Ogłoszenie o przetargach

27.08.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przeprowadzenie warsztatów i szkoleń w ramach projektu Krok w przód"

 

Godziesze Wielkie: Przeprowadzenie warsztatów i szkoleń w ramach projektu Krok w przód
Numer ogłoszenia: 315460 - 2012; data zamieszczenia: 27.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie , ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie warsztatów i szkoleń w ramach projektu Krok w przód.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów i szkoleń w ramach projektu systemowego Krok w przód współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W przypadku, gdy wystąpi okoliczność, że zbędnym lub niemożliwym stanie się przeprowadzenie szkolenia dla liczby osób wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia liczby osób skierowanych na szkolenie. Zamawiający zastrzega sobie ,że w przypadku rezygnacji przez wszystkich uczestników z danego szkolenia - szkolenie nie odbędzie się. 1. Organizacja i przeprowadzenie Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy rozwijających umiejętności psycho - społeczne oraz przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla 12 osób - 10 godzin dydaktycznych warsztatów motywacji i komunikacji społecznej warsztaty powinny uwzględniać tematykę dotyczącą równości szans kobiet i mężczyzn w życiu społecznym i zawodowym - zajęcia grupowe; - 10 godzin dydaktycznych treningu rozwoju osobistego- zajęcia grupowe; - 12 godzin zegarowych indywidualnych konsultacji psychologicznych (1 godzina x 12 osób), 2. Organizacja i przeprowadzenie Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy z zakresu doradztwa zawodowego oraz indywidualne poradnictwo doradcy zawodowego * Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego 20 godzin dydaktycznych dla 12 osób; * Indywidualne porady doradcy zawodowego w zakresie analizy potrzeb uczestników projektu, pomoc w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych i wyszukiwanie odpowiednich ofert pracy- 12 godzin dla 12 uczestników po 1 godzinie dla każdego 3. Organizacja i przeprowadzenie kursu komputerowego na poziomie podstawowym - dla 12 osób 4.Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej - dla 5 osób 5.Organizacja i przeprowadzenie kursu kosmetyki i wizażu - dla 3 osób 6.Organizacja i przeprowadzenie kursu florystycznego - dla 4 osób 7.Organizacja i przeprowadzenie kursu gastronomicznego - dla 1 osoby 8.Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B - dla 6 osób 9.Organizacja i przeprowadzenie kursu na uprawnienia do pracy z koparko - ładowarką - 2 osoby 10.Organizacja i przeprowadzenie kursu na wózki widłowe wraz z wymianą butli gazowej - dla 3 osób 11.Organizacja i przeprowadzenie kursu sekretarka - asystentka szefa - dla 1 osoby.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.50.00.00-8, 80.53.31.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz oświadczenie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów dokona oceny spełniania warunków według formuły spełnia - nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Oświadczenie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów dokona oceny spełniania warunków według formuły spełnia - nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Wykaz osób potwierdzający, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, zawierający informacje na temat: kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia, posiadanych certyfikatów oraz innych dokumentów potwierdzających wykształcenie, niezbędnych do realizacji zakresu szkoleń przedstawionych w przedmiocie zamówienia. Zamawiający na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów dokona oceny spełniania warunków według formuły spełnia - nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Oświadczenie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów dokona oceny spełniania warunków według formuły spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wpis do ewidencji instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzedu Pracy w Poznaniu.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.godzieszewielkie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich Godziesze Wielkie, ul. 11 listopada 10 62-872 Godziesze.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.09.2012 godzina 09:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich Godziesze Wielkie, ul. 11 listopada 10 62-872 Godziesze.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie realizowane w ramach projektu systemowego Krok w przód współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ

Oświadczenie art. 22 - załącznik nr 2 do SIWZ

Oświadczenie o niezaleganiu - załącznik nr 3 do SIWZ

Wykaz kadry dydaktycznej - załącznik nr 4 do SIWZ

Wykaz podwykonawców - załącznik nr 5 do SIWZ

Oświadczenie o zaangażowaniu - załącznik nr 6 do SIWZ

Wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ

Karta zadań personelu - załącznik do umowy

Oświadczenie personelu projektu - załącznik nr 8 do SIWZ

Lista wiadomości