Godziesze Wielkie, dnia 04-06-2019 roku

 

WÓJT GMINY GODZIESZE WIELKIE

ogłasza, że dnia 30 czerwca 2019 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników
Sądu Rejonowego w Kaliszu

na kadencję 2020 – 2023

 

Stosownie do art. 158, 159, 161 i 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j, Dz.U. z 2019 r. poz. 52, ze zm.) ławnikiem może być wybrany ten, kto:

l) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)     jest nieskazitelnego charakteru;

3)     ukończył 30 lat;

4)     jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)     nie przekroczył 70 lat;

6)     jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)     posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Gminy:

l) prezesi właściwych sądów,

2)     stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

3)     obywatele – w ilości co najmniej 50 - mający czynne prawo wyborcze, zamieszkujący stale na terenie Gminy Godziesze Wielkie.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której dołącza się:

l) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2)      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3)      oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4)     zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5)     dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

W przypadku zgłoszenia kandydata przez obywateli należy dołączyć listę osób zgłaszających.

W przypadku zgłoszenia kandydata przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Wzory karty zgłoszenia i załączników dostępne są na stronie internetowej Gminy Godziesze Wielkie www.godzieszewielkie.pl/BIP/wybory/Wybory ławników Sądu Rejonowego w Kaliszu na kadencję 2020-2023 (wybory ławników na kadencję 2020-2023) lub w pokoju Nr 5 Urzędu Gminy Godziesze Wielkie w godzinach od 700 do 1500.

Zgłaszania kandydatów na ławników sądów powszechnych można dokonać poprzez złożenie karty zgłoszenia wraz z załącznikami w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie, pokój nr 5 — w terminie do dnia 30 czerwca br.

 

                                                                                                                     Józef Podłużny
                                                                                                                         Wójt Gminy

 

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Lista osób zgłaszających kandydaturę na ławnika

Oświadczenia kandydata na ławnika

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019