Ogłoszenie o przetargach

09.07.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa przedszkola publicznego z biblioteką w Godzieszach Wielkich"

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na

"Budowa przedszkola publicznego z biblioteką w Godzieszach Wielkich"

 

Godziesze Wielkie: Budowa przedszkola publicznego z biblioteką w Godzieszach Wielkich
Numer ogłoszenia: 202590 - 2010; data zamieszczenia: 09.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie , ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pgodzieszew.wokiss.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przedszkola publicznego z biblioteką w Godzieszach Wielkich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa przedszkola publicznego z biblioteką w Godzieszach Wielkich zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku w Starostwie Powiatowym w Kaliszu. Budynek Przedszkola będzie obiektem piętrowym, częściowo parterowym w rzucie zbliżonym do litery L, nakrytym płaskimi dachami w formie stropodachów niewentylowanych, pokrytymi papą termozgrzewalną. W przyziemiu obiektu znajdować się będą 3 sale zajęć z zapleczami sanitarnymi, część z pomieszczeniami do wydawania gotowych posiłków z zapleczem i jadalnią, pomieszczenia biurowe -administracyjne, szatnia dla dzieci ze strefą wejściową, komunikacja oraz niezależne pomieszczenia biblioteki, natomiast na piętrze znajdować się będzie 5 sal zajęć z zapleczami sanitarnymi, pomieszczenie biurowe i gabinet pielęgniarki, komunikacja. Wymiary zewnętrzne budynku 38,65 x 45,05m, powierzchnia zabudowy budynku przedszkola 1119,40 m2, kubatura 7800,00 m3. Konstrukcja obiektu: - fundamenty - żelbetowe wylewane na mokro, - ściany fundamentowe - bloczki betonowe, - ściany zewnętrzne - pustaki ceramiczne, słupy i podciągi żelbetowe, stropy gęstożebrowe , stropodach w części parterowej pełny niewentylowany na konstrukcji stalowej, nad piętrem stropodach pełny niewentylowany na stropie gęstożebrowym, ocieplone wełną mineralną, Instalacje wewnętrzne - c.o. z kotłowni w istniejącym budynku szkoły, wod.-kan. , wentylacji, elektryczna, Przyłącza do budynku - elektroenergetyczne, wody, c.o. z rur preizolowanych, kanalizacji sanitarnej, odprowadzenie wód deszczowych na tereny zielone, Dojazdy, dojścia i chodniki o łącznej powierzchni 1080,20 m2 , o nawierzchni z wibroprasowanej kostki betonowej, Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia: a) Roboty ziemne b) Wykonanie fundamentów c) Wykonanie ścian zewnętrznych, słupów, podciągów i rdzeni żelbetowych, d) Stropów gęstożebrowych, schodów żelbetowych wewnętrznych, e) Wykonanie stropodachów nad częścią parterową na konstrukcji stalowej, z pokryciem papą termozgrzewalna, f) Wykonanie stropodachów nad częścią piętrową na konstrukcji stropu gęstożebrowego,z pokryciem papą termozgrzewalną, g) wykonanie ścian wewnętrznych h) montaż stolarki i ślusarki budowlanej i) wykończenie wnętrz: wykonanie tynków wewnętrznych, sufitów podwieszonych, oblicowań ścian płytkami ceramicznymi, malowanie ścian i sufitów tynkowanych, wykonanie podłoży i posadzek, j) wykonanie elewacji - tynki i okładziny zewnętrzne, z ociepleniem w technologii lekkiej mokrej, k) wykonanie przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, c.o. z rur preizolowanych, l) wykonanie przyłącza elektroenergetycznego, m) wykonanie instalacji elektrycznej n) wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej o) wykonanie instalacji c.o., p) wykonanie instalacji wentylacji q) zagospodarowanie terenu wokół budynku - wykonanie ogrodzenia terenu, tarasu dla dzieci, miejsca na śmietnik, drogi dojazdowej - przeciwpożarowej z placem manewrowym, i chodników z kostki betonowej, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji. Wykonawca dostarcza wszystkie niezbędne materiały do zrealizowania zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.41.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 100 000,00 zł. Wniesione wadium musi jednoznacznie wskazywać na wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 27.07.2010r. do godz. 9.00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109. poz. 1158 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: PKO BP O Kalisz nr 16 1020 2212 0000 5902 0027 6626 z dopiskiem: WADIUM - budowa przedszkola publicznego z biblioteką w Godzieszach Wielkich - ZP.341/5/2010. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium w formie gwarancji (poręczenia) należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz. Treść gwarancji (poręczenia) musi być IDENTYCZNA z załączonym wzorem i nie może zawierać żadnych zapisów ponad te które zawiera wzór. Oryginał gwarancji (poręczenia) należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada nr 10, pokój nr 4 (kasa - czynna od poniedziałku do piątku od 7.00 - 15.00), a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, dołączyć do oferty. Wykonawca, który nie wniesie wadium w sposób określony w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Uprawnienia do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia. Zamawiający na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków według formuły spełnia - nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Udokumentowanie wykonania (rozpoczęcia i zakończenia) w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jednej roboty związanej z kompleksową budową od podstaw budynku przedszkolnego lub szkolnego obejmującą roboty ogólnobudowlane, elektryczne, wod-kan i c.o. o wartości min. 3 800 000 zł brutto, z podaniem wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania. Zamawiający na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków według formuły spełnia - nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacje w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w specjalności elektrycznej oraz osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej. Zamawiający na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że osoba która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada wymagane uprawnienia, dokona oceny spełniania warunków według formuły spełnia - nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Udzielenie 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty. Zamawiający na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków według formuły spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pgodzieszew.wokiss.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich, Godziesze Wielkie ul. 11 listopada 10, 62-872 Godziesze Małe pokój nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.07.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich, Godziesze Wielkie ul. 11 listopada 10, 62-872 Godziesze Małe pokój nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                   Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                            /-/ Józef Podłużny

DOKUMENTY  DO  POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Architektura

Drogi i place utwardzone

Instalacje elektryczne

Instalacje sanitarne wewnętrzne

Instalacje sanitarne zewnętrzne

Konstrukcja

Oddymianie klatek schodowych

Technologia budynku

Technologia kuchni

Urbanistyka - projekt zagospodarowania terenu

Kosztorys przedmiarowy ogólnobudowlany

Kosztorys przedmiarowy drogi

Kosztorys przedmiarowy instalacji elektrycznej

Kosztorys przedmiarowy instalacji sanitarnej

Spis zawartości całości projektu budowlano-wykonawczego

 

 

Lista wiadomości