Ogłoszenie o przetargach

01.03.2019 r.-zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zad. pn.: Przebudowa dr. gm. nr675963P od gr. Gmin Opatówek i Godziesze Wielkie w Saczyn

Godziesze Wielkie, dnia 1 marca 2019 r.

 

Zapytanie ofertowe

 

na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 675963P od granicy Gmin Opatówek i Godziesze Wielkie w Saczynie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4631 P w Godzieszach Wielkich".

 

I. Nr sprawy:  IK.271.39.2019

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro art. 4 pkt 8 ustawy. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).

1. Zamawiający:

Gmina Godziesze Wielkie

ul. 11 Listopada nr 10

62-872 Godziesze Małe

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org

godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

2. Nazwa zadania:

„Przebudowa drogi gminnej nr 675963P od granicy Gmin Opatówek i Godziesze Wielkie w Saczynie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4631 P w Godzieszach Wielkich".

 

II. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje obowiązek sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania  pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 675963P od granicy Gmin Opatówek i Godziesze Wielkie w Saczynie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4631 P w Godzieszach Wielkich".

Zakres rzeczowy pełnienia nadzoru inwestorskiego obejmuje roboty w zakresie przebudowy drogi.

Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie:

1)      reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem budowlanym, SIWZ, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2)      pełna dyspozycyjność dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia,

3)       obecność na budowie minimum 2 razy w tygodniu w okresie realizacji robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy,

4)      systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy,

5)      sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

6)      sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, odbiorach częściowych,

7)      wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych,

8)       żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

9)      uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień, wątpliwości dotyczących projektu
i zawartych w nim rozwiązań,

10)  udzielanie wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji zamówienia,

11)  udział w prowadzeniu ewentualnych negocjacji w konfliktach z władzami samorządowymi i mieszkańcami,

12)   kontrolowanie stosowania przez wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, a także przestrzegania przez wykonawcę zasad BHP,

13)  wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamówieniem
i przepisami BHP,

14)  sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez wykonawcę, a także ustalania rodzaju
i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,

15)  stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wykonanych robót, uczestniczenie w odbiorze,

16)   poświadczenie terminu zakończenia robót,

17)  bieżące informowanie zamawiającego o wszystkich problemach związanych
z realizacją inwestycji,

18)  inne zadania wynikające z przepisów prawa.

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej nr 675963P od granicy Gmin Opatówek i Godziesze Wielkie w Saczynie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4631 P w Godzieszach Wielkich".

Planowane zadanie przygotowane zostało zgodnie z wytycznymi Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz z warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 124). Przebudowa drogi wykonana zostanie na całej jej długości, tj. 4,663 km.
W związku z planowaną przebudową drogi nie są planowane wycinki drzew i krzewów. Występujące na jezdni miejsca przełomowe zostały naniesione na plan sytuacyjny. W miejscach tych nawierzchnia i podbudowa zostaną rozebrane i pogłębione zostanie koryto. Po zagęszczeniu pogłębionego koryta ułożone zostaną nowe warstwy konstrukcyjne odpowiadające kategorii ruchu KR-1. Na całej długości droga klasy L przebiega przez obszary zabudowane bądź przeznaczone pod zabudowę. Projektowane jest poszerzenie jezdni drogi na całej długości do szerokości 5,50 m i wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 0,80 m. Jezdnia otrzyma spadek poprzeczny daszkowy 1 - 3 % a pobocza pochylone będą w stronę rowów ze spadkiem 8 %. Na łukach poziomych pochylenia jezdni będą jednostronne o wartościach odpowiadających prędkości projektowej na obszarze niezabudowanym 90 km/h. Miejsca zmiany przechyłek uwidoczniono na planie sytuacyjnym. W miejscach gęstej zabudowy projektowane są chodniki szerokości 2,20 m z nawierzchnią z kostki brukowej koloru szarego a zjazdy na tych odcinkach wykonane będą z kostki brukowej koloru czerwonego. Pochylenie chodników i zjazdów wynosić ma 2 -3 % i skierowane będzie w stronę osi drogi. Chodniki wystąpią w miejscach : -strona prawa : km 0+080 -0+702, 0+957 - 0+982,5, 1+838,5 - 1+858,5, -strona lewa :  km 0+467 - 0+487, 0+937 - 0+951 i chodnik przy pętli autobusowej długości 31,5 m.

Na długości chodników w krawędzi jezdni wbudowane będą krawężniki betonowe 15x30x100 wystające 10 cm nad nawierzchnię jezdni a na zjazdach i przejściach dla pieszych 2 cm. Krawężniki osadzone będą na ławie z oporem wykonanej z betonu C 12/15. Od strony zewnętrznej chodniki ograniczone będą obrzeżami betonowymi 8x30x100 osadzonymi na podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 grubości 10 cm.

W km 0+052, 1+140,4, 1+885,2, 1+941,1 pobudowane będą wyspy azylowe szerokości 2,0 m. Wyspy w km 0+052, 1+140,4 będą miały długość 4,0 m a w km 1+885,2, 1+941,1 długość wysepek azylowych będzie wynosić 8,0 m. Jezdnia w obrębie wysepek rozdzielona będzie na dwa pasy ruchu o szerokości 3,0 m. Wysepki azylowe zabrukowane będą kostką brukową koloru czerwonego.

W km 1+848,50 pobudowana będzie zatoka autobusowa szerokości 3,0 m z rampą i peronem przystankowym długości 20 m. Pochylenie poprzeczne peronu i zatoki wynosić będzie 2 % i skierowane zostanie w stronę osi drogi. Nawierzchnia zatoki wykonana będzie z kostki brukowej koloru czerwonego.

W km 1+920 pobudowana będzie pętla autobusowa z jezdnią z betonu asfaltowego szerokości 6,0 m i wewnętrznym promieniem łuku 12,0 m. Pochylenie poprzeczne jezdni wyniesie 2 % i skierowane zostanie do wewnętrznej strony pętli. Promień wjazdowy i wyjazdowy z pętli będzie miał wartość 12,0 m a szerokość jezdni drogi gminnej w obrębie pętli wynosić ma 7,0 m.

Po obu stronach drogi przy przepustach ustawione będą bariery energochłonne H1W4a w km : 1+215, 1+573, 2+189, 2+488 i 3+009.

Na odcinku drogi od km 4+635,5 do km 4+663,5 istniejąca nawierzchnia jezdni zostanie sfrezowana na głębokość 1 - 2 cm i ułożona zostanie warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubości 4 cm.

Odwodnienie dotychczasowe nie zmieni się, poprawią się warunki spływu wody przez odmulenie istniejących rowów.

W projekcie uwzględniono bezpieczeństwo ruchu samochodowego i pieszego projektując:

-wykonanie poszerzenia nawierzchni asfaltowej jezdni do szerokości min. 5,50 m

-wykonanie poszerzenia poboczy do szerokości min. 0,80 m

- wykonanie chodników w miejscach gęstej zabudowy o szerokości 2,20 m

- wykonanie zatoki autobusowej z rampą szerokości 2,2 m

- wykonanie przejść dla pieszych wg projektu organizacji ruchu

- wykonanie wysepek azylowych na jezdni

- wykonanie oznakowania pionowego wg projektu organizacji ruchu

- wykonanie oznakowania poziomego wg projektu organizacji ruchu

-ustawienie radarowego wyświetlacza prędkości wg projektu organizacji ruchu

- ustawienie barier ochronnych  H1W4a przy przepustach.

 

III.  Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:

 

45.11.12.00-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45.23.31.20-6 - Roboty w zakresie budowy dróg.

 

Dokumentacja projektowa dla ww. zadania inwestycyjnego dostępna jest w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie, ul. 11 listopada 10, 62-872 Godziesze Małe, pok. nr 11.

Fakturowanie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru będzie proporcjonalnie do wielkości faktury wystawionej przez wykonawcę robót budowlanych.

 

IV. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VI. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który:

1)      dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do nadzorowania robotami w branży drogowej.

Na potwierdzenie spełnienia warunku należy załączyć do oferty podpisane
oświadczenie wg wzoru Zamawiającego w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. Stosowne kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do nadzorowania robotami w branży drogowej w zakresie przebudowy dróg tj. decyzja o nadaniu uprawnień wymaganych przepisami prawa budowlanego oraz aktualne zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzające przynależności tej osoby do izby, należy załączyć do oferty.

2)      wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał usługę nadzoru nad co najmniej jedną inwestycją odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto.

Na potwierdzenie spełnienia warunku należy załączyć do oferty podpisane
oświadczenie wg wzoru Zamawiającego w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego oraz stosowne referencje potwierdzające spełnienie w/w warunku.

 

VIII. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz sposobu obliczania ceny.

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium:  cena - waga 100%

Sposób oceny ofert:

C (cena oferty)= najniższa cena brutto spośród złożonych ofert: cenę brutto oferty badanej x 100%.

Opis sposobu obliczenia ceny:

Wykonawca określi cenę oferty brutto,  która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zaproponowana cena powinna zawierać:

- wartość netto usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

- obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

- wartość brutto usługi ( z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów.

 

IX. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

1) miejsce realizacji zamówienia:

Miejsce inwestycji: droga gminna nr 675963 P w miejscowości Saczyn.

2) termin realizacji zamówienia

Termin realizacji robót budowlanych objętych nadzorem - do 31.10.2019 r.

(chyba że wykonawca robót budowlanych zaproponuje krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia - do terminu wskazanego przez Wykonawcę).

 

X. Termin związania ofertą

Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

 

XI. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oferty należy złożyć (za pośrednictwem poczty/kuriera lub osobiście),  w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność, w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada nr 10, pokój nr 5 (sekretariat) 62-872 Godziesze Małe, z dopiskiem:

Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego -  „Przebudowa drogi gminnej nr 675963P od granicy Gmin Opatówek i Godziesze Wielkie w Saczynie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4631 P w Godzieszach Wielkich".

w terminie do 7 marca 2018 r. do godziny 15.00.

Oferty, które wpłyną do siedziby Urzędu Gminy Godziesze Wielkie po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

Oferta musi być złożona w formie pisemnej i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1)     Ofertę cenową - zał. nr 1.

2)     Oświadczenie o spełnianiu warunku dot. doświadczenia - zał. nr 2.

12. Osoby upoważnione do kontaktu

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego jest Alicja Jędrasiewicz tel. 62/7611089 w. 31, e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

13. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

1.       Wzór oferty cenowej,

2.       Wzór oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu,

3.       Wzór umowy.

  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

  Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

  Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Lista wiadomości