Zapraszam do wzięcia udziału w VI sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie, która odbędzie się w czwartek, 28 marca 2019 roku o godz. 1100 w „Domu Tradycji”, ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich.

 

Tematem obrad będzie:

  1. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a)      gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok,

b)      gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019-2020,

c)      nadania imienia Szkole Podstawowej w Starej Kakawie,

d)     udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu,

e)      zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok,

f)       zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019-2029,

g)      określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Godziesze Wielkie,

h)      zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

i)        zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

        Informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Godziesze Wielkie, na którym będą opiniowane projekty uchwał, odbędzie się 28 marca 2019 roku o godz. 900 w „Domu Tradycji”, ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich.

         Spotkanie „Klubu Sołtysa” odbędzie się 28 marca 2019 roku o godz. 800 w świetlicy „Stara Gmina”, ul. Rynek 7 w Godzieszach Wielkich.

  

                                 Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                     
Mirosława Kobyłka

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019