Ogłoszenie o przetargach

15.03.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 14000 euro na "Remont budynku w Godzieszach Wielkich z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne".

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 14 000 euro na

„Remont budynku w Godzieszach Wielkich z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne"

Znak sprawy: ZP 341/3/2010

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Godziesze Wielkie

ul. 11 listopada nr 10

62-872 Godziesze Małe

Regon: 250855162

NIP: 968 08 72984

Adres internetowy: http://pgodzieszew.wokiss.pl/

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

tel. 062/ 76 11 089, fax: 062/ 76 11 053

2. Osoba uprawniona do kontaktów:

Imię i nazwisko: Alicja Jędrasiewicz

Telefon: 062/ 76 11 089 w. 31, fax: 062/ 76 11 053

Nr lokalu: pokój nr 12

E-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

Godziny w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 8.00 - 15.00

3. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont budynku w Godzieszach Wielkich, ul. Rynek nr 7, 62-872 Godziesze Małe.

     -  Fundamenty i ściany

Ze względu na słabe i płytkie fundamenty należy wykonać podbicie betonem B15 o grubości do 40 cm ław lub ścian fundamentowych. Podbicie należy wykonać odcinkami co 1,0 m z wykopaniem i zasypaniem wykopu z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyładowczym na odległość do 1,0 km.

Na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych rozebrać warstwy zewnętrzne a szkielet konstrukcyjny z bali i słupów pozostawić a zniszczone elementy wymieniać.
Od strony wewnętrznej wykonać tynk na styropianie gr.4,0 cm przymocowanym do bali drewnianych. Część kominów należy przemurować. Tynki zewnętrzne sylikatowe wykonać równocześnie z dociepleniem styropianem gr.14 cm metodą lekką Atlas-Stoper. Stolarkę okienną i drzwiową wymienić na nową drewnianą w istniejących wymiarach.

     -     Stropy

 Uszkodzone belki  stropu wzmocnić przez obustronne przybicie pionowo desek gr. 3-4 cm, po wcześniejszym zerwaniu ślepej podłogi i podsufitki z tynkiem.

 Wykonać podsufitkę z płyt gipsowo - kartonowych zamocowanych do istniejących belek stropowych na stelażu stalowym lub drewnianym. Na płytach gipsowych ułożyć folię i ocieplenie z wełny mineralnej gr. 18 cm. Na belkach na strychu wykonać ślepą podłogę z desek gr. 2,5 cm., zamocowaną na istniejących belkach stropu w celu możliwości chodzenia po strychu.

Można ślepą podłogę wykonać tylko w ciągach komunikacyjnych.

    -   Konstrukcja i pokrycie dachu

Należy rozebrać istniejące pokrycie dachowe  i wykonać pokrycie z nowej dachówki ceramicznej zakładkowej oraz wymianę łat i wzmocnienie niektórych krokwi i elementów konstrukcji stolcowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa w/w opis techniczny i przedmiar robót.

Uwaga!

  • Wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej oznaczonej w tabeli elementów scalonych oraz przedmiarze robót jako pozycja 11 „Instalacja wod kan" pozostanie zadaniem własnym inwestora,
  • Wykonania instalacji elektrycznej oznaczonej w tabeli elementów scalonych oraz przedmiarze robót jako pozycja 12 „Instalacja elektryczna" pozostanie zadaniem własnym inwestora.

Elementy te zostały wyłączone z przedmiaru robót.

 2.  Zaleca się wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej miejsca wykonywanych robót w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków zamówienia i stanu miejsca wykonania przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres nie krótszy niż 1 rok.

4.  Remont należy wykonać zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi stanowiącymi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Szczegółową informację o przedmiocie zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w godzinach 8.00-15.00.

4. Miejsce realizacji:

Godziesze Wielkie ul. Rynek 7.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.

8. Termin realizacji zamówienia:

Do dnia 15.10.2010 r. od daty podpisania umowy.

9. Informacje na temat wadium:

Wadium nie jest wymagane.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%

11. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

11.1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej http://pgodzieszew.wokiss.pl/

11.2. w siedzibie zamawiającego, pokój nr 12.

12. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pokój nr 5.

Termin składania ofert upływa w dniu 06 kwietnia 2010 r. o godz. 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 kwietnia 2010 r. o godz. 9.15.

13. Termin związania ofertą:

30 dni od dnia w którym upływa termin składania ofert

14. Opis warunków udziału w postępowaniu:

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

       a/  posiadają uprawnienia do wykonywania  działalności stanowiącej przedmiot zamówienia,

       b/    posiadają potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia,

       c/ dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. 1 osobą  posiadającą
           uprawnienia do kierowania robotami będącymi przedmiotem  zamówienia,

       d/   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej  wykonanie
            zamówienia, tj są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
            działalności gospodarczej,

       e/   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. wykonali w ciągu 5-ciu ostatnich lat,
            a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, 4 gruntowne
            remonty lub przebudowy obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub wpisanych
            na listę obiektów zabytkowych.

        f/  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na  podstawie
            art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia",
   w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych
   w pkt VI niniejszej SIWZ. 
   Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca
   spełnił.

3. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy
  z postępowania a ofertę uznaje się za odrzuconą.

15. Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., wykonawca składa następujące dokumenty:

-  formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ,

-  kosztorys ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ,

- formularz oświadczenia - art. 17 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3 do SIWZ

- formularz oświadczenia - art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 4 do SIWZ,

-  formularz oświadczenia o spełnianiu wymaganych warunków - załącznik nr 5 do SIWZ,

-  oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1
    - załącznik nr 6 do SIWZ,

-  wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, robót proporcjonalnych do przedmiotu zamówienia i zawierający co najmniej 4 gruntowne remonty lub przebudowy obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub wpisanych na listę obiektów zabytkowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem  dokumentów  potwierdzających, że roboty  te zostały wykonane należycie- załącznik nr 7 do SIWZ,

-  zatwierdzony projekt umowy -  załącznik nr 8 do SIWZ,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalnościgospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego  potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- dokumenty potwierdzające, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada wymagane uprawnienia. Należy załączyć decyzję o nadaniu uprawnień oraz dokumenty potwierdzające przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

- polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

16. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7

17. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.03.2010 r. pod numerem 56459 - 2010.

                                                                         

                                                                          Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                  /-/ Józef Podłużny

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Przedmiar robót cz. 1                Przedmiar robót cz. 2

Wytyczne konserwatorskie

Lista wiadomości