Ogłoszenie o przetargach

23.10.2018r. - Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów biurowych.

Godziesze Wielkie dnia, 23 października 2018 r.

UG. 271.118.2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Urząd Gminy Godzieszach Wielkich zaprasza w drodze zapytania ofertowego do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę materiałów biurowych.

 

Zamawiający:

Urząd Gminy Godzieszach Wielkich
Godzieszach Wielkie  przy ul. 11 Listopada nr 10, 62-872 Godziesze Małe, 
 NIP: 968-04-40-658 
 tel. 62/7611089; tel/fax 62/7611158 
e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów biurowych 
 2019 roku do Urzędu 
Gminy Godzieszach Wielkich wyszczególnionych 
w Formularzu rzeczowo – cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Materiały biurowe dostarczane będą zgodnie z zamówieniami cząstkowymi złożonymi przez Zamawiającego, do siedziby Urzędu Gminy Godzieszach Wielkich przy ul. 11 Listopada nr 10, 62-872 Godziesze Małe, na koszt 
  i odpowiedzialność Wykonawcy, według cen jednostkowych  określonych przez Wykonawcę w Formularzu rzeczowo - cenowym (dotyczy produktów zawartych 
  w Formularzu).

 2.  Materiały biurowe dostarczane będą w terminie do dni od daty złożenia zamówienia.

 3.  Termin ważności materiałów (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 6 miesięcy od daty dostawy danej partii do siedziby Zamawiającego.

 4.  Materiały, o których mowa w ofercie cenowej winny posiadać najwyższą jakość, sprawność oraz wydajność.

 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Formularz rzeczowo - cenowy (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania) oraz wzór umowy (Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania)

 

Termin wykonania zamówienia:

 Termin realizacji usługi: od 01.01.2019r.  do 31.12. 2019 r.

 

Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

 1. Oferta cenowa powinna zawierać:

  -załącznik nr 1 - Formularz oferty z podaną całkowitą kwotą ofertową ,

- załącznik nr 2- Wypełniony i podpisany Formularz rzeczowo – cenowy

- załącznik nr 3- Wypełnione i podpisane Oświadczenie Wykonawcy.

- załącznik nr 4 - Zatwierdzony projekt umowy
 - odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

 

Miejsce i termin składania ofert:

 

Pisemną ofertę cenową należy złożyć w terminie do 30 października 2018 r. 
do godz. 09:15  na adres Zamawiającego w zamkniętej kopercie z napisem :

Oferta na  „Zakup i dostawę materiałów biurowych.”

 

 

Kryterium oceny i wyboru ofert:

Najniższa cena – 100% (cena zawierająca podatek VAT ) za zakup i dostarczenie materiałów do siedziby zamawiającego i wszystkie pozostałe koszty niezbędne do realizacji zamówienia).

Cena jednostkowa będzie niezmienna w całym okresie trwania umowy.

 

Dodatkowe informacje:

1. Oferty, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. 
4. Zamawiający zastrzega sobie, że ilości materiałów wskazane w załączniku Nr 2 do niniejszego zapytania są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. 
5. Dodatkowych informacji udziela Anna Biernat pod numerem telefonu 62/7611089 wew. 36 oraz adresem e-mail: godzieszewi@zgwrp.org.pl

 

 

 

Załączniki:

1) Załącznik Nr 1 – Formularz oferty

2) Załącznik Nr 2 – Formularz rzeczowo – cenowy

3) Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

4) Załącznik Nr 4 – Wzór umowy

 

 U W A G A      !!!     Wyjaśnienia

Lista wiadomości