Ogłoszenie o przetargach

22.07.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowę nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie polegającą na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na istniejącej p

Godziesze Wielkie: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie


Numer ogłoszenia: 220624 - 2010; data zamieszczenia: 22.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie , ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pgodzieszew.wokiss.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675903P w miejscowości Takomyśle Opis przedmiotu zamówienia: - profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej - 2 431 m2, - dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm - 2 705,5 m2, - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 5 cm - 5 137 m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm - 5 137 m2, - wykonanie poboczy i zjazdów na posesje, - oznakowanie pionowe Planowana długość przebudowy: 1,468 km. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2.Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych pomiędzy m. Kakawa Stara a m. Rafałów oraz przebudowa nawierzchni wjazdu do remizy strażackiej w m. Kakawa Stara Opis przedmiotu zamówienia: Droga dojazdowa do gruntów rolnych: - profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej - 4 651 m2, - dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm - 1 100,25 m2, - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 5 cm - 5 741 m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm - 5 741 m2, - wykonanie poboczy i zjazdów na posesje, - oznakowanie pionowe Planowana długość przebudowy: 1,634 km. Wjazd do remizy strażackiej: - rozebranie nawierzchni z brukowca - 38,25 m2, - dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm - 152 m2, - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 5 cm - 152 m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm - 152 m2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3.Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675934P w miejscowości Żydów Opis przedmiotu zamówienia: - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 5 cm - 1 131,50 m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm - 1 095 m2, - wykonanie poboczy, - oznakowanie pionowe Planowana długość przebudowy: 0,365 km. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4.Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675909P w miejscowości Stobno Wieś Opis przedmiotu zamówienia: - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 5 cm - 820 m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm - 800 m2, - wykonanie poboczy, - oznakowanie pionowe Planowana długość przebudowy: 0,200 km. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5.Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675946P w miejscowości Stobno Siódme Opis przedmiotu zamówienia: - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 5 cm - 820 m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm - 800 m2, - wykonanie poboczy, - oznakowanie pionowe Planowana długość przebudowy: 0,200km. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 6.Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675906P w miejscowości Bałdoń Opis przedmiotu zamówienia: - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 5 cm - 820 m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm - 800 m2, - wykonanie poboczy, - oznakowanie pionowe Planowana długość przebudowy: 0,200 km. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Szczegółową informację o przedmiotach zamówień na poszczególne drogi można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w godzinach 8.00-15.00 oraz w zamieszczonych na stronie internetowej dokumentach. Każdy oferent może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania wymienione w pkt. III SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.24-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Uprawnienia do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia. Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków według formuły spełnia - nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, robót proporcjonalnych do przedmiotu zamówienia i zawierający co najmniej 4 remonty lub przebudowy dróg - z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty .zostały wykonane należycie Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków według formuły spełnia - nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Dokumenty potwierdzające, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada wymagane uprawnienia. Należy załączyć decyzję o nadaniu uprawnień oraz dokumenty potwierdzające przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa. Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków według formuły spełnia - nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków według formuły spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

oświadczenie o spełnianiu warunków technicznych dotyczących masy asfaltowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

referencje, protokoły odbioru końcowego potwierdzające że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pgodzieszew.wokiss.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich Godziesze Wielkie, ul. 11 listopada 10 62-872 Godziesze Małe pokój nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.08.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich Godziesze Wielkie, ul. 11 listopada 10 62-872 Godziesze Małe pokój nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675903P w miejscowości Takomyśle

    Załączniki do SIWZ         Kosztorys ofertowy             Przedmiar robót    

    Orientacja                     Organizacja ruchu              Przekroje normalne

    Profil podłużny                Szczegółowe specyfikacje techniczne

2) Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych pomiędzy m. Kakawa Stara a m. Rafałów oraz przebudowa nawierzchni wjazdu do remizy strażackiej w m. Kakawa Stara

     Załączniki do SIWZ

     Droga dojazdowa

      Kosztorys ofertowy             Przedmiar robót           Orientacja

      Oznakowanie             Przekroje normalne               Profil podłużny 

      Szczegółowe specyfikacje techniczne    

      Wjazd do remizy strażackiej

      Kosztorys ofertowy             Przedmiar robót           Orientacja

      Opis techniczny               Przekrój normalny            Szczegół A 

      Szczegółowe specyfikacje techniczne    

3) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675934P w miejscowości Żydów

      Załączniki do SIWZ

4) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675909P w miejscowości Stobno Wieś

      Załączniki do SIWZ

5) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675946P w miejscowości Stobno Siódme

     Załączniki do SIWZ

6) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675906P w miejscowości Bałdoń

    Załączniki do SIWZ

 

Lista wiadomości