Ogłoszenie o przetargach

04.12.2012 r. - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę opału dla Zespołu Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r."

Godziesze Wielkie: Dostawa opału dla Zespołu Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Numer ogłoszenia: 488804 - 2012; data zamieszczenia: 04.12.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godziesze Wielkie , ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, faks 062 7611053.

· Adres strony internetowej zamawiającego: www.godzieszewielkie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opału dla Zespołu Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa miału węglowego do Zespołu Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. w szacunkowej ilości 200 ton. 2. Zamawiający dopuszcza możliwośćzwiększenia lub zmniejszenia powyższej łącznej ilości zamówienia, w zależności od warunków atmosferycznych. 3. Dostarczony opał powinien spełniać następujące parametry techniczne: - kaloryczność co najmniej 25 000 KJ/kg, - zawartośćpopiołu nie wyższa niż 7%, - zawartość siarki nie wyższa niż 0,6%, - wilgotnośćcałkowita nie wyższa niż 12%, - miał węglowy musi być wolny od zanieczyszczeń w postaci kamienia, złomu, domieszek mułu. 4. Dostawa opału realizowana będzie każdorazowo po telefonicznym zgłoszeniu, najpóźniej w ciągu 2 od zgłoszenia (w godzinach 7:30 - 15:00). Zamawiający każdo-razowo w zgłoszeniu określi ilośćopału (jednorazowa dostawa opału w ilości minimum 5 ton). 5. Dostawa opału odbywać się będzie własnym transportem dostawcy na jego koszt. Samochód winien być dostosowany do przewozu węgla (wywrotka). Odbiór ilościowy i jakościowy dokonywany będzie przez upoważnioną osobę. 6. Wykonawca na własny koszt zapewnia możliwośćzważenia dostarczonego opału. W razie wątpliwości co do jakości miału, Zamawiający może przekazać pobrane próbki wadliwej partii towaru do zbadania w laboratorium. Koszty ponosi strona, dla której ocena jakości okaże sięniekorzystna. 7. Rozliczanie zawartych transakcji odbywać się będzie po każdej dostawie na podstawie wystawianych faktur (z 14-dniowym terminem płatności)..

II.1.4) Czy przewiduje sięudzielenie zamówień uzupełniających: tak.

· Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

· Rozszerzenie zakresu zamówienia poprzez powtórzenie tego samego rodzaju zamówienia zgodnie z zapisami art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Pzp o wartości nie wyższej niż 50% wartosci zamówienia.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):09.11.10.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

· Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów dokona oceny spełniania warunków według formuły spełnia - nie spełnia.

· III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

· III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

· III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

· III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

· aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

· aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie,że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

· III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

· nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwośćubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.zs1godziesze.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Zespół Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich Godziesze Wielkie, ul. Kordeckiego 8 62-872 Godziesze Małe, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2012 godzina 09:00, miejsce: Zespół Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich Godziesze Wielkie, ul. Kordeckiego 8 62-872 Godziesze Małe, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje sięunieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznaniaśrodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowiśrodków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Lista wiadomości