Ogłoszenie o przetargach

13.03.2019r. - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na "Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji w

Ogłoszenie nr 540047937-N-2019 z dnia 13-03-2019 r.

Godziesze Wielkie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 520214-N-2019 
Data: 01/03/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Godziesze Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 25085516200000, ul. ul. 11 Listopada  10, 62-872  Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 611 089, e-mail godziesze-wi@zgwrp.org.pl, faks 627 611 053. 
Adres strony internetowej (url): www.godzieszewielkie.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III 
Punkt: III.1.3) 
W ogłoszeniu jest: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) zdolność techniczna lub zawodowa - w zakresie doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie publiczne w systemie "zaprojektuj i wybuduj" o wartości co najmniej 1 000 000,- zł brutto obejmujące projekt budowlany z decyzją pozwolenia na budowę i roboty ogólnobudowlane. Wykonawca do oferty załączy dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. - w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje personelem kierowniczym, odpowiedzialnym za należyte wykonanie zamówienia, w tym: Jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy – posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej dla budowy będącej przedmiotem zamówienia. 
W ogłoszeniu powinno być: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) zdolność techniczna lub zawodowa - w zakresie doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie publiczne obejmujące budowę, przebudowę rozbudowę lub remont budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej 1 000 000,- zł brutto. - w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje personelem kierowniczym, odpowiedzialnym za należyte wykonanie zamówienia, w tym: Jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy – posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej dla budowy będącej przedmiotem zamówienia. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: IV.6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-03-19, godzina: 09:00 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-03-22, godzina: 09:00 

                                                                                        Wójt Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                             /-/ Józef Podłużny

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmiana 13.03.2019 r.   

Lista wiadomości