Ogłoszenie o przetargach

31.08.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowę wodociągu Dz110PE z hydrofornią w miejscowości Wolica, Gmina Godziesze Wielkie"

 

Godziesze Wielkie: Budowa wodociągu Dz110PE z hydrofornią w miejscowości Wolica, Gmina Godziesze Wielkie
Numer ogłoszenia: 324846 - 2012; data zamieszczenia: 31.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie , ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.godzieszewielkie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wodociągu Dz110PE z hydrofornią w miejscowości Wolica, Gmina Godziesze Wielkie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Wodociąg tranzytowy Dz110PE W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano sieć wodociągową - wodociąg tranzytowy Dz110PE zasilany wodą uzdatnioną ze Stacji Uzdatniania Wody LIS - Kalisz na odcinku od węzła W-1, zlokalizowanego w pobliżu istniejącej pompowni sieciowej PW do projektowanej komory zasuw KZ na terenie hydroforni o długości L1=1031,00mb, od węzła W-2 do W-3 o długości L2=7,70mb i od komory zasuw KZ do węzła W-4 - miejsca włączenia wodociągu do gminnej sieci wodociągowej wB100, przebiegającej przez teren prywatnej posesji dz. nr 151 o długości L2=105,30mb. Sieć wodociągową zaprojektowano z rur ciśnieniowych polietylenowych PE100 SDR17 Dz110x6,6 PN10 o łącznej długości (L1 + L2 + L3): - 1144,00 2. Hydrofornia ze zbiornikami wody czystej W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano do uzupełnienia deficytu wody w gminnej sieci wodociągowej w m-ści Wolica, wodą uzdatnioną pobieraną z pompowni sieciowej PW, zasilanej wodą uzdatnioną z Miasta Kalisza, pochodzącą ze SUW Kalisz - LIS, lokalną stację hydroforową, składającą się z trzech nadziemnych zbiorników stalowych bezciśnieniowych o pojemności czynnej każdego zbiornika Vcz=100m3 i zestawu hydroforowego składającego się z trzech pomp, zlokalizowanego w budynku kontenerowym..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.13.10-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości - 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100). Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art.45 ust.6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732, i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz.620). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli złoży oświadczenie z art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych O spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 ustawy Pzp. Zamawiający na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów dokona oceny spełniania warunków według formuły spełnia - nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Wykonawca spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że w w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie wodociągu z hydrofornią o wartości brutto minimum 1.400.000,00 PLN każda. Zamawiający wymaga, aby roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - potwierdzone przez Zamawiających Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku wykazania się Wykonawcy realizacją co najmniej 2-ch robót budowlanych - polegających na budowie wodociągu z hydrofornią - o wartości brutto nie mniejszej niż 1.400.000,00 PLN , z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów dokona oceny spełniania warunków według formuły spełnia - nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Wykonawca spełni warunek, jeżeli wskaże osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. pełnić funkcję: kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa (lub uprawnienia w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia). Zamawiający na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów dokona oceny spełniania warunków według formuły spełnia - nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: a) posiada (aktualne i opłacone przynajmniej na dzień składania ofert) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 1.400.000,00 PLN; b) wykaże, że posiada środki finansowe na realizację przedmiotowego zamówienia na podstawie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1.400.000,00 PLN sumy gwarancyjnej. Jeżeli z informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której wykonawca posiada rachunek będzie wynikało, że wykonawca posiada własne środki finansowe - co najmniej 1.400.000,00 PLN (jeden milion czterysta tysięcy PLN) lub ma zdolność kredytową do zaciągnięcia kredytu na przedmiotowe zamówienie do wysokości co najmniej 1.400.000,00 PLN i więcej, to zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia; Na ocenę spełnienia warunku zmawiający weźmie pod uwagę informację banku, w którym wykonawca posiada rachunek bankowy , z której będzie wynikało jakimi środkami finansowymi na realizację zamówienia dysponuje wykonawca, względnie jaką ma zdolność kredytową. Zamawiający na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów dokona oceny spełniania warunków według formuły spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w pkt.10.4. SIWZ - w wypadku gdy Wykonawca nie dysponuje takimi osobami,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art.144 ust.1 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Poza przypadkami określonymi w umowie, zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia; zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji umowy oraz terminy wynikające z harmonogramu; gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.godzieszewielkie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich Godziesze Wielkie, ul. 11 listopada 10 62-872 Godziesze Małe pokój nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.09.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich Godziesze Wielkie, ul. 11 listopada 10 62-872 Godziesze Małe pokój nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami  

 

Dokumentacja projektowa

I. Branża budowlana

1. Lokalizacja inwestycji 

2. Projekt budowlany branży konstrukcyjno - budowlanej obiektów stacji hydroforowej

3. Plan zagospodarowania działki

4. Plan zagospodarowania terenu

5. Budynek hydroforni - elewacje

6. Budynek hydroforni - rzut parteru

7. Zbrojenie ścian komory zasuw

8. Zbrojenie płyty dennej komory zasuw

9. Schemat zbrojenia płyty fundamentowej

10. Komora zasuw - schemat zbrojenia lewej płyty pokrywowej

11. Komora zasuw - schemat zbrojenia prawej płyty pokrywowej

12. Rzut projektowanej komory zasuw - zbrojenie ścian

13. Fundament pod zbiornik wody czystej


II. Branża sanitarna

1. Lokalizacja inwestycji 

2. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu wodociagu tranzytowego

3. Opis techniczny do projektu budowlanego wodociągu tranzytowego

4. Plan zagospodarowania działki

5. Bloki oporowe

6. Profil podłuzny wodociągu - rys. 1

7. Profil podłuzny wodociągu - rys. 2

8. Projekt zagospodarowania terenu - rys. 1

9. Projekt zagospodarowania terenu - rys. 2

10. Zmiana lokalizacji hydroforni wg nowej decyzji lokalizacyjnej

11. Rzut zbiorników i komory zasuw

12. Schemat zestawu hydroforowego

13. Zbiornik retencyjny wody czystej

14. Komora zasuw - przekrój

15. Rzut projektowanej komory zasuw

16. Schemat technologiczny układu zasilania hydroforni

17. Schemat węzłów montażowych

18. Zespoły oporowe do wykopów ziemnych

19. Rzut kontenera technicznego

20. Schemat wykopu do przewodów wodociągowych

 

Przedmiary robót

1. Automatyka

2. Instalacje elektryczne

3. Branża budowlana

4. Branża technologiczna

 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

1. System AKP&A, układy pomiarowe, sterowania i wizualizacji

2. Instalacje elektryczne

3. Wymagania ogólne

 

III. Branża elektryczna

AUTOMATYKA

Projekt budowlany - automatyka 

Schemat nr 1       Schemat nr 2       Schemat nr 3

Schemat nr 4       Schemat nr 5       Schemat nr 6

Schemat nr 7       Schemat nr 8       Schemat nr 9

Schemat nr 10      Schemat nr 11     Schemat nr 12

Tablica synoptyczna

Programowalny miernik

Przekaźnik kontroli poziomu cieczy

Instrukcja eksploatacji - wodomierze kołnierzowe

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projekt budowlany - branża elektryczna 

Dane techniczne zestawu hydroforowego

Pompownia wody - oświetlenie 

Oświetlenie zewnętrzne

Tablica synoptyczna

Schemat nr 1       Schemat nr 2       Schemat nr 3

Schemat nr 4       Schemat nr 5       Schemat nr 6

Schemat nr 7       Schemat nr 8       Schemat nr 9

Schemat nr 10      Schemat nr 11     Schemat nr 12

Schemat nr 13      Schemat nr 14     Schemat nr 15

Lista wiadomości