Ogłoszenie o przetargach

29.11.2011 - Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i dróg powiatowych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w sezonie 2011/2012"

 

Godziesze Wielkie: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i dróg powiatowych na terenie gminy Godziesze Wielkie w sezonie 2011/2012 - przetarg II
Numer ogłoszenia: 402050 - 2011; data zamieszczenia: 29.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie , ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.godzieszewielkie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie gróg gminnych i dróg powiatowych na terenie gminy Godziesze Wielkie w sezonie 2011/2012 - przetarg II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Godziesze Wielkie i części dróg powiatowych na terenie Gminy Opatówek. Zamówienie dzieli się na 9 zadań w tym pierwsze 6 dotyczy odśnieżania dróg gminnych, nieróżniących się kategorią wykonywanych usług, a jedynie rejonem realizacji. Natomiast 3 ostatnie dotyczą odśnieżania dróg powiatowych - które obowiązuje standard zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 (stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji. 1) DROGI GMINNE Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w poszczególnych rejonach Gminy Godziesze Wielkie, z których każdy jest niezależną częścią zamówienia, usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania ulic i dróg gminnych na terenie gminy Godziesze Wielkie w sezonie 2011/2012, polegających na ich odśnieżaniu na całej szerokości w celu utrzymania przejezdności i usuwania gołoledzi poprzez posypywanie nawierzchni dróg mieszanką piaskową - solną w miejscach ich występowania. Wykonawca zapewnia, przygotowuje i utrzymuje niezbędny zapas mieszanki piaskowo - solnej we własnym zakresie. Orientacyjna ilość km w poszczególnych rejonach przedstawiona została poniżej. Kod opisujący przedmiot zamówienia zgodnie z CPV: 90620000-9, 90630000-2. Zadanie 1 - Rejon I Nazwa: Wykonywanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miejscowości: Wolica, Żydów, Borek. Opis: odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej na terenie w/w miejscowości: Rejon obejmuje drogi gminne o łącznej długości 13,000 km. - orientacyjna ilość kilometrów do pługowania w sezonie wynosi 130 km, - orientacyjna ilość kilometrów do posypywania w sezonie wynosi 8 km. Zadanie 2 - Rejon II Nazwa: Wykonywanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miejscowości: Stobno Wieś, Bałdoń, Saczyn od strony Bałdonia do drogi powiatowej, Stobno Siódme, Józefów, Sobocin. Opis: odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej na terenie w/w miejscowości Rejon obejmuje drogi gminne o łącznej długości 22 km. - orientacyjna ilość kilometrów do pługowania w sezonie wynosi 220 km, - orientacyjna ilość kilometrów do posypywania w sezonie wynosi 9 km. Zadanie 3 - Rejon III Nazwa: Wykonywanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miejscowości: Takomyśle, Saczyn, Zajączki Bankowe, Skrzatki, Godzieszki, Końska Wieś. Opis: odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej na terenie w/w miejscowości Rejon obejmuje drogi gminne o łącznej długości 21 km. - orientacyjna ilość kilometrów do pługowania w sezonie wynosi 210 km, - orientacyjna ilość kilometrów do posypywania w sezonie wynosi 9 km. Zadanie 4 - Rejon IV Nazwa: Wykonywanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miejscowości: Godziesze Wielkie, Godziesze Małe ul. Zadowicka. Opis: odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej na terenie w/w miejscowości. Rejon obejmuje drogi gminne o łącznej długości 6,6 km. - orientacyjna ilość kilometrów do pługowania w sezonie wynosi 66 km, - orientacyjna ilość kilometrów do posypywania w sezonie wynosi 16 km. Zadanie 5 - Rejon V Nazwa: Wykonywanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miejscowości: Godziesze Małe (przyległe ulice do ul. Ostrowskiej), Kąpie, Zadowice, Wola Droszewska. Opis: odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej na terenie w/w miejscowości. Rejon obejmuje drogi gminne o łącznej długości 16 km do odśnieżania. - orientacyjna ilość kilometrów do pługowania w sezonie wynosi 160 km, - orientacyjna ilość kilometrów do posypywania w sezonie wynosi 6 km. Zadanie 6 - Rejon VI Nazwa: Wykonywanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miejscowości, Biała, Nowa Kakawa, Kolonia Kakawa, Stara Kakawa, Rafałów, Krzemionka. Opis: odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej na terenie w/w miejscowości. Rejon obejmuje drogi gminne o łącznej długości 24 km. - orientacyjna ilość kilometrów do pługowania w sezonie wynosi 240 km, - orientacyjna ilość kilometrów do posypywania w sezonie wynosi 8 km. 2) DROGI POWIATOWE Zadanie 7 - Rejon VII - obejmuje drogi powiatowe na terenie Gminy Opatówek Nazwa: odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej w technologii posypywania dróg mieszanką piaskowo - solną na drogach powiatowych - nr 4622P Opatówek - Michałów, 4624P Porwity -Chełmce, 4626P Opatówek- Trojanów- Chełmce, 4617P Kalisz - Szałe, 4628 P Opatówek - Takomyśle - do granicy Gminy Opatówek. Rejon obejmuje drogi powiatowe o łącznej długości 22 km, - orientacyjna ilość kilometrów do pługowania w sezonie wynosi 220 km, - orientacyjna ilość kilometrów do posypywania w sezonie wynosi 70 km. Zadanie 8 - Rejon VIII - obejmuje drogi powiatowe na terenie Gminy Godziesze Wielkie (część północno-środkowa Gminy) Nazwa: odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej w technologii posypywania dróg mieszanką piaskowo - solną na drogach powiatowych - nr 4628 P Takomyśle - Zajączki Bankowe, 4623 P Takomyśle, 4631 P Godziesze - Zajączki Bankowe - Pośrednik, 4630P i 4636 P Sulisławice - Żydów - Borek - Wolica - Chełmce, 5305 P Żydów. Rejon obejmuje drogi powiatowe o łącznej długości 23,7 km, - orientacyjna ilość kilometrów do pługowania w sezonie wynosi 237 km, - orientacyjna ilość kilometrów do posypywania w sezonie wynosi 112 km. Zadanie 9 - Rejon IX - obejmuje drogi powiatowe na terenie Gminy Godziesze Wielkie (część południowo - zachodnia Gminy) Nazwa: odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej w technologii posypywania dróg mieszanką piaskowo - solną i sola zwilżoną na drogach powiatowych - nr 6232 P Kalisz - Godziesze - Końska Wieś, 5312 P Ołobok - Wola Droszewska - Godziesze, 4632 - Wola Droszewska -Przystajnia, 4627 Kalisz- Chełmce. Rejon obejmuje drogi powiatowe o łącznej długości 26,7 km, - orientacyjna ilość kilometrów do pługowania w sezonie wynosi 267 km, - orientacyjna ilość kilometrów do posypywania w sezonie wynosi 144 km. Podane ilości roboczo godzin i km są orientacyjne i służą tylko do określenia ceny i porównania ofert celem wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania natężenia prowadzonej akcji zimowego utrzymania dróg..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje oddzielnie na każdy rejon, na który składa ofertę, sprzętem niezbędnym do odśnieżania i posypywania dróg, zgodnie z charakterystyką prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg opisanych w pkt. II, 1. Drogi gminne lub w pkt. II, 2. Drogi powiatowe; - w zakresie realizacji zadań na drogach powiatowych (rejon Nr 9) wymaga się dysponowania przez oferenta dodatkowo solarką samochodową z pługiem odśnieżnym;
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty - wypełniony i podpisany przez wykonawcę. 2.Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania do reprezentowania wykonawcy, zawierające zakres czynności do których uprawnia, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik. 4. Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym 5. Zakres robót, który zostanie powierzony podwykonawcom (dotyczy przypadku jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom). 6. Projekt umowy - zatwierdzony i zaparafowany na każdej stronie.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.godzieszewielkie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich Godziesze Wielkie, ul. 11 listiopada 10 62-872 Godziesze Małe pokój nr 12..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich Godziesze Wielkie, ul. 11 listiopada 10 62-872 Godziesze Małe pokój nr 5 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Formularz cenowy - REJON I              Formularz cenowy - REJON II

Formularz cenowy - REJON III            Formularz cenowy - REJON IV

Formularz cenowy - REJON V             Formularz cenowy - REJON VI

Formularz cenowy - REJON VII           Formularz cenowy - REJON VIII

Formularz cenowy - REJON IX    

Podział na rejony - drogi powiatowe

Podział na rejony - drogi gminne

Standard zimowego utrzymania dróg powiatowych     

Lista wiadomości