PODPISANIE UMOWY NA „ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWĘ INSTALACJI FERMENTACJI ORAZ WIATY I BOKSÓW MAGAZYNOWYCH W ZUOK „ORLI STAW”

 

 

PODPISANIE UMOWY NA „ZAPROJEKTOWANIE  I BUDOWĘ INSTALACJI FERMENTACJI ORAZ WIATY I BOKSÓW MAGAZYNOWYCH
W ZUOK „ORLI STAW””

W dniu 10 listopada 2020 roku, w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, podpisano umowę na „Zaprojektowanie i budowę instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw”. Umowa podpisana została w ramach projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej.

Realizacja prac obejmie następujące etapy:

  • opracowanie projektu technologicznego,
  • prace przedprojektowe, projektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę,
  • budowę instalacji fermentacji wraz z wiatą,
  • budowę instalacji biogazu wraz z kogeneracją,
  • budowę boksów magazynowych,
  • budowę sieci elektroenergetycznej wraz ze stacją transformatorową,
  • budowę sieci i infrastruktury technicznej,
  • budowę układu komunikacyjnego i drogowego oraz terenów zielonych,
  • wykończenie i wyposażenie kotłowni w budynku socjalnym,
  • próby końcowe, eksploatacyjne, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i pozostałe dokumenty.

Wymienione prace realizowane będą przez Konsorcjum firm AK NOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Polska - Lider Konsorcjum oraz STRABAG Umwelttechnik GmbH z siedzibą w Düsseldorfie, Niemcy - Partner Konsorcjum.

Z ramienia Inwestora umowę podpisali: Pan Mariusz Chojnacki – Członek Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Pani Justyna Grzelak – Pełnomocnik Zarządu Związku. Wykonawcę - Konsorcjum firm, reprezentowali Pan Andrzej Bednarek – Prezes Zarządu AK NOVA Sp. z o.o. oraz Pani Adriana Papst – Pełnomocnik STRABAG Umwelttechnik GmbH.

Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 64.600.000,00 zł netto (79.458.000,00 zł brutto). Termin realizacji umowy wynosi 1029 dni od dnia jej podpisania.

Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji (fermentacji) jest największym z przedsięwzięć realizowanych w ramach modernizacji Zakładu. W Orlim Stawie powstanie jedna z najnowocześniejszych i jednocześnie pierwsza
w Polsce instalacja fermentacji przetwarzająca selektywnie zbierane odpady biodegradowalne na biogaz służący do produkcji zielonej energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystywanej na potrzeby Zakładu. W wyniku modernizacji ZUOK „Orli Staw” stanie się nowoczesnym centrum recyklingu o dużym poziomie automatyzacji oraz wysokiej efektywności energetycznej. Dzięki tym inwestycjom zostanie stworzona infrastruktura techniczna pozwalająca na zdecydowaną poprawę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w sposób zgodny z hierarchią postępowania z nimi oraz z krajowymi i unijnymi wymaganiami w tym zakresie.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Wartość Projektu wynosi 117 199 018,71  zł netto, w tym dofinansowanie 79 695 332,73 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019