Prezes ARiMR zawiadamia o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych"

          W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operację typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi za źródeł rolniczych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że wniosek należy złożyć w Oddziale Regionalnym ARiMR w terminie od dnia 28 grudnia 2018 r. do dnia 25 lutego 2019 r.

Pomoc przyznaje się na operację polegającą na realizacji inwestycji, która zapewni:

a) dostosowanie gospodarstwa do wymagań określonych w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych", dotyczących warunków przechowywania:

- nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub

- kiszonek lub

b) doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych,

oraz jest związana z produkcją zwierzęcą w zakresie zwierząt gospodarskich.

 

Pomoc na operację obejmującą inwestycję dotyczącą warunku przechowywania kiszonek przyznaje się wyłącznie młodemu rolnikowi.

Natomiast pomoc na operację obejmującą wyłącznie inwestycję w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych przyznaje się, gdy w gospodarstwie są już spełnione wymagania określone w programie działań, dotyczące warunków przechowywania nawozów naturalnych płynnych.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. Informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach podaje prezes ARiMR, nie później niż w terminie 50 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

Źródło: www.arimr.gow.pl

 

Kontakt z pracownikiem Wydziału Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji:

pan Damian Michalak

tel. 62 501-42-88


KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019