Ogłoszenie o przetargach

02.08.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Godziesze Wielkie"

 

Godziesze Wielkie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Godziesze Wielkie

Numer ogłoszenia: 282558 - 2012; data zamieszczenia: 02.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie , ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.godzieszewielkie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Godziesze Wielkie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy inwestycji pn: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Godziesze Wielkie, przedsięwzięcia realizowanego przez Gminę Godziesze Wielkie w ramach Projektu Grupowego pn: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu kaliskiego oraz gmin: Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek i Szczytniki w zakresie ochrony środowiska, finansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania: Zadanie I: Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Woli Droszewskiej z salą gimnastyczną. Zadanie I obejmuje: a modernizacja systemu grzewczego- wymiana całej instalacji c.o. (rur, grzejników oraz montaż zaworów regulacyjnych) b ocieplenie ścian zewnętrznych c ocieplenie dachu d wymiana stolarki (okna i drzwi zewnętrzne). Zadanie II: Termomodernizacja budynku przedszkola z biblioteką w Woli Droszewskiej Zadanie II obejmuje: a modernizacja systemu grzewczego - izolacja przewodów w piwnicy, wymiana rur i grzejników, montaż zaworów regulacyjnych b ocieplenie ścian zewnętrznych c wymiana stolarki (okna i drzwi zewnętrzne) d ocieplenie stropu pod poddaszem e) wymiana istniejącego pokrycia dachowego na blachę. Zadanie III: Termomodernizacja budynku Sali nauczania z biblioteką w Woli Droszewskiej Zadanie III obejmuje: a modernizacja systemu grzewczego - wymiana instalacji wewnętrznej b ocieplenie ścian zewnętrznych c ocieplenie dachu d wymiana stolarki (okna i drzwi zewnętrzne) Zadanie IV: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Godzieszach Wielkich Zadanie IV obejmuje: a modernizacja systemu grzewczego- montaż pomp obiegowych i rozdzielaczy, izolacja rurociągów w kotłowni b ocieplenie ścian zewnętrznych c ocieplenie stropodachu d ocieplenie dachu e wymiana stolarki (okna i drzwi zewnętrzne).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, stanowiące nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.42.20-8, 45.44.30.00-4, 45.26.14.10-1, 45.42.11.30-4, 45.33.11.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli złoży oświadczenie z art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych O spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 ustawy Pzp.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże ,że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , wykonał co najmniej: - dwie roboty budowlane, polegające na wymianie instalacji c.o w obiekcie użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż: dla zadania I - 150 000zł,-, dla zadania II - 15 000zł,-, dla zadania III - 25 000zł,-, dla zadania IV - 30 000zł,- - dwie roboty budowlane, polegające na wykonaniu docieplenia budynku oraz wymianie okien i drzwi w obiekcie użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż: dla zadania I - 350 000zł,-, dla zadania II - 53 000zł,-, dla zadania III- 48 000zł,-, dla zadania IV - 360 000zł,-. Potwierdzających ich należyte wykonanie, zgodnie z załączonym wykazem wykonanych robót oraz , że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, jeżeli wykaże dysponowanie wymienionymi poniżej osobami lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób (na okres ich udziału w wykonaniu zamówienia), mogących wykonywać nw. funkcje: a kierownik budowy Kierownikiem Budowy - jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, obejmujące kierowanie robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623) która posiada doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy obiektów użyteczności publicznej. b Kierownik robót branży sanitarnej Kierownikiem robót w specjalności sieci i instalacji sanitarnych - jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, obejmujące kierowanie robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz.1623), która posiada doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy obiektów użyteczności publicznej.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli posiada środki finansowe lub zdolność kredytową co najmniej: dla zadania I - 150 000 PLN i jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę ubezpieczenia 150000PLN dla zadania II - 15 000PLN i jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę ubezpieczenia 15 000PLN dla zadania III - 25 000PLN i jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę ubezpieczenia 25 000PLN dla zadania IV - 360 000PLN i jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę ubezpieczenia 360 000PLN

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- harmonogram rzeczowo - finansowy, - zaparafowany projekt umowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.godzieszewielkie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich Godziesze Wielkie, ul. 11 listopada 10 62-872 Godziesze Małe pokój nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich Godziesze Wielkie, ul. 11 listopada 10 62-872 Godziesze Małe pokój nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Niniejsze zadanie jest współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w dziedzinie ochrony środowiska..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

  DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

* Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

* Specyfikacja Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 8 do SIWZ

* Przedmiary robót:

 

Zadanie I: "Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Woli Droszewskiej z salą gimnastyczną"

       - Termomodernizacja budynku - załącznik nr 9 do SIWZ

       - Modernizacja systemu grzewczego - załącznik nr 9a do SIWZ

 

Zadanie II: "Termomodernizacja budynku przedszkola z biblioteką w Woli Droszewskiej"

       - Termomodernizacja budynku - załącznik nr 10 do SIWZ

       - Modernizacja systemu grzewczego - załącznik nr 10a do SIWZ

 

Zadanie III: "Termomodernizacja budynku Sali nauczania z biblioteką w Woli Droszewskiej"

       - Termomodernizacja budynku - załącznik nr 11 do SIWZ

       - Modernizacja systemu grzewczego - załącznik nr 11a do SIWZ

 

Zadanie IV: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Godzieszach Wielkich"

       - Termomodernizacja budynku - załącznik nr 12 do SIWZ

       - Modernizacja systemu grzewczego - załącznik nr 12a do SIWZ

Lista wiadomości