Nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu dofinansowania do podjęcia działalności gospodarczej

Nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu dofinansowania do podjęcia działalności gospodarczej

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu z dniem 05 lutego 2019r. rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu dofinansowania do podjęcia działalności gospodarczej:

1.    W ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kaliskim (IV)" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

O przyznanie dofinansowania do podjęcia działalności gospodarczej mogą ubiegać się osoby młode w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia) spełniające łącznie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie, tj. osoby, które:
1. nie pracują, tj. są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu jak bezrobotne - z ustalonym II profilem pomocy, lub w uzasadnionych przypadkach I profilem pomocy,
2. nie kształcą się, tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
3. nie szkolą się, tj. nie uczestniczą lub nie uczestniczyły w ostatnich 4 tygodniach w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy.

Ponadto w przypadku osób do 25 roku życia zarejestrowanych w PUP Kalisz musi być spełniony warunek, iż od momentu rejestracji w Urzędzie do dnia decyzji Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu o przyznaniu dofinansowania nie może upłynąć okres 4 miesięcy. Wyjątek stanowią osoby do 25 roku życia, które w okresie do 4 miesięcy otrzymały wsparcie zgodnie z Planem realizacji Gwarancji dla młodzieży i nadal figurują w rejestrze PUP jako bezrobotne.

W ramach ww. projektu zaplanowano udzielenie wsparcia finansowego 10 osobom bezrobotnym zamierzającym rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Dofinansowanie do podjęcia działalności gospodarczej będzie udzielane sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.
 
W przypadku zmiany zasad realizacji (np. dotyczących liczby osób, grupy docelowej)  przez Instytucję Pośredniczącą Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszym naborze.

 2.   W ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kaliskim (V)"  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .


O przyznanie dofinansowania do podjęcia działalności gospodarczej mogą ubiegać się osoby młode w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu jak bezrobotne - z ustalonym II profilem pomocy, lub w uzasadnionych przypadkach I profilem pomocy, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w POWER.
 
Ponadto w przypadku osób do 25 roku życia zarejestrowanych w PUP Kalisz musi być spełniony warunek, iż od momentu rejestracji w Urzędzie do dnia decyzji Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu o przyznaniu dofinansowania nie może upłynąć okres 4 miesięcy. Wyjątek stanowią osoby do 25 roku życia, które w okresie do 4 miesięcy otrzymały wsparcie zgodnie z Planem realizacji Gwarancji dla młodzieży i nadal figurują w rejestrze PUP jako bezrobotne
 
W ramach ww. projektu w 2019r. zaplanowano udzielenie wsparcia finansowego 28 osobom bezrobotnym zamierzającym rozpocząć własną działalność gospodarczą.
Aby wykonać narzucone przez Instytucję Pośredniczącą wskaźniki dotyczące grupy docelowej projektu w 2019r. należy objąć min.:
- 2 osoby posiadające niskie kwalifikacje, tj. niepełne podstawowe, podstawowe, gimnazjalne,     zawodowe, średnie,
- 3 osoby długotrwale bezrobotne (zgodnie z definicją PO WER są to osoby pozostające bez pracy
     nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy w przypadku osób do 25 roku życia oraz
     pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy w przypadku osób w
     wieku powyżej 25 lat (okres pozostawania bez pracy to okres bezpośrednio przypadający
     przed ostatnią rejestracją w PUP oraz po rejestracji liczony w pełnych miesiącach),
-   1 osoba  z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
 
Dofinansowanie do podjęcia działalności gospodarczej będzie udzielane sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu
 
W przypadku zmiany zasad realizacji (np. dotyczących liczby osób, grupy docelowej)  przez Instytucję Pośredniczącą Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszym naborze.

3. W ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kaliskim (IV)" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


O przyznanie dofinansowania do podjęcia działalności gospodarczej mogą ubiegać się osoby powyżej 29 roku życia (tj. od dnia 30 urodzin)  zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu jako bezrobotne - z ustalonym II profilem pomocy, lub w uzasadnionych przypadkach I profilem pomocy. kwalifikujące się co najmniej do jednej z poniższych grup:
 - kobiety;
 -osoby długotrwale bezrobotne zgodnie z definicją PO WER są to osoby pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (okres pozostawania bez pracy to okres bezpośrednio  przypadający przed ostatnią rejestracją w PUP oraz po rejestracji, liczony w pełnych miesiącach);
-osoby posiadające niskie kwalifikacje, tj. niepełne podstawowe, podstawowe, gimnazjalne,  zawodowe, średnie;
-  osoby w wieku 50 lat i więcej;
 - osoby z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
 
Aby wykonać narzucone przez Instytucję Pośredniczącą wskaźniki dotyczące grupy docelowej projektu w 2019r. należy objąć minimum 1 osobę długotrwale bezrobotną.
  
W ramach ww. projektu w 2019r. zaplanowano udzielenie wsparcia finansowego 16 osobom bezrobotnym zamierzającym rozpocząć własną działalność gospodarczą.
Dofinansowanie do podjęcia działalności gospodarczej będzie udzielane sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.
 
W przypadku zmiany zasad realizacji (np. dotyczących liczby osób, grupy docelowej) przez Instytucję Pośredniczącą Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działalnie 6.1 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ, Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym naborze.

OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE NABORU 

Wniosek o przyznanie dofinansowania wraz z wymaganymi załącznikami może być złożony w wersji papierowej  - w Kancelarii Urzędu (I piętro) lub elektronicznej. Wnioski zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej należy składać / przesyłać w godzinach pracy Urzędu tj. od 07.30 do 15.30.
 
Zalecane formy składania wniosków w wersji elektronicznej
1.  Adres e-mail: poka@praca.gov.pl.
Wniosek powinien zostać wypełniony na udostępnionym przez Urząd formularzu, zapisany w formie pliku .pdf i podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym (podpis zagnieżdżony w pliku pdf).
2. Platforma ePUAP lub platforma Usług Elektronicznych Publicznych Służb Zatrudnienia https://www.praca.gov.pl/  (wniosek podpisać za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub podpisem kwalifikowanym).


Sposób składania wniosków, został opisany w dziale Obsługa wniosków
https://www.praca.gov.pl/eurzad/pomoc/obs3uga_wnioskow.html
 
W przypadku zamiaru złożenia wniosku za pośrednictwem wyżej wymienionej platformy, poprzez dział „inne pismo do Urzędu" należy do pisma dołączyć załącznik  w postaci wniosku wraz z wymaganymi dokumentami na druku aktualnie obowiązującym w tut. Urzędzie.
 
Wnioski złożone poza wyznaczonym terminem i godzinami naboru lub bez wymaganego podpisu nie będą podlegały procedurze rozpatrzenia.
Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię poczty elektronicznej, platformy ePUAP, niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki.

Termin składania wniosków od 05 lutego 2019r.  do odwołania.

Zasady, wniosek oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są w siedzibie Urzędu pok. 210 lub bezpośrednio na stronie internetowej Urzędu.
http://kalisz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia/dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej

 

Agnieszka Sadłowska

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019