Ogłoszenie o przetargach

15.03.2018r.-Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:„Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie" wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Godziesze Wielkie, dnia 13 marca 2018 r.

 

Zapytanie ofertowe

 

na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie" wraz z infrastrukturą towarzyszącą i parkingiem samochodów osobowych , na działkach nr 520/4 i 527/2 w miejscowości Godziesze Wielkie, Gmina Godziesze Wielkie.

 

 

Nr sprawy:  ZP.271.37.2018

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

 

1.       Zamawiający:

Gmina Godziesze Wielkie

ul. 11 Listopada nr 10

62-872 Godziesze Małe

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org

godziny urzędowania : 7.00 - 15.00

 

2.       Nazwa zadania:

„Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie" wraz z infrastrukturą towarzyszącą i parkingiem samochodów osobowych , na działkach nr 520/4 i 527/2 w miejscowości Godziesze Wielkie, Gmina Godziesze Wielkie.

 "

3.       Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje obowiązek sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania  pn.:

 " Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie" wraz z infrastrukturą towarzyszącą i parkingiem samochodów osobowych , na działkach nr 520/527/2 w miejscowości Godziesze Wielkie, Gmina Godziesze Wielkie.

Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie:

1)     Reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem budowlanym, SIWZ, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2)     Pełna dyspozycyjność dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia,

3)     Obecność na budowie minimum 2 razy w tygodniu w okresie realizacji robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy,

4)     Systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy,

5)     Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

6)     Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, odbiorach częściowych,

7)     Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych,

8)     żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

9)     Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień, wątpliwości dotyczących projektu
i zawartych w nim rozwiązań,

10) Udzielanie wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji zamówienia,

11) Udział w prowadzeniu ewentualnych negocjacji w konfliktach z władzami samorządowymi i mieszkańcami,

12) Kontrolowanie stosowania przez wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, a także przestrzegania przez wykonawcę zasad BHP,

13) Wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamówieniem
i przepisami BHP,

14) Sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez wykonawcę, a także ustalania rodzaju
i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,

15) Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wykonanych robót, uczestniczenie w odbiorze,

16) Poświadczenie terminu zakończenia robót,

17) Bieżące informowanie zamawiającego o wszystkich problemach związanych z realizacją inwestycji,

18) Inne zadania wynikające z przepisów prawa.

 

Przedmiotem zamówienia jest

                Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:

Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7 - roboty budowlane

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

CPV 45312310-3 ochrona odgromowa

CPV 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne

CPV 34953300-5  chodniki

CPV  45223300-9  Roboty budowlane w zakresie parkingów .

Dokumentacja projektowa dla ww. zadania inwestycyjnego dostępna jest na stronie internetowej: http://pgodzieszew.wokiss.pl/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenie-o-przetargach.html?pid=3053

Fakturowanie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru będzie  po bezusterkowym odbiorze robót  dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2.

4.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

5.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6.      Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który:

1)     dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do nadzorowania robotami w branży ogólnobudowlanej i drogowej.

Na potwierdzenie spełnienia warunku należy załączyć do oferty podpisane oświadczenie wg wzoru Zamawiającego - Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, oraz stosowne kopie dokumentów(potwierdzone za zgodność z oryginałem)  tj. decyzja o nadaniu uprawnień wymaganych przepisami prawa budowlanego , aktualne zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzające przynależności tej osoby do izby .

2)     tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał usługę nadzoru nad co najmniej jedną inwestycją (obiektem publicznym) odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł brutto.

Na potwierdzenie spełnienia warunku należy załączyć do oferty stosowne referencje potwierdzające powyższe.

 

7.      Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów.

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium:  cena - waga 100%

Wykonawca określi cenę oferty brutto,  która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zaproponowana cena powinna zawierać:

- wartość netto usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

- obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

- wartość brutto usługi ( z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).                                  

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zaoferuje najniższą cenę brutto.

 

8.      Termin i miejsce realizacji zamówienia

Miejsce inwestycji: Godziesze Wielkie

  • termin realizacji zamówienia

- Zadanie nr 1   -preferowany termin realizacji robót budowlanych objętych nadzorem - do 31.07.2018 r.  (chyba że wykonawca robót budowlanych zaproponuje krótszy lub dłuższy termin wykonania przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu preferowanego przez  Wykonawcę).

- Zadanie nr 2 - preferowany termin realizacji robót budowlanych objętych nadzorem - do 31.08.2018 r.  (chyba że wykonawca robót budowlanych zaproponuje krótszy lub dłuższy termin wykonania przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu preferowanego przez  Wykonawcę).

 

9.      Termin związania ofertą

Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

 

10. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć (za pośrednictwem poczty/kuriera lub osobiście),  w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność, w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada nr 10, pokój nr 5 (sekretariat) 62-872 Godziesze Małe, z dopiskiem:

Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego -

  Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie" wraz z infrastrukturą towarzyszącą i parkingiem samochodów osobowych , na działkach nr 520/4 i 527/2 w miejscowości Godziesze Wielkie, Gmina Godziesze Wielkie.

w terminie do 26 marca 2018 r. do godziny 09.00.

Oferty, które wpłyną do siedziby Urzędu Gminy Godziesze Wielkie po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

 

Oferta musi być złożona w formie pisemnej i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1)     Ofertę cenową - zał. nr 1

2)     Oświadczenie o spełnianiu warunku dot. doświadczenia - zał. nr 2. Wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie tych warunków.

 

11. Osoby upoważnione do kontaktu

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego jest Alicja Jędrasiewicz tel. 62/7611089 w. 31, e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

 

12. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

 

  Załączniki:

    1. Wzór oferty cenowej

    2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu

    3. Wzór umowy

 

 

Lista wiadomości