Ogłoszenie o przetargach

24.09.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Godzieszach Małych, Gmina Godziesze Wielkie"

 

Godziesze Wielkie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Godzieszach Małych, Gmina Godziesze Wielkie
Numer ogłoszenia: 361510 - 2012; data zamieszczenia: 24.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie , ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.godzieszewielkie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Godzieszach Małych, Gmina Godziesze Wielkie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziesze Małe zaprojektowano jako grawitacyjną składającą się z dwóch zlewni obejmujących: 1. ulicę Ostrowską (droga powiatowa) - kolektor grawitacyjny PCWØ 315 klasy S o długości L = 1 330,50 mb - kolektor grawitacyjny PCWØ 200 klasy S o długości L = 1 694,60 mb 2. ulicę Zadowicką (droga gminna) - kolektor grawitacyjny PCWØ 200 klasy S o długości L = 2 086,60 mb Łączna długość kanałów grawitacyjnych wynosi: 5 111,70 mb W ramach niniejszego zadania zaprojektowano zaślepione odgałęzienia PWCØ160od projektowanych kanałów sanitarnych do granic prywatnych posesji, wychodzące poza obszar pasa drogowego, w celu ułatwienia późniejszego podłączania się wszystkim zainteresowanym mieszkańcom posesji oraz w celu uniknięcia ponownego rozkopywania zagęszczonego i odtworzonego pobocza pasa drogowego. Odgałęzienia od kanału ulicznego do granic prywatnych posesji: 1. ulica Ostrowska (droga powiatowa) - odgałęzienia z rur PCWØ 160 klasy S (73 szt.) o długości L = 499,20 mb 2. ulica Zadowicka (droga gminna) - odgałęzienia z rur PCWØ 160 klasy S (49 szt.) o długości L = 297,70 mb Łączna ilość i długość odgałęzień wynosi: (122 szt.) 796,90 mb Budowa sieci wodociągowej. Sieć wodociągową w drodze gminnej w miejscowości Godziesze Małe zaprojektowano jako sieć rozdzielczą o długości całkowitej 922,00 mb. Sieć wodociągową zaprojektowano z rur ciśnieniowych z nieplastyfikowano polichlorku winylu PVCØ90 PN10 o łącznej długości 920,50 m. Sieć wodociągowa PVCØ90 zostanie włączona jednostronnie w węźle W-1 do istniejącej gminnej sieci wodociągowej PVCØ90 przebiegającej w poboczu drogi powiatowej - ulicy Ostrowskiej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Rozszerzenie zakresu zamówienia poprzez powtórzenie tego samego rodzaju zamówienia zgodnie z zapisami art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Pzp o wartości nie wyższej niż 50% wartosci zamówienia.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.00.00-8, 45.23.24.23-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości - 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100). Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art.45 ust.6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732, i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz.620). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli złozy oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. O spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów dokona oceny spełniania warunków według formuły spełnia - nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Wykonawca spełni warunek posiadania wiedzy i doswiadczenia, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o wartości brutto minimum 1.000.000,00 PLN każda oraz co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej o wartości brutto minimum 120.000,00 PLN każda. Zamawiający wymaga, aby roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - potwierdzone przez Zamawiających. Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku wykazania się Wykonawcy realizacją co najmniej 2-ch robót budowlanych - polegających na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - o wartości brutto nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN każda oraz na budowie sieci wodociągowej o wartości brutto minimum 120.000,00 PLN każda, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów dokona oceny spełniania warunków według formuły spełnia - nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Wykonawca spełni warunek, jeżeli wskaże osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. pełnić funkcję: kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa (lub uprawnienia w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia). Zamawiający na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów dokona oceny spełniania warunków według formuły spełnia - nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: a) posiada (aktualne i opłacone przynajmniej na dzień składania ofert) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN; b) wykaże, że posiada środki finansowe na realizację przedmiotowego zamówienia na podstawie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1.000.000,00 PLN sumy gwarancyjnej. Jeżeli z informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której wykonawca posiada rachunek będzie wynikało, że wykonawca posiada własne środki finansowe - co najmniej 1.000.000,00 PLN (jeden milion PLN) lub ma zdolność kredytową do zaciągnięcia kredytu na przedmiotowe zamówienie do wysokości co najmniej 1.000.000,00 PLN i więcej, to zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia; Na ocenę spełnienia warunku zmawiający weźmie pod uwagę informację banku, w którym wykonawca posiada rachunek bankowy , z której będzie wynikało jakimi środkami finansowymi na realizację zamówienia dysponuje wykonawca, względnie jaką ma zdolność kredytową. Zamawiający na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów dokona oceny spełniania warunków według formuły spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Pisemne zobowiazanie innych podmiotów do udostępnienia osób wskazanych w wykazie, o których mowa w pkt. 10.8. SIWZ - w przypadku gdy Wykonawca nie dysponuje takimi osobami

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwość dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do tresci oferty. Poza przypadkami okreslonymi w umowie, zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia; zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji umowy oraz terminy wynikające z harmonogramu; gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna lub ekonomiczna (dot. zmiany podatku VAT) za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.godzieszewielkie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich Godziesze Wielkie, ul. 11 listopada 10 62-872 Godziesze Małe pokój nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.10.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich Godziesze Wielkie, ul. 11 listopada 10 62-872 Godziesze Małe pokój nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Niniejsze zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze, Działania 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa, Schematu 1 Budowa systemów kanalizacji zbiorczej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

DOKUMENTY DO POBRANIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

 

Budowa sieci wodociągowej

Przedmiar robót

Opis techniczny

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

STWiOR sieć wodociągowa

Plan zagospodarowania terenu - rysunek nr 1

Plan zagospodarowania terenu - rysunek nr 2

Profil podłużny wodociągu

Schemat wykopu dla przewodów wodociągowych

Schemat zabezpieczenia kolizji

Schematy węzłów montażowych

Bloki oporowe

Zespoły oporowe do wykopów ziemnych

Wykaz działek w trasie projektowanej sieci wodociągowej

 

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Przedmiar robót

STWiOR

Opis techniczny

Opis techniczny do projektu zadospodarowania terenu  

Profil kanalizacji sanitarnej 1

Profil kanalizacji sanitarnej 2

Profil podłużny

Plan zagospodarowania terenu - rysunek nr 1

Plan zagospodarowania terenu - rysunek nr 2

Plan zagospodarowania terenu - rysunek nr 3

Plan zagospodarowania terenu - rysunek nr 4

Plan zagospodarowania terenu - rysunek nr 5

Plan zagospodarowania terenu - rysunek nr 6

Plan zagospodarowania terenu - rysunek nr 7

Plan zagospodarowania terenu - rysunek nr 8

Plan zagospodarowania terenu - rysunek nr 9

Schemat składania rysunków

Studnia rewizyjna

Studzienka inspekcyjna

Schemat wykopu do przewodów kanalizacyjnych

Szczegół włączenia kanału sanitarnego do projektowanej studni rewizyjnej

Zespoły oporowe do wykopów ziemnych

Wykaz odgałęzień kanalizacji sanitarnej

Szczegół zabezpieczenia na wykopie

Lista wiadomości