Ogłoszenie o przetargach

29.03.2018r. - Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. "Modernizacja - remont obiektu szatni sportowej w Godzieszach Wielkich"

                                                                                Godziesze Wielkie, 29.03.2018r.

 ZP.271.43.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Godziesze Wielkie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja-remont obiektu szatni sportowej w Godzieszach Wielkich”

1.      Określenie przedmiotu zamówienia.

1)    roboty rozbiórkowe wykładzin ścian i posadzek w szatniach

2)     naprawa posadzek poprzez ułożenie izolacji cieplnej, przeciwwilgociowej i ułożenie posadzki betonowej,

3)     ułożenie płytek ceramicznych na w/w posadzkach oraz na ścianach w szatni Nr 1 i Nr 2 a także wykonanie robót izolacyjnych i ułożenie płytek ceramicznych (kamień sztuczny) przy natryskach w szatni Nr 1 i Nr 2,

4)     docieplenie sufitów szatni poprzez montaż konstrukcji podwieszanej oraz docieplenie i izolacja ścian poprzez montaż paneli PCV,

5)     docieplenie sufitu w pomieszczeniu  magazynu,

6)     malowanie pomieszczeń szatni i magazynu,

7)     poprawa stanu dachu obiektu poprzez wykonanie

8)     modernizacja i wymiana istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnątrz obiektu w obrębie szatni Nr1 i Nr 2 (natryski) i WC,

9)     wykonanie instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej z rur PCV i montaż zbiornika bezodpływowego o pojemności 4m3,

10)modernizacja instalacji elektrycznej w całym obiekcie (szatnia Nr 1 i Nr 2 wraz z natryskami, WC i magazyn) wraz z montażem nowych elementów oświetlenia i grzejników elektrycznych.

2.      Termin wykonania  ustala się do dnia  31sierpnia 2018 r.

3.      O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wyłącznie oferenci, którzy: posiadają  doświadczenie  odpowiadające przedmiotowi zamówienia.

4.      Kryterium oceny ofert: cena 100%. 

5.      Pisemną ofertę należy złożyć w Sekretariacie (pok. nr 5) Urzędu Gminy Godziesze Wielkie, Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada nr 10, 62-872 Godziesze Małe lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: godziesze-wi@zgwrp.org.pl w terminie do dnia 13.04.2017 r., godz. 12.00

6.      Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisania umowa na wykonanie w/w zadania.

7.      Zamawiający Gmina Godziesze Wielkie ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie REGON 250855162  NIP 968-08-72-984.

Osoba do kontaktu Alicja Jędrasiewicz

         tel. 662243782 tel. 62 7611089 wew. 31.

8.      W załączeniu:

1)      formularz oferty,

2)      oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

3)      projekt umowy,

4)     przedmiar robót.

 

 

 

Lista wiadomości