Weryfikacja zgodności ilości osób faktycznie zamieszkujących nieruchomości w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Godziesze Wielkie, 24.09.2019

 

Weryfikacja zgodności ilości osób

 faktycznie zamieszkujących nieruchomości

w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

            Urząd Gminy Godziesze Wielkie informuje, że przystępuje do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach śmieciowych, dotyczących liczby mieszkańców zamieszkujących na terenie Gminy Godziesze Wielkie.

Na dzień 24 wrzesień 2019 roku deklaracje złożono na łączną liczbę 8963, natomiast zgodnie z ewidencją ludności na terenie Gminy Godziesze Wielkie zameldowanych jest 9583 osób na pobyt stały, czasowy 78 osób czyli w sumie 9661 osób.

Po weryfikacji złożonych dotychczas deklaracji wynika, iż błędy w nich zawarte dotyczą głównie zaniżonej liczby osób zamieszkałych na nieruchomości.

Do 15 października 2019 roku mieszkańcy gminy mają czas na złożenie pełnej informacji o liczbie osób zamieszkujących nieruchomości.

            Nie wypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej w tej sprawie ze skutkiem powstania zaległości i odsetek.

Deklaracje można złożyć w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie, wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej na stronie www.godzieszewielkie.pl/bip/elektroniczna-skrzynka-podawcza (wymagane jest podpisanie podpisu elektronicznego).

Natomiast zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019