Ogłoszenie o przetargach

06.07.2018 r. - Zapytanie ofertowe na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminy Godziesze Wielkie"

Godziesze Wielkie, dnia 06.07.2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminy Godziesze Wielkie

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminy Godziesze Wielkie z załączonym opisem przedmiotu świadczenia usługi.

II. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

 1. Termin wykonania zamówienia od dnia 01.08.2018r. do 31.07.2019 r.;

 2. Do formularza ofertowego dołączyć należy:

  - cennik przesyłek krajowych i zagranicznych

  - dokument potwierdzający aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. 2012 r., poz. 1529) na wykonywanie działalności pocztowej,

  - 2 szt. referencji potwierdzających świadczenie usług o takim samych charakterze w czasie ostatnich 3 lat licząc od terminu składania ofert na kwotę 60.000,00 zł każda,

  - projekt umowy.  

III. Przygotowanie oferty

Ofertę należy:

a) złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie: do dnia 17.07.2018r. do godz. 9:00

b) spakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzyć napisem:

           „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby

            Gminy Godziesze Wielkie – nie otwierać przed 17.07.2018r. godz. 09:15”

IV. Wybór najkorzystniejszej ofert

Kryterium – cena 100%

Cena jednostkowa będzie niezmienna w całym okresie trwania umowy.

V. Kontakt z wykonawcą

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

 

Anna Biernat – podinspektor UG Godziesze Wielkie tel. 62 7611089

  


Załączniki:


Załącznik 1 – Wzór formularza oferty         

Załącznik 2 – Ceny przesyłek listowych w obrocie krajowym

Załącznik 3 – Ceny przesyłek listowych w obrocie zagranicznym

Załącznik 4 – pocztex w obrocie krajowym lub usługa równoważna

Lista wiadomości