Ogłoszenie o przetargach

22.11.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 r."

 

Godziesze Wielkie: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 r.
Numer ogłoszenia: 390934 - 2011; data zamieszczenia: 22.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie , ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.godzieszwielkie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1.000.000 PLN na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 r. przekazania środków na wskazany rachunek bankowy Gminy Godziesze Wielkie jednorazowo do 20.12.2011 r. Okres kredytowania: od 20 grudnia 2011 r. do 20 września 2020 r., karencja w spłacie kapitału: spłata kapitału nastąpi począwszy od 30 listopada 2012 roku, Spłata kapitału będzie następowała, w niżej wymienionych terminach: 30.11.2012 r. - 10.000 zł 30.11.2013 r. - 130.000 zł, 30.11.2014 r. - 130.000 zł, 30.11.2015 r. - 130.000 zł, 30.11.2016 r. - 130.000 zł, 30.11.2017 r. - 130.000 zł, 30.11.2018 r. - 130.000 zł 30.11.2019 r. - 181.153 zł, 20.09.2020 r. - 28.847 zł, Sposobu płatności odsetek: spłata rat odsetkowych będzie następowała kwartalnie do 10 dnia miesiąca następującego po kwartale z tym, że jeżeli będzie to dzień świąteczny, niedziela lub dzień wolny od pracy to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym dniu; pierwsza spłata raty odsetkowej nastąpi w dniu 10.04.2012 r. i dotyczyć będzie odsetek naliczonych do dn. 31.03.2012 r. a ostatnia w dniu spłaty końcowej raty kapitału tj. 20.09.2020 r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 20.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Dokumenty stwierdzajace uprawnienia do prowadzenia działalnosci bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (zaświadczenie Komisji Nadzoru Bankowego, decyzja Prezesa Narodowego Banku Polskiego lub inny dokument). Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie dokumenów załączonych przez Wykonawcę do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż 3 lat) co najmniej 1 usługi udzielenia i obsługi kredytu dla jednostek samorządu terytorialnego. Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie dokumenów załączonych przez Wykonawcę do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złozonego oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, okreslonych w art. 22 ustawy Pzp według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie dokumenów załączonych przez Wykonawcę do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złozonego oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, okreslonych w art. 22 ustawy Pzp według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie dokumenów załączonych przez Wykonawcę do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złozonego oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, okreslonych w art. 22 ustawy Pzp według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie dokumenów załączonych przez Wykonawcę do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ, formularz cenowy - załącznik nr 6 do SIWZ, informacja o podwykonawcach

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.godzieszewielkie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich Godziesze Wielkie, ul. 11 listopada 10 62-872 Godziesze Małe pokój nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.12.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich Godziesze Wielkie, ul. 11 listopada 10 62-872 Godziesze Małe pokój nr 5 - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt Gminy                                                         

/-/ Józef Podłużny

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Formularz cenowy - załącznik nr 6 do SIWZ

Rb-NDS za 2010 r.                    Rb-NDS za III kwartał 2011 r.

Rb-Z za 2010 r.                        Rb-Z za III kwartał 2011 r.

Uchwała Rady Gminy Godziesze Wielkie w sprawie zaciągnięcia kredytu

Opinia RIO o mozliwości spłaty kredytu

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2010 r.

Opinia RIO o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie

 

Lista wiadomości