Zapraszam do wzięcia udziału w VII sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie, która odbędzie się w piątek, 10 maja 2019 roku o godz. 1300 w „Domu Tradycji”, ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich.

 Tematem obrad będzie:

  1. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany Statutu Gminy Godziesze Wielkie,

b)      ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Godziesze Wielkie a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Godziesze Wielkie od 1 września 2019 roku,

c)      wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty,

d)     wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego we wsi Biała z dotychczasowym najemcą na czas nieokreślony,

e)      wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Godziesze Wielkie w drodze przetargowej,

f)       zamiany nieruchomości,

g)      ustalenia opłaty ze ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do gminnej stacji zlewnej zlokalizowanej przy oczyszczalni ścieków w Saczynie,

h)      zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok,

i)        zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019-2029.

 

             Informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Godziesze Wielkie, na którym będą opiniowane projekty uchwał oraz rozpatrywanie m.in. sprawozdania klubów sportowych, Ochotniczych Straży Pożarnych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich, Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Godzieszach Wielkich, odbędzie się 10 maja 2019 roku o godz. 900 w „Domu Tradycji”, ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich.

Projekty uchwał oraz sprawozdania zamieszczono na stronie: http://godzieszewielkie.esesja.pl/.

             Spotkanie „Klubu Sołtysa” odbędzie się 10 maja 2019 roku o godz. 800 w świetlicy „Stara Gmina”, ul. Rynek 7 w Godzieszach Wielkich.

 

                                                             Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                                               Mirosława Kobyłka

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019