Ogłoszenie o przetargach

21.01.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 14 000 euro na "Budowę pompowni sieciowej ze zbiornikiem retencyjnym dla wodociągu Wolica w m. Stobno"

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 14 000 euro na
„Budowę pompowni sieciowej ze zbiornikiem retencyjnym dla wodociągu Wolica w m. Stobno"

Znak sprawy: ZP 341/1/2010

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Godziesze Wielkie

ul. 11 listopada nr 10

62-872 Godziesze Małe

Regon: 250855162

NIP: 968 08 72984

Adres internetowy: http://pgodzieszew.wokiss.pl/

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

tel. 062/ 76 11 089, fax: 062/ 76 11 053

2. Osoba uprawniona do kontaktów:

Imię i nazwisko: Dorota Kozica

Telefon: 062/ 76 11 089 w. 24, fax: 062/ 76 11 053

Nr lokalu: pokój nr 6

Imię i nazwisko: Magdalena Niziołek

Telefon: 062/ 76 11 089 , fax: 062/ 76 11 053

Nr lokalu: pokój nr 7


Godziny w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 8.00 - 15.00

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem projektu jest budowa pompowni wraz z posadowieniem zbiornika zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie z istniejącym budynkiem remizy strażackiej w m. Stobno, posiadającym bezpośredni wjazd z drogi powiatowej Kalisz - Brzeziny.

W ramach projektu przewiduje się:

-  budynek technologiczny pompowni, wykonany w technologii tradycyjnej, o powierzchni zabudowy do 25 m2, szerokości elewacji frontowej do 5 m, wysokości budynku do 4 m, o połaci dachowej dwuspadowej dostosowanej do istniejącego budynku,

-  zamontowanie istniejącego zbiornika wyrównawczego wody w konstrukcji stalowej nadziemnej o średnicy 4,5 m i wysokości do 8 m na zaizolowanym fundamencie betonowym. W dnie zbiornika zlokalizowane będą rurociągi (tłoczny, ssący, spustowy, przelewowy),

-  włączenie projektowanych rurociągów przyłączeniowych do istniejącej sieci położonej po drugiej stronie drogi powiatowej dokonane zostanie w pasie drogi gminnej, bezwykopowego przejścia pod drogą powiatową oraz w poboczy przedmiotowej drogi powiatowej,

-  wykonanie przyłącza energetycznego oraz kabli zasilania energetycznego oraz sterowania stacją wraz z oświetleniem terenu stacji.

Uwaga!

  • Drogi wewnętrzne o szerokości pasa jezdnego 3,5 m z kostki brukowej ograniczonej krawężnikiem betonowym oznaczone w składzie projektu w rozdziale V pozostanie zadaniem własnym inwestora,
  • odprowadzenie przelewu zbiornika zostanie dokonane poprzez rurociąg do istniejącego rowu melioracyjnego oznaczonego w składzie projektu w rozdziale II pkt. 12 pozostanie zadaniem własnym inwestora.

Elementy te zostały wyłączone z przedmiaru robót.

4. Miejsce realizacji:

Stobno - teren bezpośredniego sąsiedztwa z budynkiem remizy strażackiej; wjazd z drogi powiatowej Kalisz - Brzeziny.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

8. Termin realizacji zamówienia:

Do dnia 31.08.2010 r. od daty podpisania umowy.

9. Informacje na temat wadium:

Wadium nie jest wymagane.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%

11. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

11.1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej http://pgodzieszew.wokiss.pl/

11.2. w siedzibie zamawiającego, pokój nr 6.

12. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pokój nr 5.

Termin składania ofert upływa w dniu 11 lutego 2010 r. o godz. 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 lutego 2010 r. o godz. 9.15.

13. Termin związania ofertą:

30 dni od dnia w którym upływa termin składania ofert

14. Opis warunków udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów, na zasadzie: spełnia/ nie spełnia.

15. Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego.

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., wykonawca składa następujące dokumenty:

-  formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ,

-  kosztorys ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ,

- formularz oświadczenia - art. 17 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3 do SIWZ

- formularz oświadczenia - art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych -załącznik nr 4 do SIWZ,

-  formularz oświadczenia o spełnianiu wymaganych warunków - załącznik nr 5 do SIWZ,

-  zatwierdzony projekt umowy -  załącznik nr 6 do SIWZ,

-   kwestionariusz kwalifikacji technicznych - załącznik nr 7 do SIWZ,

- wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed  upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia
    działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich rodzaju
    i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem  dokumentów potwierdzających, że roboty   te zostały wykonane zgodnie z 
   zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje, protokoły odbioru itp.) - załącznik nr 8 do SIWZ,

-  zestawienie wyposażenia - załącznik nr 9 do SIWZ,

-  plan pracy i program - załącznik nr 10 do SIWZ,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
   wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
   upływem terminu składania ofert,

- koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania  koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności
   gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem,

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
   kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 14 ust. 1 pkt. 1-9 ustawy - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed
   upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
  zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w  
   
  całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
   potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, ze uzyskał
   przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
   decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów
  rejestrowych,

- opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
   zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

- informację banku, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną
  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

16. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.26-7

17. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.01.2010 r. pod numerem 14123-2010.

                                                                                      Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                               /-/ Józef Podłużny

 

    DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

 

    Projekt budowlano - wykonawczy:

   A. Projekt zagospodarowania terenu

      Plan zagospodarowania terenu      Mapa poglądowa      Projekt zagospodarowania terenu

 

   B. Branża sanitarna

      Schemat sieci wodociągowej      Plan sytuacyjno-wysokościowy     Rzut uzbrojenia pompowni

      Przekrój poprzeczny pompowni        Przekrój A-A zbiornika             Przekrój B-B zbiornika

      Rzut zbiornika                      Profil podłużny przewodów wodociągowych    

      Profil podłużny przewodów kanalizacyjnych
              Komora redukcyjna-rzut   

      Komora redukcyjna-przekrój       Opis techniczny - branża sanitarna

 

   C. Branża konstrukcyjno - budowlana

      Przekrój sytuacyjno-wysokościowy    Rzut i przekrój poprzeczny - inwentaryzacja   

      Rzut fundamentów         Rzut przyziemia         Rzut dachu          Przekrój poprzeczny          

      Elewacje             Układ belek stropowych   Rzut więźby dachowej   

      Konstrukcja płyty fundamentowej                 Opis techniczny - branża budowlana

 

   D. Branża elektryczna

      Plan instalacji elektr. zewnętrznych   Plan instalacji elektr. wewnętrznych   Schematy

      Plan instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych   Opis techniczny - branża elektryczna

 

    Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:

      Strona tytułowa    Wymagania ogólne     Roboty ziemne     Roboty betonowe

      Zbrojenie konstrukcji betonowych   Roboty murowe    Roboty wykończeniowe wewnętrzne

      Izolacje - roboty wykończeniowe zewnętrzne       Instalacje i urządzenia technologiczne

      Instalacje sanitarne     Roboty elektryczne          Roboty ziemne liniowe     

      Roboty montażowe ruruciągów wodociągowych   

      Roboty montażowe rurociągów kanalizacji   

 

     Przedmiar Robót:

      Strona tytułowa       Przedmiar robót       Tabela elementów scalonych

Lista wiadomości