XVI sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie odbędzie się w poniedziałek, 30 marca 2020 roku o godz. 10.00 w „Domu Tradycji”, ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich

 

            Informuję, że w poniedziałek, 30 marca 2020 roku o godz. 1000 w „Domu Tradycji”, ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie ogłoszenia w Polsce stanu epidemicznego w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 z dnia 13 marca br., wprowadzono zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób.

W związku z powyższym nie ma możliwości uczestniczenia w sesji sołtysów, mieszkańców, przedstawicieli mediów.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia transmisji on-line na stronie www.godzieszewielkie.pl.

 

Tematem obrad będzie:

Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok,

b) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godziesze Wielkie,

c) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie,

d) zmiany uchwały nr IX/67/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

e) zmiany uchwały nr VI/49/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

f) zmiany uchwały nr XIV/112/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

g) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Stobno Siódme,

h) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Wolica,

i) zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok,

j)  zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2020–2034.

 

          Informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Godziesze Wielkie,  na którym będą opiniowane projekty uchwał odbędzie się w poniedziałek 30 marca 2020 roku o godz. 900 w „Domu Tradycji”, ul. 11 Listopada 1 w Godzieszach Wielkich, bez udziału sołtysów, mieszkańców, przedstawicieli mediów.

 

Projekty uchwał zamieszczono na stronie: http://godzieszewielkie.esesja.pl/.

 

„Klub Sołtysa” nie odbędzie się.

 

                                                            Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                Mirosława Kobyłka

 

 

KONTAKT

ul. 11 Listopada 10

62 - 872 Godziesze Małe

gm. Godziesze Wielkie, pow. kaliski

tel.: 62 7611158

tel.: 62 7611089

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

GMINA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
Program Rozwoji Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
LGD - Kraina Nocy i dni
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
ProgramRegionalny - Narodowa Strategia Spójności
Ja w internecie
Copyright Godziesze Wielkie © 2019