Ogłoszenie o przetargach

27.06.2011 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowę nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie polegającą na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na istniejącej p

 

Godziesze Wielkie: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie

Numer ogłoszenia: 172376 - 2011; data zamieszczenia: 27.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie , ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.godzieszewielkie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675943P w miejscowości Bałdoń od 0+000 do 0+400 km. Opis przedmiotu zamówienia: - roboty przygotowawcze - 0,400 km - wykonanie podbudowa - 1 201,000 m2 - wykonanie nawierzchni - 1 201,000 m2 - wykonanie poboczy - 400,000 m2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675900P w m. Józefów od km 0+000 do km 0+780 km. Opis przedmiotu zamówienia: - roboty przygotowawcze - 0,780 km - wykonanie podbudowy - 3 270,000 m2 - wykonanie nawierzchni - 3 270,000 m2 -wykonanie poboczy - 787,000 m2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675946P w miejscowości Stobno Siódme od km 0+000 do km 0+450. Opis przedmiotu zamówienia: - roboty przygotowawcze - 0,450 km - wykonanie podbudowy - 1 363,000 m2 - wykonanie nawierzchni - 1 363,000 m2 -wykonanie poboczy - 787,000 m2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675926P w miejscowości Borek ul. Polna od km 0+000 do km 0+ 300. Opis przedmiotu zamówienia: - roboty przygotowawcze - 0,300 km - wykonanie podbudowy - 913 000 m2 - wykonanie nawierzchni - 913 000 m2 -wykonanie poboczy - 301,000 m2 - wykonanie przepustów, czyszczenie rowów. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675929P w miejscowości Borek ul. Słoneczna od km 0+000 do km 0+313. Opis przedmiotu zamówienia: - roboty przygotowawcze - 0,313 km - wykonanie podbudowy - 1 253 000 m2 - wykonanie nawierzchni - 1 253 000 m2 -wykonanie poboczy - 312 000 m2 - wykonanie przepustów, czyszczenie rowów. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 6. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675939P w miejscowości Wola Droszewska od km 0+000 do km 0+575. Opis przedmiotu zamówienia: - roboty przygotowawcze - 0,575 km - wykonanie podbudowy - 2 017 000 m2 - wykonanie nawierzchni - 2 017 000 m2 -wykonanie poboczy - 576 000 m2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 7. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675903P w miejscowości Krzemionka od km 0+000 do km 0+562. Opis przedmiotu zamówienia: - roboty przygotowawcze - 50 000 m2 - wykonanie podbudowy - 2 810 000 m2 - wykonanie nawierzchni - 2 810 000 m2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 8. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675913P w miejscowości Godzieszki od km 0+000 do km 0+533. Opis przedmiotu zamówienia: - roboty przygotowawcze - 0,533 km - wykonanie podbudowy - 2 132 000 m2 - wykonanie nawierzchni - 2 132 000 m2 -wykonanie poboczy - 532 000 m2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 9. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675911P w miejscowości Końska Wieś od km 0+000 do km 0+550. Opis przedmiotu zamówienia: - roboty przygotowawcze - 0,550 km - wykonanie podbudowy - 2 200 000 m2 - wykonanie nawierzchni - 2 200 000 m2 -wykonanie poboczy - 550 000 m2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Szczegółową informację o przedmiotach zamówień na poszczególne drogi można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w godzinach 8.00-15.00 oraz w zamieszczonych na stronie internetowej dokumentach. Każdy oferent może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania wymienione w pkt. III SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.24-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Uprawnienia do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia. Zamawiający na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów dokona oceny spełniania warunków według formuły spełnia - nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Wykaz wykonanych przebudów dróg w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym drogowym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Zamawiający na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów dokona oceny spełniania warunków według formuły spełnia - nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Dokumenty potwierdzające, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada wymagane uprawnienia. Należy załączyć decyzję o nadaniu uprawnień oraz dokumenty potwierdzające przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa. Zamawiający na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów dokona oceny spełniania warunków według formuły spełnia - nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Zamawiający na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów dokona oceny spełniania warunków według formuły spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

oświadczenie o spełnianiu warunków technicznych dotyczacych masy asfaltowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

referencje, proptokoły odbioru końcowego potwierdzające że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.godzieszewielkie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich Godziesze Wielkie, ul. 11 listopada 10 62-872 Godziesze Małe pokój nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich Godziesze Wielkie, ul. 11 listopada 10 62-872 Godziesze Małe pokój nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Załączniki do drogi nr:

1). 675943P w miejscowości Bałdoń

     orientacja              plan sytuacyjny            informacja BIOZ

     opis techniczny      kosztorys ofertowy        SST

2). 675900P w miejscowości Józefów

     orientacja              plan sytuacyjny            informacja BIOZ

     opis techniczny      kosztorys ofertowy        SST

3). 675946P w miejscowości Stobno Siódme

     orientacja              plan sytuacyjny            informacja BIOZ

     opis techniczny      kosztorys ofertowy        SST

4). 675926P w miejscowości Borek ul. Polna

     orientacja              plan sytuacyjny            informacja BIOZ

     opis techniczny      kosztorys ofertowy        SST

5). 675929P w miejscowości Borek ul. Słoneczna

     orientacja              plan sytuacyjny            informacja BIOZ

     opis techniczny      kosztorys ofertowy        SST

6). 675939P w miejscowości Wola Droszewska

     orientacja              plan sytuacyjny            informacja BIOZ

     opis techniczny      kosztorys ofertowy        SST

7). 675903P w miejscowości Krzemionka

     orientacja              plan sytuacyjny            informacja BIOZ

     opis techniczny      kosztorys ofertowy        SST

8). 675913P w miejscowości Godzieszki

     orientacja              plan sytuacyjny            informacja BIOZ

     opis techniczny      kosztorys ofertowy        SST

9). 675911P w miejscowości Końska Wieś

     orientacja              plan sytuacyjny            informacja BIOZ

     opis techniczny      kosztorys ofertowy        SST

Lista wiadomości