Ogłoszenie o przetargach

28.06.2018r.-Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego ze zm. sposobu użytkowania na Bud

 

Zapytanie ofertowe

 

Załączniki:

1. Wzór oferty cenowej 

2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

3. Wzór umowy  

Lista wiadomości