Ogłoszenie o przetargach

28.11.2011 - Ogłoszenie o uniewaznieniu postępowania na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Godziesze Wielkie w sezonie 2011/2012"

 

                                                           Godziesze Wielkie, dnia 28 listopada 2011 r.

   ZP 272.50.2011

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

         Gmina Godziesze Wielkie zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i dróg powiatowych na terenie gminy Godziesze Wielkie
w sezonie 2011/2012".

Powodem unieważnienia jest fakt niezłożenia żadnej oferty niepodlegającej  odrzuceniu, w Zadaniu 4 Rejon 4.

Zamawiający po dokonanej ocenie ofert pod względem zgodności z SIWZ odrzucił oferty zawierające omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Złożone oferty zawierały błędy w obliczeniu ceny.

Podstawa prawna:

Art. 89 ust. 1 pkt. 2) i 6); art. 93 ust. 1 pkt1) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.)

      Zamawiający zaprasza jednocześnie do złożenia ofert w drugim przetargu nieograniczonym na realizację niniejszego zadania, który zostanie niezwłocznie ogłoszony.

                                                           Przewodnicząca Komisji Przetargowej

                                                                  /-/Alicja Jędrasiewicz

Lista wiadomości