Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju zaprasza do udziału w projekcie „WYBIERAMY ZAWODOWY PO WER!"

Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju rozpoczęła realizację projektu „Wybieram zawodowy PO WER!” nr POWR.01.02.01-30-0020/18

Wsparciem zostanie objętych 96 osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, z czego 70% tj. 67 Uczestników Projektu (37 kobiet i 30 mężczyzn), to osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET zgodnie z definicją osób z kategorii NEET przyjętą w POWER 2014-2020, natomiast 30% tj. 29 Uczestników Projektu (16 kobiet i 13 mężczyzn) przynależeć będzie do następujących grup: imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicją Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddz.1.3.1.

Dodatkowo minimum 20% tj.20 Uczestników Projektu (11 kobiet i 9 mężczyzn) to osoby o niskich kwalifikacjach z wykształceniem maksymalnie ISCED 3 oraz minimum 5% tj. 5 Uczestników Projektu (3 kobiety i 2 mężczyzn) to osoby z niepełnosprawnością.

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób pracujących lub zamieszkujących na obszarze woj. wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w tym min. 20% osób zamieszkujących miasta średnie woj. wielkopolskiego.

Celem projektu jest podjęcie zatrudnienia przez min. 39% z 67 osób biernych zawodowo, należących do kategorii osób NEET i poprawa sytuacji zawodowej u min. 27% z 29 osób pracujących, w wieku 15-29 lat (min. 53 kobiety, 5 osób z niepełnosprawnościami), pracujących lub zamieszkujących na obszarze woj. wielkopolskiego, przez objęcie wysokiej jakości, indywidualnie dobranym wsparciem z zakresu aktywizacji zawodowej (IPD, szkolenie zawodowe z certyfikacją, staże, subsydiowane zatrudnienie, pośrednictwo pracy), w okresie od 01.03.2020 do 31.03.2021 roku Wsparcie oferowane w ramach Projektu:

•  Indywidualny Plan Działania (obligatoryjnie) - 96 Uczestników Projektu – terminy: 05.2020, 07.2020 roku; 4 godz./UP, 2 spotkania indywidualne x 2 godz.

•  Pośrednictwo pracy (obligatoryjne) - 96 Uczestników Projektu – terminy: 06.2020-01.2021, 08.2020- 03.2021 roku; 6 godz./UP, 3 spotkania indywidualne x 2 godz. średnio raz w miesiącu oraz 12 godz./grupę x 8 grup, 3 spotkania grupowe x 3 godz. średnio 1 raz w tygodniu.

•  Szkolenia zawodowe - 96 Uczestników Projektu - terminy: 06-07.2020, 08-09.2020 roku; 120 godz./grupę x 8 grup, 20 spotkań x 6 godz., średnio 2-3 razy w tygodniu.

•  Staż zawodowy 4 miesięczny – 84 Uczestników Projektu - terminy: 08-11.2020, 10.2020-01.2021 roku;

•  Subsydiowane zatrudnienie 6 miesięcy – 12 Uczestników Projektu - terminy: 08.2020-01.2021, 10.2020-03.2021 roku;

Dodatkowo Uczestnicy Projektu otrzymają materiały dydaktyczne; zwrot kosztów dojazdu na IPD; pośrednictwie pracy, szkoleniu zawodowym oraz stażu; stypendium szkoleniowe na szkoleniu zawodowym; wyżywienie na szkoleniu zawodowym; stypendium stażowe na stażu zawodowym i ubezpieczenie NNW podczas stażu.

PLAKAT

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem mailowym, telefonicznym.

Dane o projekcie oraz dokumenty zgłoszeniowe można znaleźć na stronie :

http://fundacjaaktywnych.pl/wybieram-zawodowy-po-wer

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014- 2020 (województwo wielkopolskie).

 

Agnieszka Droździuk

Zespół Projektu

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019