Ogłoszenie o przetargach

19.04.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowę dróg gminnych z nawierzchni gruntowej w nawierzchnię tłuczniową w miejscowościach: Stobno, Saczyn, Zadowice w Gminie Godzies

  Godziesze Wielkie: Przebudowa dróg gminnych z nawierzchni gruntowej w nawierzchnię tłuczniową w miejscowościach: Stobno, Saczyn, Zadowice w Gminie Godziesze Wielkie w 2012 roku
Numer ogłoszenia: 124550 - 2012; data zamieszczenia: 19.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie , ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.godzieszewielkie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych z nawierzchni gruntowej w nawierzchnię tłuczniową w miejscowościach: Stobno, Saczyn, Zadowice w Gminie Godziesze Wielkie w 2012 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa dróg gminnych z nawierzchni gruntowej w nawierzchnię tłuczniową w miejscowościach: Stobno, Saczyn, Zadowice, Nowa Kakawa w Gminie Godziesze Wielkie w 2012 roku w następujących zakresach: 1.Stobno - droga dojazdowa 440,0 x 3,0 = 1320 m2 2.Saczyn - droga nr 675907P 813,0 x 4,0= 3252 m2 3.Zadowice - droga dojazdowa 334,0 x 4,0 = 1336 m2 4.Nowa Kakawa - droga nr 675938P 271,0 x 4,0 = 1084 m2 Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia skalkuluje w cenie ofertowej i bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: 1) oznakowania i właściwego zabezpieczenia terenu budowy, 2) zapewnienia dostępu (dojścia i dojazdu) do posesji ich mieszkańcom i użytkownikom podczas prowadzenia robót, 3) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, 4) odtworzenia znaków geodezyjnych (kamieni granicznych) w przypadku ich naruszenia, 5) naprawy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego i nadziemnego 6) naprawy ogrodzeń oraz innych uszkodzeń istniejących obiektów i elementów zagospodarowania terenu spowodowanych prowadzonymi robotami budowlanymi, 7) innych prac, których wykonanie będzie niezbędne dla prawidłowej realizacji i funkcjonowania przedmiotu zamówienia. Wskazane jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia i uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do prawidłowej wyceny robót..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiajacy przewiduje mozliowść udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego w zakresie wykonania podbudowy z kruszyw łamanych.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.31-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Wykonawcy winni posiadać wiedzę i doświadczenie w wykonawstwie robót drogowych w zakresie m. innymi wykonywania podbudowy tłuczniowej. Zamawiający na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia z art. 22 ust. 1 dokona oceny spełniania warunku według formuły spełnia - nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Wykonawca winien dysponować minimum 1 osobą z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy w zakresie budowy dróg. W celu wykazania posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia należy załączyć potwierdzoną za zgodność kserokopię uprawnień kierownika budowy. Zamawiający na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów dokona oceny spełniania warunków według formuły spełnia - nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Zamawiający na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia z art. 22 ust. 1 dokona oceny spełniania warunku według formuły spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.godzieszewielkie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich Godziesze Wielkie, ul. 11 listopada 10 62-872 Godziesze Małe pokój nr 12..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich Godziesze Wielkie, ul. 11 listopada 10 62-872 Godziesze Małe pokój nr 5 - sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ- STWiORB

 

UWAGA!

* W pozycji 1.1 (korytowanie) w PRZEDMIARZE ROBÓT JEST 13,2 m3, A POWINNO BYĆ 132,0 m3,

* W pozycji 2.1 (korytowanie) w PRZEDMIARZE ROBÓT JEST 32,52 m3, A POWINNO BYĆ 325,20 m3,

* W pozycji 3.1 (korytowanie) w PRZEDMIARZE ROBÓT JEST 13,36 m3, A POWINNO BYĆ 133,60 m3,

* W pozycji 4.1 (korytowanie) w PRZEDMIARZE ROBÓT JEST 10,84 m3, A POWINNO BYĆ 108,40 m3.


 

Poniżej druk przedmiaru robót z prawidłowymi obmiarami.

przedmiar robót

Lista wiadomości