Zapraszam  do  wzięcia  udziału  w XIV sesji  Rady  Gminy  Godziesze  Wielkie,  która  odbędzie  się  w  piątek  20  grudnia   2019 roku  o godz. 900     w  „Domu Tradycji”,        ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich.

 

Tematem obrad będzie:

1. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

 a) przyjęcia planów pracy Rady Gminy Godziesze Wielkie i stałych Komisji na rok 2020 rok,

 b) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok,

 c) gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok,

 d) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Wolica,

 e) ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

 f) określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Godziesze Wielkie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu,

 g)  zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok,

 h) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019–2034,

 i)  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2020–2034

2. Uchwalenie budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok:

 a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

 b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,

 c) odczytanie zbiorczej opinii stałych komisji Rady,

 d) przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w zbiorczej opinii komisji,

 e) wniesienie propozycji autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej,

 f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

 g) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta,

 h) uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok.

 

         Informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Godziesze Wielkie, na którym będą opiniowane projekty uchwał odbędzie się w poniedziałek 9 grudnia 2019 roku o godz. 900 w „Domu Tradycji”, ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich.

 

Projekty uchwał zamieszczono na stronie: http://godzieszewielkie.esesja.pl/.

 

            Spotkanie „Klubu Sołtysa” odbędzie się w poniedziałek 9 grudnia 2019 roku o godz. 800 w świetlicy „Stara Gmina”, ul. Rynek 7 w Godzieszach Wielkich.

 

                                                     Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                                            Mirosława Kobyłka

 

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019