Ogłoszenie o przetargach

31.03.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 3.000.000 zł na zadanie inwectycyjne pn. Budowa przedszkola publiczneg

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego

w kwocie 3.000.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. Budowa

przedszkola publicznego z biblioteką w Godzieszach Wielkich.


Numer ogłoszenia: 71599 - 2010; data zamieszczenia: 31.03.2010

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie , ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pgodzieszew.wokiss.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 3.000.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. Budowa przedszkola publicznego z biblioteką w Godzieszach Wielkich..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 3.000.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. Budowa przedszkola publicznego z biblioteką w Godzieszach Wielkich. - kwota udzielonego kredytu 3.000.000, (słownie: trzy miliony złotych) - okres kredytowania - do 31.12.2020r. - udostępnienie kredytu od dnia zawarcia umowy, - wypłata kredytu nastąpi w czterech transzach, - Szacunkowy termin uruchomienia I transzy (600 000,00) -15.08.2010r., II transzy (800 000,00) -15.12.2010r. , III transzy (800 000,00) -30.05.2011r., IV transzy (800 000,00) -30.09.2011r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uruchomienia transz w innych terminach . - sposób uruchomienia środków - na rachunek bankowy Gminy, - kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stawkę referencyjną WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę banku, - maksymalna wartość jednorazowej prowizji z tytułu udzielenia kredytu akceptowana przez zamawiającego wynosi 1% - karencja spłaty rat kapitałowych kredytu: pierwsza rata kapitału płatna w terminie 31.03.2011r. a ostatnia w terminie 31.12.2020r. - spłata kapitału w równych ratach w okresach kwartalnych - raty kredytu płatne na dzień 31.03., 30.06., 30.09., 31.12. danego roku, - odsetki będą naliczane i opłacane miesięcznie tylko od kapitału niespłaconego, - odsetki płatne na ostatni dzień danego miesiąca - pierwsza płatność w terminie ostatniego dnia miesiąca, w którym uruchomiono kredyt a ostatnia w terminie 31.12.2020r. - oprocentowanie zmienne w oparciu o wskaźnik WIBOR 3M i stałą marżę banku, - akceptowana przez Zamawiającego forma zabezpieczenia kredytu - weksel in blanco, - umowa musi przewidywać możliwość przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, - Wykonawca nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w SIWZ i przedstawionymi w ofercie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2020.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie treści złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie treści złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie treści złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie treści złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie treści złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony FORMULARZ OFERTY 2. Harmonogram spłat rat i odsetek kredytu opracowany przez Wykonawcę 3. Parafowane i podpisane Ogólne warunki umowy 4. Pełnomocnictwo - oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie, w przypadku podpisania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(e)y w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy 5. Dotyczy podmiotów występujących wspólnie: 1) Następujące dokumenty i oświadczenia składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym: - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, - odpis z właściwego rejestru a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy, 2) Ponadto wymagane sa następujące dokumenty: - dokument ustanawiający pełnomocnika, - upowaznienie pełnomocnika do reprezentowania grupy wykonanwców w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w ich imieniu.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pgodzieszew.wokiss.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Godziesze Wielkie, ul. 11 listopada 10, 62-872 Godziesze Małe, I piętro pok. nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Godziesze Wielkie, ul. 11 listopada 10, 62-872 Godziesze Małe, pok. nr 5 SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są: - w sprawach procedury przetargowej: Alicja Jędrasiewicz - Zastępca Wójta Gminy Godziesze Wielkie, tel. 62 7611089 wew. 31, - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Jadwiga Kłysz - Skarbnik w Urzędzie Gminy w Godzieszach Wielkich, tel. 62 7611089 wew. 35.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Prognoza kwoty długu Gminy Godziesze Wielkie w latach 2010 - 2020

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - za rok 2008

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - za rok 2009

Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2009 r.

Lista wiadomości