Ogłoszenie o przetargach

05.11.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Godziesze Wielkie w sezonie 2012/2013"

Godziesze Wielkie: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Godziesze Wielkie w sezonie 2012/2013
Numer ogłoszenia: 431954 - 2012; data zamieszczenia: 05.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie , ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Godziesze Wielkie w sezonie 2012/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w poszczególnych rejonach Gminy Godziesze Wielkie, z których każdy jest niezależną częścią zamówienia, usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Godziesze Wielkie w sezonie 2012/2013, polegających na ich odśnieżaniu na całej szerokości w celu utrzymania przejezdności i usuwania gołoledzi poprzez posypywanie nawierzchni dróg mieszanką piaskową - solną w miejscach ich występowania. Wykonawca zapewnia, przygotowuje i utrzymuje niezbędny zapas mieszanki piaskowo - solnej we własnym zakresie. Orientacyjna ilość km w poszczególnych rejonach przedstawiona została poniżej. Kod opisujący przedmiot zamówienia zgodnie z CPV: 90620000-9, 90630000-2. Zadanie 1 - Rejon I Nazwa: Wykonywanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miejscowości: Wolica, Żydów, Borek. Opis: odśnieżanie i usuwanieśliskości zimowej na terenie w/w miejscowości: Rejon obejmuje drogi gminne ołącznej długości 13,000 km. - orientacyjna ilość kilometrów do pługowania w sezonie wynosi 130 km, - orientacyjna ilość kilometrów do posypywania w sezonie wynosi 8 km. Zadanie 2 - Rejon II Nazwa: Wykonywanie usług transportowo -sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miejscowości: Stobno Wieś, Bałdoń, Saczyn od strony Bałdonia do drogi powiatowej, Stobno Siódme, Józefów, Sobocin. Opis: odśnieżanie i usuwanieśliskości zimowej na terenie w/w miejscowości Rejon obejmuje drogi gminne ołącznej długości 22 km. - orientacyjna ilość kilometrów do pługowania w sezonie wynosi 220 km, - orientacyjna ilość kilometrów do posypywania w sezonie wynosi 9 km. Zadanie 3 - Rejon III Nazwa: Wykonywanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miejscowości: Takomyśle, Saczyn, Zajączki Bankowe, Skrzatki, Godzieszki, Końska Wieś. Opis: odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej na terenie w/w miejscowości Rejon obejmuje drogi gminne o łącznej długości 21 km. - orientacyjna ilość kilometrów do pługowania w sezonie wynosi 210 km, - orientacyjna ilość kilometrów do posypywania w sezonie wynosi 9 km. Zadanie 4 - Rejon IV Nazwa: Wykonywanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miejscowości: Godziesze Wielkie, Godziesze Małe ul. Zadowicka. Opis: odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej na terenie w/w miejscowości. Rejon obejmuje drogi gminne o łącznej długości 6,6 km. - orientacyjna ilośćkilometrów do pługowania w sezonie wynosi 66 km, - orientacyjna ilośćkilometrów do posypywania w sezonie wynosi 16 km. Zadanie 5 - Rejon V Nazwa: Wykonywanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miejscowości: Godziesze Małe (przyległe ulice do ul. Ostrowskiej), Kąpie, Zadowice, Wola Droszewska. Opis: odśnieżanie i usuwanieśliskości zimowej na terenie w/w miejscowości. Rejon obejmuje drogi gminne ołącznej długości 16 km do odśnieżania. - orientacyjna ilość kilometrów do pługowania w sezonie wynosi 160 km, - orientacyjna ilość kilometrów do posypywania w sezonie wynosi 6 km. Zadanie 6 - Rejon VI Nazwa: Wykonywanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miejscowości, Biała, Nowa Kakawa, Kolonia Kakawa, Stara Kakawa, Rafałów, Krzemionka. Opis: odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej na terenie w/w miejscowości. Rejon obejmuje drogi gminne o łącznej długości 24 km. -orientacyjna ilość kilometrów do pługowania w sezonie wynosi 240 km, -orientacyjna ilość kilometrów do posypywania w sezonie wynosi 8 km. Podane ilości roboczogodzin i km są orientacyjne i służą tylko do określenia ceny i porównania ofert celem wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania natężenia prowadzonej akcji zimowego utrzymania dróg..

II.1.4) Czy przewiduje sięudzielenie zamówień uzupełniających: tak.

· Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

· Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, stanowiące nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 15.04.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

· Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

· III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje oddzielnie na każdy rejon, na który składa ofertę, sprzętem niezbędnym do odśnieżania i posypywania dróg, zgodnie z charakterystyką prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg opisanych w pkt. IV SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

· III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

· wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

· III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty - wypełniony i podpisany przez wykonawcę. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, zawierające zakres czynności do których uprawnia, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik. 4. Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym. 5. Zakres robót, który zostanie powierzony podwykonawcom (dotyczy przypadku jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom). 6. Projekt umowy -zatwierdzony i zaparafowany na każdej stronie.

III.7) Czy ogranicza się możliwośćubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.godzieszewielkie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich, Godziesze Wielkie ul. 11 listopada 10 62-872 Godziesze Małe, pokój nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.11.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich, Godziesze Wielkie ul. 11 listopada 10 62-872 Godziesze Małe, pokój nr 15 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje sięunieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznaniaśrodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowiśrodków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Spezyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Druk formularza cenowego:

1) Zadanie 1 - Rejon I

2) Zadanie 2 - Rejon II

3) Zadanie 3 - Rejon III

4) Zadanie 4 - Rejon IV

5) Zadanie 5 - Rejon V

6) Zadanie 6 - Rejon VI

Załącznik graficzny - podział na rejony

Lista wiadomości