Ogłoszenie o przetargach

12.11.2019 r. - Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminy Godziesze Wielkie w 2020 roku

                                                                                                                                         Godziesze Wielkie, dnia 12.11.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminy Godziesze Wielkie.

 

I.    Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminy Godziesze Wielkie z załączonym opisem przedmiotu świadczenia usługi.

 

II.    Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

 1. Termin wykonania zamówienia od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.;

 2. Do formularza ofertowego dołączyć należy:

  - cennik przesyłek krajowych i zagranicznych;

  - dokument potwierdzający aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2188) na wykonywanie działalności pocztowej;

  - 2 szt. referencji potwierdzających świadczenie usług o takim samym charakterze w czasie ostatnich 3 lat licząc od terminu składania ofert na kwotę co najmniej 60.000,00 zł każda;

  - projekt umowy.  

 

III.   Przygotowanie oferty

Ofertę należy:

a) złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie: do dnia 27.11.2019 r. do godz. 1500;

b) spakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzyć napisem:

           „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby

            Gminy Godziesze Wielkie – nie otwierać przed 28.11.2019 r. godz. 0915”.

 

IV.   Wybór najkorzystniejszej ofert

Kryterium – cena 100%

Cena jednostkowa będzie niezmienna w całym okresie trwania umowy.

 

V.   Kontakt z wykonawcą

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Joanna Trela – Urząd Gminy Godziesze Wielkie tel: 62 7611089

 

Załączniki:
Załącznik 1 – Wzór formularza oferty     

Załącznik 2 – Ceny przesyłek listowych w obrocie krajowym

Załącznik 3 – Ceny przesyłek listowych w obrocie zagranicznym

Załącznik 4 – Pocztex w obrocie krajowym lub usługa równoważna

Lista wiadomości