Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506) oraz § 25 ust.3 Statutu Gminy Godziesze Wielkie zwołuję VIII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Godziesze Wielkie na dzień:

 

wtorek, 28 maja 2019 roku o godz. 1030

w „Domu Tradycji” ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich

 

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.

2. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a)      przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla gminy Godziesze Wielkie na lata 2019-2021 z perspektywą na lata 2022-2023”,

b)      zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok,

c)      Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019-2034.

3. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                          Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                   Mirosława Kobyłka

 

Materiały dostępne na stronie http://godzieszewielkie.esesja.pl

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019