Ogłoszenie o przetargach

27.11.2018r. - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją i rozbudową oczyszc

Ogłoszenie nr 653543-N-2018 z dnia 2018-11-27 r. 

Gmina Godziesze Wielkie: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych - Etap II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie, krajowy numer identyfikacyjny 25085516200000, ul. ul. 11 Listopada  10 , 62872   Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 611 089, e-mail godziesze-wi@zgwrp.org.pl, faks 627 611 053. 
Adres strony internetowej (URL): www.godzieszewielkie.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
www.godzieszewielkie.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
www.godzieszewielkie.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
osobiście lub za pośrednictwem posłańca 
Adres: 
Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich; Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe, pokój nr 5


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych - Etap II 
Numer referencyjny: ZP-U.271.09.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres przedmiotu zamówienia dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała obejmuje wykonanie następujących prac: a) budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziesze Małe, ul. Ostrowska: - budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U 200 mm o dł. 775,0 m, - budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U 160 mm o dł. 80,0 m. b) budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała: - budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U 200 mm o dł. 2 265,5 m, - budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U 160 mm o dł. 240,90 m, - budowę rurociągu tłocznego PE 125 o dł. 901,0 m, - budowę rurociągu tłocznego PE 90 o dł. 238,0 m, - budowę przepompowni - 2 szt. PS 14 i PS 15. Łączna długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej wyniesie 4 500,4 m, w tym 3 361,4 m sieci kanalizacji grawitacyjnej i 1 139,0 m rurociągu tłocznego. c) budowę kanalizacji sanitarnej – tłocznej w miejscowości Biała na odcinku od punktu 76t do punktu 80t: - budowę rurociągu tłocznego PE 125 o dł. 160,0 m. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne, odwadnianie gruntów, wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych, inżynieria lądowa i wodna, roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, kładzenie rurociągów, rozbiórka elementów dróg, odtworzenie nawierzchni drogowej, wraz z powierzchniowym utrwaleniem: - na odcinku od S260 do SR 12 w miejscowości Biała Zamawiający wymaga odtworzenia uszkodzonej nawierzchni asfaltowej w następującej konstrukcji: podbudowa tłuczniowa grubości 23 cm, nawierzchnia asfaltowa grubości 4 cm i utrwalenie powierzchniowe na szerokości połowy jezdni i długości odtwarzanej nawierzchni, - na odcinku od S242 do PS 15 w miejscowości Biała Zamawiający wymaga odtworzenia uszkodzonej nawierzchni asfaltowej w następującej konstrukcji: podbudowa tłuczniowa grubości 23 cm, nawierzchnia asfaltowa grubości 4 cm i utrwalenie powierzchniowe na całej szerokości jezdni i długości odtwarzanej nawierzchni,- na odcinku od S272 do S289 w miejscowości Godziesze Małe, ul. Ostrowska Zamawiający wymaga odtworzenia uszkodzonej nawierzchni asfaltowej w następującej konstrukcji: podbudowa tłuczniowa grubości 23 cm, nawierzchnia asfaltowa grubości 4 cm i utrwalenie powierzchniowe na całej szerokości jezdni i długości odtwarzanej nawierzchni; zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, zapewnienia nadzoru archeologicznego, opracowania projektu organizacji ruchu drogowego, wdrożenia i utrzymania oznakowania tymczasowego na czas realizacji robót, uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego i uiszczenie opłat oraz realizowanie robót zgodnie z Decyzjami Gminy Godziesze Wielkie, powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia robót budowlanych, powiadomienia właścicieli instalacji uzbrojenia podziemnego o przystąpieniu do robót i zapewnienia wymaganych nadzorów branżowych, wykonania wszelkich badań i prób w tym inspekcji TV kanałów sanitarnych, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wykonania dokumentacji powykonawczej, przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu pierwotnego – w przypadku zajmowania przez Wykonawcę podczas realizacji robót terenów przyległych - uzyskania oświadczeń potwierdzających uporządkowanie terenu podpisanych przez właścicieli poszczególnych działek, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.Szczegółowy zakres robót określa „Dokumentacja projektowa”, która stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Zakres przedmiotu zamówienia dla modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych obejmuje wykonanie następujących prac: Branża konstrukcyjno-budowlana: - likwidacja istniejącej tacy do składowania osadu, - rozbudowa istniejącego budynku wielofunkcyjnego socjalno-technicznego o budynek stacji odwadniania osadu z wydzielonym pomieszczeniem rozdzielni elektrycznej wraz z wiatą na kontener osadu, - adaptacja istniejącego pomieszczenia stacji odwadniania osadu na magazyn wapna, - magazynek podręczny, pomieszczenie socjalne, przedsionek, - remont pomieszczenia dmuchaw. Branża sanitarna: - przebudowa kinety istniejącej studni Ø 1000 na kinetę kierunkową z przelewem, - wykonanie połączenia rurociągiem komory retencyjnej KR1 ze studnią kierunkową z przelewem, - wyposażenie komory SBR1 w sondę do pomiary stężenia tlenu. Zbiorniki muszą być zabezpieczone powłoką antykorozyjną, na którą zostanie udzielona gwarancja producenta na okres 20 lat. - wykonanie bloku biologicznego oczyszczania ścieków SBR2 wraz z instalacją technologiczną, - wykonanie zbiornika ZB2 (komory retencyjnej KR2 oraz komory stabilizacji osadu KO2) wraz z instalacją technologiczną, - rozbiórka istniejącej tacy składowania osadu, - wykonanie budynku stacji odwadniania i higienizacji osadu z prasą taśmową i higienizacją, - wykonanie wiaty na kontener osadu odwodnionego, - przebudowa istniejącego budynku wielofunkcyjnego, - wykonanie nowych połączeń technologicznych, międzyobiektowych (rurociągów powietrza, rurociągów osadu ustabilizowanego, rurociągów osadu nadmiernego, rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, rurociągów kanalizacji tłocznej), - przebudowa istniejącej infrastruktury podziemnej i nadziemnej (likwidacja istniejącego rurociągu powrotnego osadu ustabilizowanego ( odłączenie od komory stabilizacji osadu KO1), adaptacja kanalizacji sanitarnej odprowadzającej odcieki z istniejącej tacy składowania osadu do nowych warunków technologicznych, przebudowę istniejących przewodów elektrycznych do nowej lokalizacji rozdzielni elektrycznej, przebudowę istniejącej drogi dojazdowej z kostki brukowej, przebudowę i rozbudowę istniejących chodników), - wykonanie nowej wew. linii zasilającej oczyszczalnię w energię elektryczną, - wykonanie zasilania obiektów technologicznych w energię elektryczną, - przesunięcie istniejącej studni pomiarowej SP do nowej lokalizacji wraz z wykonaniem zasyfonowań na rurociągach tłocznych, - przesunięcie istniejącej studni rozprężnej SR do nowej lokalizacji. Branża elektryczna: - zasilanie obiektu, - zasilanie instalacji technologicznych, - oświetlenie terenu, - układanie kabli, - rozdzielnica główna RG- obwody główne, - kompensacja mocy biernej, - rozdzielnica główna RG- obwody AKPiA, - pomiar tlenu, - pomiar przepływu, - pomiar poziomu, - rozdzielnica obiektowa ROS, - rozdzielnica obiektowa wentylacji pomieszczenia prasy osadu RW, - wyłączenie pożarowe, - inst. oświetlenia wewnętrznego, - inst. gniazd wtyczkowych oraz instalacje zasilające 230V i 400V, - inst. gniazd 24 V, - inst. uziemienia, połączeń wyrównawczych i odgromowa, - inst. ochrony przed przepięciami, - inst. ochrony od porażeń. Wszystkie prace związane z modernizacją oczyszczalni muszą być prowadzone w sposób zapewniający ciągłość jej pracy. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne, odwadnianie gruntów, wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych, inżynieria lądowa i wodna, roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, kładzenie rurociągów, rozbiórka elementów dróg, odtworzenie nawierzchni drogowej, zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia robót budowlanych, wykonania wszelkich badań i prób, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wykonania dokumentacji powykonawczej, przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu pierwotnego – w przypadku zajmowania przez Wykonawcę podczas realizacji robót terenów przyległych oraz uzyskania oświadczeń potwierdzających uporządkowanie terenu podpisanych przez właścicieli poszczególnych działek, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45111200-0

45111240-2

45231110-9

45231340-2

45233142-6

45252127-4

45100000-8

45200000-9

45300000-0

45400000-1

45232200-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych tj. wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w wysokości do 250 000 złotych brutto - na podstawie w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP – dla Zadania nr 1 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych tj. wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w wysokości do 150 000 złotych brutto - na podstawie w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP – dla Zadania nr 2 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-24 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2019-10-24


II.9) Informacje dodatkowe: 1. Preferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia dla Zadania Nr 1 – licząc od dnia zawarcia umowy (planowany termin zawarcia umowy: 28 grudnia 2018 r.) do dnia 24 października 2019r., chyba że Wykonawca zaproponuje inny termin wykonania przedmiotu zamówienia, wtedy do terminu wskazanego przez Wykonawcę. 2. Preferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia dla Zadania Nr 2 – licząc od dnia zawarcia umowy (planowany termin zawarcia umowy: 28 grudnia 2018 r.) do dnia 24 października 2019r., chyba że Wykonawca zaproponuje inny termin wykonania przedmiotu zamówienia, wtedy do terminu wskazanego przez Wykonawcę.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: I. Posiadał wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. I.1.wykonał w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie (2) roboty budowlane obejmujące wybudowanie w ramach odrębnych umów (kontraktów), kanalizacji sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 2 300.000,00 złotych brutto każda – dla Zadania nr 1. I.2. Posiadał wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie (2) roboty budowlane obejmujące budowę, modernizację lub rozbudowę oczyszczalni ścieków w ramach odrębnych umów (kontraktów), o wartości nie mniejszej niż 1 500.000,00 złotych brutto każda, w tym co najmniej jedna (1) wykonana w technologii SBR – dla Zadania nr 2. II. Dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: II.1. co najmniej jedną (1) osobą - Kierownik budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót sanitarnych dla budowy będącej przedmiotem zamówienia oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu budową – dla Zadania 1. II.2. co najmniej jedną (1) osobą - Kierownik budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót sanitarnych dla budowy będącej przedmiotem zamówienia oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu budową – dla Zadania 2. II.3. co najmniej jedną (1) osobą - posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa umożliwiające wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz doświadczenie polegające na budowie, modernizacji lub przebudowie oczyszczalni ścieków o wydajności nie mniejszej niż 250 m3/d – dla Zadania Nr 2. II.4. co najmniej jedną (1) osobą - posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w nieograniczonym zakresie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa umożliwiające wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – dla Zadania Nr 2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu jest mowa o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 7 do SIWZ (dla Zadania nr 1) oraz załącznik nr 8 do SIWZ (dla Zadania nr 2), 2. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności do kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 9 do SIWZ (dla Zadania 1) oraz załącznik nr 10 do SIWZ (dla Zadania 2). 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

nie dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: - dla Zadania nr 1 w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100). - dla Zadania nr 2 w wysokości 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł 00/100). Wymagane wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

20,00

termin wykonania

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na następujących warunkach: a) w przypadku wystąpienia sytuacji trwale uniemożliwiającej wykonywanie umowy przez Wykonawcę za pomocą osób wskazanych w jego ofercie - nastąpić może zmiana polegająca na zastąpieniu osób wskazanych w ofercie innymi osobami o takich samych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ; b) przedłużenie terminu wykonania umowy może nastąpić o czas wynikający z zaistnienia następujących okoliczności dotyczących Zamawiającego, o ile mają lub będą miały wpływ na wykonanie przedmiotu umowy - opóźnienie w przekazaniu terenu budowy, opóźnienie w przekazaniu dokumentacji robót budowlanych będących przedmiotem umowy (np. decyzji o pozwoleniu na budowę, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych); konieczności ograniczenia przedmiotu umowy, w szczególności jego zakresu, ilości, pominięcia poszczególnych robót budowlanych lub ich elementów, części, zmiany kolejności realizacji robót budowlanych; c) przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia Wykonawcy będącego następstwem okoliczności od niego niezależnych, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy tj. zawieszenie wstrzymanie lub opóźnienie wykonywania robót budowlanych przez uprawnione organy (w tym Nadzoru Budowlanego) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy wystąpienie siły wyższej, klęski żywiołowej, opóźnienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy; d) konieczność usunięcia niewypałów i niewybuchów; e) brak zgody lub wycofanie zgody przez osoby mające tytuł prawny do nieruchomości na wykonywanie robót budowlanych, albo toczące się lub wszczęte postępowanie administracyjne; f) zmiany decyzji administracyjnych lub uzgodnień otrzymanych od gestorów sieci i dróg, od których uzależnione jest prowadzenie robót budowlanych; g) wystąpienie możliwości podłączenia nowych obiektów, które powstały po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej oraz robót towarzyszących związanych z tą czynnością; h) konieczność wycinki drzew znajdujących się w pasie prowadzonych robót budowlanych wraz z nasadzeniem rekompensacyjnym, które nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej; i) wykonanie przyłączy dla nieruchomości, której właściciel złożył oświadczenie już po zakończeniu procesu projektowania; 2. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić także, gdy: a) nastąpi zmiana stawki podatku VAT/zasad obowiązywania, w takim przypadku wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian, a zmienia się wynagrodzenie brutto po zawarciu pisemnego aneksu do umowy, b) w czasie realizacji przedmiotu umowy wystąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa istotna dla realizacji przedmiotu umowy, w takim przypadku nastąpi zmiana umowy dostosowująca go do zmienionych przepisów pod warunkiem zachowania zasad korzystnych dla Zamawiającego i uwzględniająca jego interes ekonomiczny mając na uwadze koszty realizacji Przedmiotu umowy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003r., poz. 1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów wskazanych powyżej. 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” lub zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-12-12, godzina: 09:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich, Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe, tel. 62/7611089, e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Godzieszach Wielkich jest Pan Sebastian Strzech, kontakt: adres e-mail: iod@comp-net.pl; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych – Etap II” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „Pzp”; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres przedmiotu zamówienia dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała obejmuje wykonanie następujących prac: a) budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziesze Małe, ul. Ostrowska: - budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U 200 mm o dł. 775,0 m, - budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U 160 mm o dł. 80,0 m. b) budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała: - budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U 200 mm o dł. 2 265,5 m, - budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U 160 mm o dł. 240,90 m, - budowę rurociągu tłocznego PE 125 o dł. 901,0 m, - budowę rurociągu tłocznego PE 90 o dł. 238,0 m, - budowę przepompowni - 2 szt. PS 14 i PS 15. Łączna długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej wyniesie 4 500,4 m, w tym 3 361,4 m sieci kanalizacji grawitacyjnej i 1 139,0 m rurociągu tłocznego. c) budowę kanalizacji sanitarnej – tłocznej w miejscowości Biała na odcinku od punktu 76t do punktu 80t: - budowę rurociągu tłocznego PE 125 o dł. 160,0 m. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne, odwadnianie gruntów, wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych, inżynieria lądowa i wodna, roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, kładzenie rurociągów, rozbiórka elementów dróg, odtworzenie nawierzchni drogowej, wraz z powierzchniowym utrwaleniem: - na odcinku od S260 do SR 12 w miejscowości Biała Zamawiający wymaga odtworzenia uszkodzonej nawierzchni asfaltowej w następującej konstrukcji: podbudowa tłuczniowa grubości 23 cm, nawierzchnia asfaltowa grubości 4 cm i utrwalenie powierzchniowe na szerokości połowy jezdni i długości odtwarzanej nawierzchni, - na odcinku od S242 do PS 15 w miejscowości Biała Zamawiający wymaga odtworzenia uszkodzonej nawierzchni asfaltowej w następującej konstrukcji: podbudowa tłuczniowa grubości 23 cm, nawierzchnia asfaltowa grubości 4 cm i utrwalenie powierzchniowe na całej szerokości jezdni i długości odtwarzanej nawierzchni,- na odcinku od S272 do S289 w miejscowości Godziesze Małe, ul. Ostrowska Zamawiający wymaga odtworzenia uszkodzonej nawierzchni asfaltowej w następującej konstrukcji: podbudowa tłuczniowa grubości 23 cm, nawierzchnia asfaltowa grubości 4 cm i utrwalenie powierzchniowe na całej szerokości jezdni i długości odtwarzanej nawierzchni; zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, zapewnienia nadzoru archeologicznego, opracowania projektu organizacji ruchu drogowego, wdrożenia i utrzymania oznakowania tymczasowego na czas realizacji robót, uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego i uiszczenie opłat oraz realizowanie robót zgodnie z Decyzjami Gminy Godziesze Wielkie, powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia robót budowlanych, powiadomienia właścicieli instalacji uzbrojenia podziemnego o przystąpieniu do robót i zapewnienia wymaganych nadzorów branżowych, wykonania wszelkich badań i prób w tym inspekcji TV kanałów sanitarnych, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wykonania dokumentacji powykonawczej, przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu pierwotnego – w przypadku zajmowania przez Wykonawcę podczas realizacji robót terenów przyległych - uzyskania oświadczeń potwierdzających uporządkowanie terenu podpisanych przez właścicieli poszczególnych działek, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.Szczegółowy zakres robót określa „Dokumentacja projektowa”, która stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111200-0, 45111240-2, 45231110-9, 45231340-2, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-10-24
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

20,00

termin wykonania

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE: Preferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia dla Zadania Nr 1 – licząc od dnia zawarcia umowy (planowany termin zawarcia umowy: 28 grudnia 2018 r.) do dnia 24 października 2019r., chyba że Wykonawca zaproponuje inny termin wykonania przedmiotu zamówienia, wtedy do terminu wskazanego przez Wykonawcę. 

Część nr:

2

Nazwa:

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres przedmiotu zamówienia dla modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych obejmuje wykonanie następujących prac: Branża konstrukcyjno-budowlana: - likwidacja istniejącej tacy do składowania osadu, - rozbudowa istniejącego budynku wielofunkcyjnego socjalno-technicznego o budynek stacji odwadniania osadu z wydzielonym pomieszczeniem rozdzielni elektrycznej wraz z wiatą na kontener osadu, - adaptacja istniejącego pomieszczenia stacji odwadniania osadu na magazyn wapna, - magazynek podręczny, pomieszczenie socjalne, przedsionek, - remont pomieszczenia dmuchaw. Branża sanitarna: - przebudowa kinety istniejącej studni Ø 1000 na kinetę kierunkową z przelewem, - wykonanie połączenia rurociągiem komory retencyjnej KR1 ze studnią kierunkową z przelewem, - wyposażenie komory SBR1 w sondę do pomiary stężenia tlenu. Zbiorniki muszą być zabezpieczone powłoką antykorozyjną, na którą zostanie udzielona gwarancja producenta na okres 20 lat. - wykonanie bloku biologicznego oczyszczania ścieków SBR2 wraz z instalacją technologiczną, - wykonanie zbiornika ZB2 (komory retencyjnej KR2 oraz komory stabilizacji osadu KO2) wraz z instalacją technologiczną, - rozbiórka istniejącej tacy składowania osadu, - wykonanie budynku stacji odwadniania i higienizacji osadu z prasą taśmową i higienizacją, - wykonanie wiaty na kontener osadu odwodnionego, - przebudowa istniejącego budynku wielofunkcyjnego, - wykonanie nowych połączeń technologicznych, międzyobiektowych (rurociągów powietrza, rurociągów osadu ustabilizowanego, rurociągów osadu nadmiernego, rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, rurociągów kanalizacji tłocznej), - przebudowa istniejącej infrastruktury podziemnej i nadziemnej (likwidacja istniejącego rurociągu powrotnego osadu ustabilizowanego ( odłączenie od komory stabilizacji osadu KO1), adaptacja kanalizacji sanitarnej odprowadzającej odcieki z istniejącej tacy składowania osadu do nowych warunków technologicznych, przebudowę istniejących przewodów elektrycznych do nowej lokalizacji rozdzielni elektrycznej, przebudowę istniejącej drogi dojazdowej z kostki brukowej, przebudowę i rozbudowę istniejących chodników), - wykonanie nowej wew. linii zasilającej oczyszczalnię w energię elektryczną, - wykonanie zasilania obiektów technologicznych w energię elektryczną, - przesunięcie istniejącej studni pomiarowej SP do nowej lokalizacji wraz z wykonaniem zasyfonowań na rurociągach tłocznych, - przesunięcie istniejącej studni rozprężnej SR do nowej lokalizacji. Branża elektryczna: - zasilanie obiektu, - zasilanie instalacji technologicznych, - oświetlenie terenu, - układanie kabli, - rozdzielnica główna RG- obwody główne, - kompensacja mocy biernej, - rozdzielnica główna RG- obwody AKPiA, - pomiar tlenu, - pomiar przepływu, - pomiar poziomu, - rozdzielnica obiektowa ROS, - rozdzielnica obiektowa wentylacji pomieszczenia prasy osadu RW, - wyłączenie pożarowe, - inst. oświetlenia wewnętrznego, - inst. gniazd wtyczkowych oraz instalacje zasilające 230V i 400V, - inst. gniazd 24 V, - inst. uziemienia, połączeń wyrównawczych i odgromowa, - inst. ochrony przed przepięciami, - inst. ochrony od porażeń. Wszystkie prace związane z modernizacją oczyszczalni muszą być prowadzone w sposób zapewniający ciągłość jej pracy. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne, odwadnianie gruntów, wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych, inżynieria lądowa i wodna, roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, kładzenie rurociągów, rozbiórka elementów dróg, odtworzenie nawierzchni drogowej, zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia robót budowlanych, wykonania wszelkich badań i prób, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wykonania dokumentacji powykonawczej, przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu pierwotnego – w przypadku zajmowania przez Wykonawcę podczas realizacji robót terenów przyległych oraz uzyskania oświadczeń potwierdzających uporządkowanie terenu podpisanych przez właścicieli poszczególnych działek, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45252127-4, 45000000-7, 45100000-8, 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1, 45252200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-10-24
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

20,00

termin wykonania

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE: Preferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia dla Zadania Nr 2 – licząc od dnia zawarcia umowy (planowany termin zawarcia umowy: 28 grudnia 2018 r.) do dnia 24 października 2019r., chyba że Wykonawca zaproponuje inny termin wykonania przedmiotu zamówienia, wtedy do terminu wskazanego przez Wykonawcę. 

 

  DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

 

 

DLA ZADANIA NR 1:  

          Opis techniczny - załącznik nr 1a do SIWZ na który składa się:

           Opis techniczny Opis techniczny Biała od pkt. 76t do pkt. 80t

 

           Przedmiar robót  - załącznik nr 1b do SIWZ na który składa się:  

           Przedmiar robót - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Godziesze Wielkie

     Przedmiar robót - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Biała

           Przedmiar robót - elektryczny

           Przedmiar robót - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Biała od pkt. 76t do pkt. 80t

  

          Projekt budowlany  - załącznik nr 1c do SIWZ na który składa się:  

  Projekt zagospodarowania terenu - rysunek 12 

          Projekt zagospodarowania terenu - rysunek 13  

          Projekt zagospodarowania terenu - rysunek 14

          Projekt zagospodarowania terenu - rysunek 15

          Projekt zagospodarowania terenu - rysunek 1 - m. Biała od pkt. 76t do pkt. 80t    

           Pompownia ścieków PS-14              Pompownia ścieków PS-15   

  

 

          Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 1d do SIWZ,
          na którą składa się:

   STWiOR   STWiOR - instalacje elektryczne

 

   Pozwolenie na budowę          Pozwolenie na budowę - projekt zamienny

   Opinia geotechniczna        Opinia ZUDP

   Decyzja - lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej   

           
 
 

DLA ZADANIA NR 2:  

           Opis techniczny  - załącznik nr 2a do SIWZ 

  

           Przedmiar robót  - załącznik nr 2b do SIWZ na który składa się:  

           Przedmiar robót - branża budowlana cz. 1

      Przedmiar robót - branża budowlana cz. 2

     Przedmiar robót - branża sanitarna

           Przedmiar robót - branża elektryczna

          

          Projekt budowlany  - załącznik nr 2c do SIWZ na który składa się:   

  Branża budowlana 1        Branża budowlana 2          Branża budowlana 3   

          Branża elektryczna 1        Branża elektryczna 2          

          Branża instalacyjna 1        Branża instalacyjna 2          

          Branża instalacyjna 3        Branża instalacyjna 4               

        

          Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 2d do SIWZ,
          na którą składa się:

   STWiOR - roboty montażowe sieci międzyobiektowych  

           STWiOR - podziemne zbiorniki oczyszczalni

      STWiOR - instalacje elektryczne

 

   Pozwolenie na budowę          Pozwolenie wodnoprawne

  

 

Lista wiadomości