Ogłoszenie o przetargach

06.04.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Wolica, Borek, Żydów"

 

Godziesze Wielkie: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Wolica, Borek, Żydów
Numer ogłoszenia: 109768 - 2012; data zamieszczenia: 06.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie , ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.godzieszewielkie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Wolica, Borek, Żydów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie sześciu egzemplarzy projektu budowlano-wykonawczego (+ 1 egz. w formie elektronicznej) sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Wolica, Borek, Żydów, uwzględniającego podłączenie projektowanej sieci do obcego systemu kanalizacyjnego będącego własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu, (orientacyjny zakres zadania na załączonym do SIWZ planie aglomeracji Kalisz wchodzącej w część Gminy Godziesze Wielkie w skali 1 : 25 000). Zakres zamówienia obejmuje: - sporządzenie map sytuacyjno- wysokościowych do celów projektowych - uzyskanie zgody na wejście na teren posesji późniejszemu wykonawcy inwestycji (na druku stanowiącym załącznik do umowy), - uzyskanie kompletu wypisów z rejestru ewidencji gruntów oraz wyrysów z map ewidencyjnych dla obszaru objętego zadaniem - w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem - uzyskanie stosownego uzgodnienia proponowanego rozwiązania projektowego z właściwym zarządcą sieci, - uzyskanie decyzji właściwego zarządcy drogi o uzgodnieniu przebiegu kanalizacji w pasie drogowym lub w jezdni wraz z wymaganymi przez tych zarządców projektami branżowymi, - skompletowanie wszelkich niezbędnych materiałów oraz uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, - przygotowanie informacji o planowanym przedsięwzięciu do zapytania o zakres raportu, oraz opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeśli będzie wymagany, - skompletowanie wszelkich niezbędnych materiałów, opinii, uzgodnień oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, - opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane odrębnymi przepisami, - opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, - uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia wodno-prawnego, jeśli będzie wymagane, - opracowanie przedmiaru robót w pięciu egzemplarzach - opracowanie kosztorysu inwestorskiego w dwóch egzemplarzach - skompletowanie wszelkich niezbędnych materiałów wraz z opracowaniem wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla zadania objętego postępowaniem przetargowym UWAGA-I: Projekt techniczny zawierać powinien opracowany w skali 1:5000 plan sytuacyjny z naniesionym przebiegiem sieci kanalizacyjnej, z uwidocznionym podziałem na sekcje mapowe wchodzące w skład dokumentacji. Projekt opracowany powinien być z należytą starannością, zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, z zachowaniem obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych. UWAGA-II: Zamawiający żąda wyodrębnienia etapu projektu na odcinku od wprowadzenia ścieków do systemu kanalizacyjnego będącego w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu do miejsca lokalizacji Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy. Etap (I) wyodrębniony powinien zawierać wszystkie w/w opracowania w celu możliwości uzyskania pozwolenia na budowę w pierwszej kolejności. Materiały wyjściowe do opracowania dokumentacji projektowej: - wizja w terenie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.22.20-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium. Przed przystąpieniem do przetargu oferent wniesie wadium w wysokości 2000 zł. Wadium może być wniesione we wszystkich formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Godziesze Wielkie , PKO Bank Polski Nr 62 1020 2212 0000 5402 0316 2278. Wadium wnoszone w innych formach przewidzianych w ustawie wnosi się w kasie Urzędu Gminy, pokój nr 4, w godzinach od 7:30 do 15:00. Na dowodzie wpłaty wadium należy podać nazwę zadania, którego przetarg dotyczy - Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wolica, Borek, Żydów. Zamawiający sprawdza wpłynięcie wadium na konto bankowe lub do kasy przed upływem terminu składania ofert tj. w dniu 17 kwietnia 2012 r., o godzinie 10:00. Do tego czasu wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie zamawiającego, a w innej formie - w kasie Urzędu Gminy. Oferent, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie zostanie przez zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. W sprawach związanych z wadium i jego zwrotem zastosowanie mają przepisy art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów dokona oceny spełniania warunków według formuły spełnia - nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat usług projektowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom projektowym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości brutto nie niższej niż 50.000,00 zł, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania (minimum jedna robota projektowa). Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te (wyszczególnione w wykazie) zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru itp.) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę właściwą do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów dokona oceny spełniania warunków według formuły spełnia - nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalności wraz z aktualnymi zaświadczeniami wydanymi przez właściwą izbę samorządu zawodowego, dotyczy również osób wykonujących mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych. Zamawiający na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów dokona oceny spełniania warunków według formuły spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.godzieszewielkie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich Godziesze Wielkie, ul. 11 listopada 10 62-872 Godziesze Małe pokój nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich Godziesze Wielkie, ul. 11 listopada 10 62-872 Godziesze Małe pokój nr 5 - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ - mapa

Lista wiadomości