XII sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie odbędzie się we wtorek 29 października 2019 roku o godz.12.00 w „Domu Tradycji”, ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich

 

                Zapraszam do wzięcia udziału w XII sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie, która odbędzie się we wtorek 29 października 2019 roku  o godz. 1200   w   „Domu Tradycji”,    ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich.

 

Tematem obrad będzie:

1. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020,

b) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 na terenie Gminy Godziesze Wielkie,

c) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Wolica,

d) zmiany uchwały nr XXXIII/201/2017 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godziesze Wielkie,

e) zmiany uchwały XLI/239/2017 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Godziesze Wielkie,

f) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Godziesze Wielkie,

g) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Godziesze Wielkie,

h)  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty,

i)   wprowadzenia częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

j)  ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości,

k) wyrażenia intencji zawarcia porozumienia między Gminą Godziesze Wielkie a Powiatem Kaliskim w zakresie realizacji zadań dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego,

l) uznania „Powiatowego Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest” jako równoważnego gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,

m) zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego do realizacji zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych,

n) zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok,

o) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019-2034.

 

             Informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Godziesze Wielkiena którym  będą opiniowane projekty  uchwał odbędzie się  w poniedziałek  28  października  2019 roku      o godz. 900 w „Domu Tradycji”,   ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich.

 

Projekty uchwał zamieszczono na stronie: http://godzieszewielkie.esesja.pl/.

 

            Spotkanie „Klubu Sołtysa” odbędzie się we wtorek 29 października 2019 roku o godz. 1100 w świetlicy „Stara Gmina”, ul. Rynek 7 w Godzieszach Wielkich.

 

                                                                 Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                    Mirosława Kobyłka

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019