja i pokrycie, - podłoża i posadzki, - tynki wewnętrzne i okładziny ceramiczne ścian, - sufity podwieszane, - stolarka otworowa zewnętrzna, - stolarka otworowa wewnętrzna, - roboty malarskie, - elewacja z dociepleniem, - wejścia i podjazdy zewnętrzne, murek oporowy, - opaska wokół budynku, - przyłącze wodociągowe, - przyłącze kanalizacji sanitarnej, - instalacje wewnętrzne: instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja c.o. , kotłownia, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja klimatyzacji, instalacje elektryczne, - chodnik na pow. 86 m2, - wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Szczegółowy zakres robót określa „Dokumentacja projektowa”, która stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowo-ilościowym określonym w załączonej Dokumentacji projektowej, stanowiącej załączniki nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa. Zakres przedmiotu zamówienia dla wykonania parkingu i zjazdu z drogi gminnej dz. nr 564 na dz. nr 520/4, 527/2 obejmuje wykonanie parkingu i zjazdu z drogi gminnej dz. nr 564 na dz. nr 520/4, 527/2 w miejscowości Godziesze Wielkie. Szczegółowy zakres robót określa projekt wykonawczy, branża: drogi, parkingi oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych” oraz przedmiar robót. 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45200000-9

45210000-2

45400000-1

45453000-7

45332000-3

45312310-3

45310000-3

34953300-5

45223300-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-17 

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Preferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia dla Zadania Nr 1 – licząc od dnia zawarcia umowy (planowany termin zawarcia umowy: 16 kwietnia 2018 r.) do dnia 16 lipca 2018r., chyba że Wykonawca zaproponuje inny termin wykonania przedmiotu zamówienia, wtedy do terminu wskazanego przez Wykonawcę. 2. Preferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia dla Zadania Nr 2 – licząc od dnia przekazania placu budowy (planowany termin przekazania placu budowy: 17 lipca 2018 r.) do dnia 17 sierpnia 2018r., chyba że Wykonawca zaproponuje inny termin wykonania przedmiotu zamówienia, to do terminu wskazanego przez Wykonawcę.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: I. Posiadał wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj.: I.1. wykonał w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie (2) roboty budowlane obejmujące wybudowanie, przebudowę lub rozbudowę budynku publicznego ze zmianą użytkowania w ramach odrębnych umów (kontraktów) o wartości nie mniejszej niż 700.000,00 złotych brutto - dla Zadania Nr 1.;I.2. wykonał w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie (2) roboty budowlane obejmujące wybudowanie, parkingu, placu w ramach odrębnych umów (kontraktów) o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 złotych brutto - dla Zadania Nr 2. II.Dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: II.1. co najmniej jedną (1) osobą - Kierownik budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności budowlanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie(Dz. U. z 2014r. poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześnie obowiązujących przepisów prawa umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót branży budowlanej dla budowy będącej przedmiotem zamówienia oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu budową – dla Zadania Nr 1 i Zadania Nr 2; II.2. co najmniej jedną (1) osobą - posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjne w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót przedmiotem zamówienia oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie – dla Zadania Nr 1; II.3. co najmniej jedną (1) osobą - posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa umożliwiające wykonywanie funkcji przedmiotem zamówienia oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie - dla Zadania Nr 1. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 6 do SIWZ (dla Zadania nr 1) oraz załącznik nr 7 do SIWZ (dla Zadania nr 2), 2. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności do kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 8 do SIWZ (dla Zadania nr 1) oraz załącznik nr 9 do SIWZ (dla Zadania nr 2) . 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

formularz oferty, pełnomocnictwo jeżeli dotyczy, zobowiązania innych podmiotów do oddania swoich zasobów, kosztorys ofertowy, potwierdzenie wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 1. dla Zadania nr 1 w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100), 2. dla Zadania nr 2 w wysokości 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100) Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy. Wymagane wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

20,00

termin wykonania

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na następujących warunkach: a) w przypadku wystąpienia sytuacji trwale uniemożliwiającej wykonywanie umowy przez o Wykonawcę za pomocą osób wskazanych w jego ofercie - nastąpić może zmiana polegająca na zastąpieniu osób wskazanych w ofercie innymi osobami o takich samych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ; b) przedłużenie terminu wykonania umowy może nastąpić o czas wynikający z zaistnienia następujących okoliczności dotyczących Zamawiającego, o ile mają lub będą miały wpływ na wykonanie Przedmiotu umowy - opóźnienie w przekazaniu terenu budowy, opóźnienie w przekazaniu dokumentacji Robót budowlanych będących Przedmiotem umowy (np. decyzji o pozwoleniu na budowę, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych); konieczności ograniczenia Przedmiotu umowy, w szczególności jego zakresu, ilości, pominięcia poszczególnych Robót budowlanych lub ich elementów, części, zmiany kolejności realizacji Robót budowlanych; c) przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy o czas opóźnienia Wykonawcy będącego następstwem okoliczności od niego niezależnych, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu umowy tj. zawieszenie (wstrzymanie) wykonywania Robót budowlanych przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy wystąpienie siły wyższej, klęski żywiołowej, opóźnienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy; d) wystąpienie możliwości podłączenia nowych obiektów, które powstały po zatwierdzeniu Dokumentacji Projektowej oraz robót towarzyszących związanych z tą czynnością; 2. Zmiana zawartej umowy może nastąpić także, gdy: a) nastąpi zmiana stawki podatku VAT/zasad obowiązywania, w takim przypadku Wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian, a zmienia się Wynagrodzenie brutto po zawarciu pisemnego aneksu do umowy, b) w czasie realizacji Przedmiotu umowy wystąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa istotna dla realizacji Przedmiotu umowy, w takim przypadku nastąpi zmiana umowy dostosowująca go do zmienionych przepisów pod warunkiem zachowania zasad korzystnych dla Zamawiającego i uwzględniająca jego interes ekonomiczny mając na uwadze koszty realizacji Przedmiotu umowy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003r. poz. 1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów wskazanych powyżej. 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” lub zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-03-22, godzina: 09:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

Nazwa:

Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na "Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie" z infrastrukturą towarzyszącą

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac: - przygotowanie terenu pod budowę, - rozbiórki i wyburzenia, - fundamenty z izolacjami, - ściany konstrukcyjne, - ściany działowe, - konstrukcje żelbetowe- belki, słupy, podciągi, wieńce, - dach- konstrukcja i pokrycie, - podłoża i posadzki, - tynki wewnętrzne i okładziny ceramiczne ścian, - sufity podwieszane, - stolarka otworowa zewnętrzna, - stolarka otworowa wewnętrzna, - roboty malarskie, - elewacja z dociepleniem, - wejścia i podjazdy zewnętrzne, murek oporowy, - opaska wokół budynku, - przyłącze wodociągowe, - przyłącze kanalizacji sanitarnej, - instalacje wewnętrzne: instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja c.o. , kotłownia, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja klimatyzacji, instalacje elektryczne, - chodnik na pow. 86 m2, - wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Szczegółowy zakres robót określa „Dokumentacja projektowa”, która stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowo-ilościowym określonym w załączonej Dokumentacji projektowej, stanowiącej załączniki nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45200000-9, 45210000-2, 45400000-1, 45453000-7, 45332000-3, 45312310-3, 45310000-3, 34953300-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

20,00

termin wykonania

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE: Preferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia dla Zadania Nr 1 – licząc od dnia zawarcia umowy (planowany termin zawarcia umowy: 16 kwietnia 2018 r.) do dnia 16 lipca 2018r., chyba że Wykonawca zaproponuje inny termin wykonania przedmiotu zamówienia, wtedy do terminu wskazanego przez Wykonawcę. 

Część nr:

2

Nazwa:

Wykonanie parkingu i zjazdu z drogi gminnej dz. nr 564 na dz. nr 520/4, 527/2 w miejscowości Godziesze Wielkie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie parkingu i zjazdu z drogi gminnej dz. nr 564 na dz. nr 520/4, 527/2 w miejscowości Godziesze Wielkie. Szczegółowy zakres robót określa projekt wykonawczy, branża: drogi, parkingi oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych” oraz przedmiar robót. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45223300-9, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

20,00

termin wykonania

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE: Preferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia dla Zadania Nr 2 – licząc od dnia przekazania placu budowy (planowany termin przekazania placu budowy: 17 lipca 2018 r.) do dnia 17 sierpnia 2018r., chyba że Wykonawca zaproponuje inny termin wykonania przedmiotu zamówienia, to do terminu wskazanego przez Wykonawcę. 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

Pozwolenie na budowę 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa, na którą składa się: 

 

DLA ZADANIA NR 1: 

Załącznik nr 1a. Projekt wykonawczy - branża: projekt zagospodarowania terenu, inwentaryzacja ogólnobudowlana, architektura, na który składa się:

Opis techniczny - architektoniczny      Opis techniczny     Opis techniczny-konstrukcyjny    

Plan sytuacyjny     Inwentaryzacja fotograficzna

Rzut przyziemia      Rzut przyziemia - bilans powierzchni     

Rzut przyziemia - wentylacja i klimatyzacja     Rzut dachu - wentylacja i klimatyzacja      

 

Załącznik nr 1b. Projekt wykonawczy - branża: konstrukcja, na który składa się:

Rzut fundamentów     Rzut przyziemia - elementy konstrukcyjna  

Rzut przyziemia - sufity podwieszane     Stopa fundamentowa     Wieńce żelbetowe  

Trzpień żelbetowy     Belka żelbetowa     Podciąg żelbetowy

Rzut konstruktorski dachu     Rzut dachu 1    Rzut dachu 2

Dźwigar dachowy     Przekrój A-A     Przekroje A-A,B-B

Przekroje C-C,D-D     Przekroje E-E     Przekroje F-F 

 Elewacje 1     Elewacje 2

Zestawienie witryn aluminiowych

Zestawienie drzwi zewnętrznych aluminiowych

Zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej

Zestawienie stolarki okiennej  

  

Załącznik nr 1c. Projekt wykonawczy - branża: instalacje sanitarne wewnętrzne, na który składa się:

Opis techniczny     Rzut przyziemia inst. wodociągowej

Rzut przyziemia inst. kanalizacji    Rzut przyziemia inst. CO

Schemat technologii kotłowni

Przekroje A-A,B-B - wentylacje     Elewacje - wentylacje

 

Załącznik nr 1d. Projekt wykonawczy - branża: instalacje elektryczne wewnętrzne, na który składa się:

Opis techniczny branży elektrycznej

Projektowana charakterystyka energetyczna 1      Projektowana charakterystyka energetyczna 2  

Schemat rozdzielnicy RG     Instalacja gniazd     

Instalacja oświetlenia-rzut sufitów

Instalacja uziemienia - rzut przyziemia

Instalacja odgromowa - rzut dachu   

Instalacja przyzywowa - rzut przyziemia

Schemat instalacji LAN

Plan sytuacyjny - złącza kablowe   

Rysunki do branży elektrycznej: 1     2     3         5     6     7     8  

 

Załącznik nr 1e. Projekt wykonawczy - branża: przyłącza wody, na który składa się:

 Opis techniczny- przyłącze wodociągowe      Warunki techniczne wykonanie i odbioru 

 

Załącznik nr 1f. Projekt wykonawczy - branża: przyłącza kanalizacji sanitarnej, na który składa się:

Opis techniczny- przyłącze kanalizacyjne     Projekt zagospodarowania działki

Profile wodno-kanalizacyjne       Warunki techniczne wykonanie i odbioru   

 

Załącznik nr 1g. Projekt wykonawczy - branża: drogi, parkingi, na który składa się:

Przekroje normalne - zjazd 1     Przekroje normalne - zjazd 2 

 

Załącznik nr 1h. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, na który składa się:

SST - budynek     STWiORB - branża elektryczna     ST - instalacje sanitarne     

ST - przyłącze kanalizacyjne     ST - przyłącze wodociągowe  

 

Załącznik nr 1i. Przedmiary robót dla Zadania nr 1, na który składa się:

ogólnobudowlany     elektryka     instalacje wewnętrzne

kanalizacja     wodociąg   

 

DLA ZADANIA NR 2: 

Załącznik nr 1j. Projekt wykonawczy - branża: drogi, parkingi oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, na który składa się:

SST - parking    Plan sytuacyjny - parking

Projekt budowy - część opisowa 

Przekroje normalne - zjazd 1     Przekroje normalne - zjazd 2  

 

Załącznik nr 1k. Przedmiar robót dla Zadania nr 2

 

Lista wiadomości