IX sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie odbędzie się 25 czerwca 2019 roku o godzinie 10.00 w "Domu Tradycji" ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich

         

            Zapraszam do wzięcia udziału w IX sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie, która odbędzie się we wtorek 25 czerwca 2019 roku o godz. 1000 w „Domu Tradycji”, ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich.

 

Tematem obrad będzie:

1. Raport o stanie Gminy Godziesze Wielkie za 2018 rok.

a) rozpatrzenie i debata nad raportem,

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Godziesze Wielkie.

2. Rozpatrzenie i dyskusja nad:

a) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok,

b) sprawozdaniem finansowym za 2018 rok,

c) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Godziesze Wielkie za 2018 rok,

d) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie za 2018 rok.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2018 rok,

b) udzielenia Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,

c) powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników Sądu Rejonowego w Kaliszu na kadencję 2020-2023 z terenu Gminy Godziesze Wielkie,

d) zmiany uchwały Nr 21/IV/99 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 lutego 1999 roku w sprawie przystąpienia Gminy Godziesze Wielkie do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”,

e) zmiany uchwały nr VI/49/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

f) zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

g) wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Godziesze Wielkie,

h) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Wolica,

i) zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok,

j) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019-2034.

 

           Informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Godziesze Wielkie, na którym będą opiniowane projekty uchwał odbędzie się 24 czerwca 2019 roku o godz. 900 w „Domu Tradycji”, ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich.

Projekty uchwał zamieszczono na stronie: http://godzieszewielkie.esesja.pl/.

 

            Spotkanie „Klubu Sołtysa” odbędzie się 24 czerwca 2019 roku o godz. 800 w świetlicy „Stara Gmina”, ul. Rynek 7 w Godzieszach Wielkich.

 

 

                                                  Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                                         Mirosława Kobyłka

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019