Ogłoszenie o przetargach

02.07.2019 r. - Zaproszenie do składania ofert na obsługę organizacji Dożynek Gminnych 2019 w dniu 15.08.2019r.

Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Godziesze Wielkie zaprasza do składania ofert na obsługę organizacji Dożynek Gminnych 2019 w dniu 15.08.2019r.

 

Miejsce imprezy: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Szwacin”

                               ul. Zadowicka

                              62-872 Godziesze Małe

                              lub we wskazanym miejscu przez Zleceniodawcę

Data imprezy:      15 sierpnia 2019 roku

Nazwa imprezy:   Dożynki Gminne 2019

 

W ramach organizacji dożynek od Wykonawcy wymagamy:

 1. Dostarczenia i zamontowania oświetlenia sceny i nagłośnienia spełniającego wymagania wszystkich występujących artystów – system nagłośnieniowy powinien równomiernie pokrywać dźwiękiem cały obszar do nagłośnienia. Oferenci muszą uzyskać na piśmie akceptację i wyrażenie zgody Wykonawców, że oferent spełnia warunki techniczne zgodnie z wymogami określonymi w riderach technicznych.
 2. Obsługi techniczno-realizatorskiej dożynek (m.in. obsługa  techniczna sceny, nagłośnienia, oświetlenia.
 3. Dostarczenia i zamontowania w pobliżu sceny 1 namiotu – garderoby dla artystów spełniającego określone przez nich wymagania (wyposażenie namiotu: podłączenie do energii elektrycznej, oświetlenie wnętrza).
 4. Zapewnienia obsługi koordynacyjnej dożynek i bezwzględnej obecności przedstawiciela oferenta, uprawnionego do podejmowania wszelkich decyzji, podczas dożynek oraz w trakcie ich przygotowań.
 5. Zapewnienia programu artystycznego w trakcie trwania dożynek, tj. w dniu 15.08.2019r.:

              - od 13.00  do 18.00 – przeprowadzenie obrzędów dożynkowych przez Zamawiającego

              - od 18.30 do 19.30 – występ zespołu muzycznego  - ˮgwiazdy wieczoru ˮ

             - od 20.00 do 0.00 –  zabawa taneczna dla uczestników uroczystości dożynkowych

 1. Zapewnienia minimum 350 miejsc siedzących na krzesłach (pod namiotem), po zakończeniu części oficjalnej uprzątnięcia krzeseł i zapewnienia pod namiotem oświetlonego miejsca do tańca.
 2. Zapewnienia agregatu prądotwórczego w celu wykorzystania przy braku zasilania podczas uroczystości.
 3. Zapewnienia zabezpieczenia dożynek przez profesjonalną firmę ochroniarską posiadającą wszelkiego rodzaju wymagane prawem zezwolenia (co najmniej 8 osób zabezpieczających dożynki).
 4. Zapewnienia na terenie, gdzie odbywać się będą dożynki, 2 toalet przenośnych.
 5. Uiszczenia wszelkich opłat z tytułu majątkowych praw autorskich od utworów wykonywanych przez zespoły zapewnione przez oferenta.
 6. Zapewnienia po min. 2 stanowiska dla napojów i min. 2 dla wyżywienia (garmażerka, „swojskie jadło”, piwo, lody, napoje, itp. – szeroki asortyment) dla uczestników uroczystości dożynkowych.
 7. Zapewnienia co najmniej 1-godzinnego występu gwiazdy wieczoru – preferowane zespoły w kategorii muzyki folk lub disco polo (wybór wykonawcy należy uzgodnić z Zamawiającym).
 8. Ustawienia atrakcji nieodpłatnie dostępnych dla dzieci w formie co najmniej dwóch zamków dmuchanych – jeden zamek dmuchany dla dzieci młodszych, drugi zamek dla dzieci starszych, w godz. od 14.00 do 19.00.
 9.  Przygotowania i dystrybucji 350 bezpłatnych posiłków o wartości 10 zł – bon (np. napój 0,33l wraz z daniem) wśród uczestników wskazanych przez Zamawiającego.
 10. Przygotowania miejsca uroczystości poprzez m.in. wykoszenie terenu i uprzątnięcie śmieci, zwrot terenu w należytym ładzie i porządku.
 11. Zapewnienie miejsca do stanowisk Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy   Godziesze Wielkie.

 

Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

 1. Posiadają uprawnienia do występowania w obrocie gospodarczym w zakresie objętym ofertą.
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym właściwe wykonanie usług będących przedmiotem oferty i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniając płynność świadczenia usługi.
 4. Posiadają doświadczenie w organizacji usług gastronomicznych na min. 2 imprezach plenerowych dla min. 200 osób.
 5. Posiadanie polisy OC.

Zamawiający ma wyłączne prawo do przyjmowania wpłat od ewentualnych sponsorów imprezy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamówienie winno być wykonane w terminie od dnia 14 do 16 sierpnia 2019 r.

Kwota przeznaczona na organizację dożynek w w/w zakresie: Dożynki Gminne 2019 – maksymalnie 17.000,00 zł brutto.

Warunkami udziału w postępowaniu jest złożenie wraz z ofertą:

 1. Dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania, określonej w zaproszeniu działalności.
 2. Oświadczenia o posiadaniu niezbędnej wiedzy, doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. Oświadczenia, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania.
 4. Oświadczenia o wyrażeniu zgody i akceptacji formy płatności: przelew w terminie do 21 dni po wykonaniu usługi i otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 5.  Potwierdzenie poosiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oferenta w zakresie prowadzonej działalności.

 

Warunkiem przystąpienia jest złożenie oferty w formie pisemnej zawierającej:

- imię i nazwisko lub nazwę firmy oferenta;

- datę sporządzenia oferty;

- szczegółowy zakres oferty wg. określonych w pkt. 1 – 15 wymagań Zamawiającego;

- oświadczenie, iż w trakcie dożynek oferent będzie posiadał wymagane prawem zezwolenie związane z rodzajem prowadzonej działalności;

- całkowitą cenę brutto za zadania określone w pkt. 1-15.

 

Miejsce i termin składania ofert: pokój nr 5 - sekretariat Urzędu Gminy Godziesze Wielkie, do dnia 18 lipca 2019r., do godz. 1500 w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Oferta na organizację Dożynek Gminnych 2019 w dniu 15 sierpnia 2019 r.”

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami z ramienia zamawiającego jest Ilona Gretka,     tel. 62 7611089, wew. 33, e – mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

Ogłoszenie wyboru oferty nastąpi 22 lipca 2019 r. Oferty oprócz ceny zostaną przeanalizowane pod kątem ich atrakcyjności dla publiczności. (Ostatecznie zostanie zawarta umowa z oferentem, który zaoferuje najniższą cenę oraz najciekawszy program imprezy ).

            W sytuacji, gdy żadna z ofert - w ocenie Zamawiającego - nie spełniać będzie kryterium atrakcyjności, Zamawiający zapewnia sobie prawo do unieważnienia postępowania.

 

Kryterium oceny ofert:

 1. Cena : 0 – 80 pkt.,
 2. Atrakcyjność imprezy:  0 – 20pkt.

Załączniki:

 1. Wzór oferty cenowej,
 2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 3. Wzór umowy
Lista wiadomości