Ogłoszenie o przetargach

13.06.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie polegającą na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie"

Godziesze Wielkie: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie
Numer ogłoszenia: 200456 - 2012; data zamieszczenia: 13.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie , ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.godzieszewielkie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: 1.Przebudowę drogi gminnej nr 675909P Bałdoń - Saczyn. Opis przedmiotu zamówienia: - roboty przygotowawcze - 0,400 km - wykonanie podbudowy - 1 600,00 m2 - wykonanie nawierzchni - 1 600,00 m2 - wykonanie poboczy - 80,00 m2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2.Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wola Droszewska. Opis przedmiotu zamówienia: - roboty przygotowawcze - 0,387 km - wykonanie podbudowy - 1 160,80 m2 - wykonanie nawierzchni - 1 160,80 m2 - wykonanie poboczy - 193,50 m2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3.Przebudowę drogi gminnej nr 675900P Józefów - Godziesze Małe Opis przedmiotu zamówienia: - roboty przygotowawcze - 2,261 km - wykonanie podbudowy - 9 100,90 m2 - wykonanie nawierzchni - 9 100,90 m2 - wykonanie poboczy - 1 644,67 m2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4.Przebudowę drogi gminnej nr 675945P w miejscowości Stobno. Opis przedmiotu zamówienia: - roboty przygotowawcze - 0,400 km - wykonanie podbudowy - 1 420,80 m2 - wykonanie nawierzchni - 1 420,80 m2 - wykonanie poboczy - 401,50 m2 - przepust, - oznakowanie pionowe Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5.Przebudowę drogi gminnej nr 675946P w miejscowości Stobno VII - Etap I Opis przedmiotu zamówienia: - roboty przygotowawcze - 0,192 km - roboty ziemne - 23,68 m3 - profilowanie i zagęszczanie podłoża - 118,40 m2 - wykonanie podbudowy - 576,00 m2 - wykonanie nawierzchni - 576,00 m2 - wykonanie poboczy - 192,00 m2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 6.Przebudowę drogi gminnej nr 675928P w miejscowości Borek, ulica Miła. Opis przedmiotu zamówienia: - roboty przygotowawcze - 0,140 km - wykonanie podbudowy - 584,00 m2 - wykonanie nawierzchni - 584,00 m2 - wykonanie poboczy - 68,00 m2 - przepust, - ściek, - oznakowanie pionowe. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Szczegółową informację o przedmiotach zamówień na poszczególne drogi można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w godzinach 8.00-15.00 oraz w zamieszczonych na stronie internetowej dokumentach. Każdy oferent może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania wymienione w pkt. III SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiąjacy przewiduje udzielenie zamówień uzupełniajacych stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.24-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Uprawnienia do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia. Zamawiający na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów dokona oceny spełniania warunków według formuły spełnia - nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Wykaz wykonanych przebudów (budów) dróg w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym drogowym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Zamawiający na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów dokona oceny spełniania warunków według formuły spełnia - nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Dokumenty potwierdzające, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada wymagane uprawnienia. Należy załączyć decyzję o nadaniu uprawnień oraz dokumenty potwierdzające przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa. Zamawiający na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów dokona oceny spełniania warunków według formuły spełnia - nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o o Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Zamawiający na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów dokona oceny spełniania warunków według formuły spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Oświadczenie o spełnianiu warunków technicznych dotyczących masy asfaltowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Referencje, protokoły odbioru końcowego potwierdzające że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.godzieszewielkie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich Godziesze Wielkie, ul. 11 listopada 10 62-872 Godziesze Małe pokój nr 12..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.06.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich Godziesze Wielkie, ul. 11 listopada 10 62-872 Godziesze Małe pokój nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warynków Zamówienia z załącznikami

Załączniki do drogi:

1) nr 675909P Bałdoń - Saczyn

    kosztorys ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ

    orientacja                plan sytuacyjny        informacja BIOZ

    opis techniczny        przedmiar robót        SST         przekrój

 

2) w miejscowości Wola Droszewska

    kosztorys ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ

    orientacja               plan sytuacyjny         informacja BIOZ

    opis techniczny       przedmiar robót          SST         przekrój

3) nr 675900P Józefów - Godziesze Małe

    kosztorys ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ

    orientacja               plan sytuacyjny 1      plan sytuacyjny 2

    plan sytuacyjny 3     informacja BIOZ        opis techniczny      

    przedmiar robót         SST         przekrój

 

4) nr 675945P w miejscowości Stobno

    kosztorys ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ

    orientacja               plan sytuacyjny         informacja BIOZ

    opis techniczny      przedmiar robót          SST         przekrój

    organizacja ruchu

 

5) nr 675946P w miejscowości Stobno VII - Etap I

    kosztorys ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ

    orientacja               plan sytuacyjny         informacja BIOZ

    opis techniczny       przedmiar robót          SST         przekrój

 

6) nr 675928P w miejscowości Borek, ulica Miła 

    kosztorys ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ

    orientacja               plan sytuacyjny         informacja BIOZ

    opis techniczny       przedmiar robót          SST         przekrój

    organizacja ruchu

 

Lista wiadomości