Ogłoszenie o przetargach

21.06.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 14 000 euro na "Wykonanie robót budowlanych w ramach działania inwestycyjnego pn. Rekreacyjno - edukacyjny plac zabaw dla dzieci i

 

Godziesze Wielkie: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rekreacyjno - edukacyjny plac zabaw dla dzieci i młodzieży w Godzieszach Wielkich

Numer ogłoszenia: 167452 - 2011; data zamieszczenia: 21.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie , ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.godzieszewielkie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rekreacyjno - edukacyjny plac zabaw dla dzieci i młodzieży w Godzieszach Wielkich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Rekreacyjno-edukacyjnego placu zabaw dla dzieci i młodzieży na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich W ramach projektu przewiduje się utwardzenie terenu kostką betonową gr. 6 cm zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym. Powierzchnia utwardzenia wynosi około 1757 m2. Istniejąca powierzchnia placu jest częściowo bitumiczna, nawierzchnia ścieżek jest zdeformowana. Roboty budowlane obejmują w szczególności: - roboty przygotowawcze - roboty ziemne - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (z materiałów powierzonych przez zamawiającego) - podbudowy - zgodnie z projektem - elementy ulic z materiałów (które posiada zamawiający w ilości: obrzeża betonowe 777 mb, kostka szara 1065,60 m2, kostka czerwona 345,6 m2) - zieleń - zgodnie z projektem - roboty inne - zgodnie z projektem Szczegółowy zakres robót określony jest w projekcie budowlano - wykonawczym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-7, 45.23.32.00-0, 45.11.12.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany do dnia, w którym upływa termin składania ofert do godz. 10.00. wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: 1) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 16 1020 2212 0000 5902 0027 6626, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz 1158 z późn. zm. ).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Wykonawca musi wykazać i udokumentować, iż w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną podobną do przedmiotu zamówienia. Za roboty podobne uznaje się: przebudowę, rozbudowę , dróg, chodników, ścieżek rowerowych wykonanych z kostki brukowej z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego o wartości nie mniejszej niż 328000,- zł brutto. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie analizy wykazu wykonanych robót budowlanych oraz dokumentów potwierdzających ich prawidłowe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg i nawierzchni, posiadającą prawo pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, należącą do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie po uzyskaniu uprawnień. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie analizy wykazu osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia o posiadaniu przez te osoby wymaganych uprawnień na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę/osoby, których umocowanie do wykonywania tych czynności nie wynika z innych przedstawionych z ofertą dokumentów, 2) Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu lub/i osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie i na warunkach określonych poniżej: 1.1 w przypadku wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji robót. Zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji przedmiotu umowy. 1.2 zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: a. pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, b. pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, c. konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem niniejszej umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub, i technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy, d. odbiegające od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki, których nie dało się przewidzieć, a które mogą skutkować niewykonaniem przedmiotu umowy w części lub, i w całości, przy dotychczasowych założeniach, e. konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, f. możliwość zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych powodujących podniesienie walorów estetycznych lub użytkowych. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.2 możliwa jest w szczególności zmiana: sposobu wykonania, ceny (poprzez jej zmniejszenie), materiałów, technologii robót lub terminu realizacji przedmiotu umowy. 1.3 w przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organów i podmiotów, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności: a. opóźnienie wydania przez ww organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów; b. odmowa wydania przez ww organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej w pkt 1.3. o ile ich powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy, zmianie ulegnie termin wykonania przedmiotu umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody (okoliczności), o których mowa powyżej. Ograniczeniu może ulec odpowiednio zakres rzeczowy zamówienia i cena. 1.4 W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn zaistnieje konieczność zmian osób wskazanych na stanowisko kierowników budowy i robót lub też podmiotów wskazanych przez Wykonawcę jako podmioty, na których wiedzy doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej polega zmianie ulegnie określona osoba lub podwykonawca, pod warunkiem, że spełniają warunki określone w SIWZ. 1.5 W przypadku, gdy konieczne są zmiany związane z uzyskaniem przez Zamawiającego dofinansowania na realizację projektu pn. Rekreacyjno-edukacyjny plac zabaw dla dzieci i młodzieży w Godzieszach Wielkich, którego zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy zmianie może ulec termin realizacji robót budowlanych oraz rozwiązania techniczne i materiałowe określone w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 1.6 w przypadku, gdy konieczność przerwania robót budowlanych wyniknie z uwagi na użytkowników Zespołu Szkół nr1 w Godzieszach Wielkich zmianie może ulec termin realizacji robót budowlanych. 1.7 w przypadku, gdy konieczność przerwania robót budowlanych wyniknie z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych zmianie może ulec termin realizacji robót budowlanych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.godzieszewielkie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich Godziesze Wielkie, ul. 11 listopada 10 62-872 Godziesze Małe.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzęd Gminy w Godzieszach Wielkich - pokój nr 5 Godziesze Wielkie, ul. 11 listopada 10 62-872 Godziesze Małe.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

kosztorys ofertowy

przedmiar robót

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wymagania ogólne            rozbiórka elementów dróg             usunięcie drzew i krzewów

    wykopy                      zdjęcie warstwy humusu              koryto wraz z profilowaniem

obrzeża betonowe                   chodniki                             ogrodzenia dróg

zieleń drogowa                 oznakowanie pionowe                 oznakowanie poziome

geodezyjna obsługa budowy

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Informacja BIOZ                        Inwentaryzacja                Opis do zagospodarowania terenu

Przekroje normalne                  Lokalizacja                                         Rysunek 1

Rysunek 2                              Rysunek 3                                          Rysunek 4

Opis techniczny

Lista wiadomości