XI sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie odbędzie się w piątek 27 września 2019 roku o godz. 9.00 w „Domu Tradycji”, ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich

 

 

                Zapraszam do wzięcia udziału w XI sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie, która odbędzie się w piątek 27 września 2019 roku o godz. 900 w „Domu Tradycji”, ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich.

 

Tematem obrad będzie:

1. Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Kaliszu na kadencję 2020-2023 z obszaru Gminy Godziesze Wielkie:

a)      przedstawienie opinii o kandydacie na ławnika,

b)      powołanie Komisji Skrutacyjnej i ustalenie jej składu osobowego,

c)      wybór ławnika i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kaliszu kadencję 2020-2023.

2. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a)      regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Godziesze Wielkie,

b)      przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

c)      nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Wolica,

d)     powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego,

e)      przejęcia od Powiatu Kaliskiego do realizacji zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych,

f)       zmieniająca uchwałę w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Godziesze Wielkie,

g)      zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok,

h)      zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019-2034.

 

            Informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Godziesze Wielkie, na którym będą opiniowane projekty uchwał odbędzie się w środę 25 września 2019 roku o godz. 900 w „Domu Tradycji”, ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich.

Projekty uchwał zamieszczono na stronie: http://godzieszewielkie.esesja.pl/.

            Spotkanie „Klubu Sołtysa” odbędzie się w piątek 27 września 2019 roku o godz. 800 w świetlicy „Stara Gmina”, ul. Rynek 7 w Godzieszach Wielkich.

 

                                                           Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                 Mirosława Kobyłka

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019